Loading...
 Start Page

      Το κράτος πρόνοιας στη χώρα μας, παρά τις σημαντικότατες αδυναμίες του αποτελεί κατάκτηση του λαού και η οποία πρέπει να υποστηριχθεί, να διευρυνθεί και βεβαίως να εισέλθει σε μια βάση διαρθρωτικών αλλαγών εναρμόνισης με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και με τις δυνατότητες της Οικονομίας.

      Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα αναπτύχθηκε κατά τρόπο περιστασιακό και αποσπασματικό. Έτσι δημιουργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών φορέων, που καλύπτουν μικρότερες ή πιο μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού. Αποτέλεσμα του κατακερματισμού αυτού είναι να καταστεί αδύνατη η χάραξη γενικών αρχών και κατευθύνσεων στον ασφαλιστικό τομέα και να μην εξασφαλιστεί η απαραίτητη οργανωτική υποδομή και οικονομική θεμελίωση, που θα επέτρεπαν την απρόσκοπτη λειτουργία του.

      Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του πολύμορφου και δαιδαλώδους ασφαλιστικού καθεστώτος που ισχύει στη χώρα μας είναι:

 •  
  • Οι μεγάλες ανισότητες στην ασφαλιστική κάλυψη και στις παροχές.
  • Οι αντινομίες και αντιφάσεις του νομικοδιοικητικού πλαισίου.
  • Η διαφοροποίηση της ασφαλιστικής προστασίας και η απουσία «κανόνων παιχνιδιού».
  • Η ύπαρξη σοβαρών οργανωτικών και λειτουργικών ανεπαρκειών.
  • Η έλλειψη αποτελεσματικού και σύγχρονου management.
  • Τα οικονομικά και κοινωνικά ελλείμματα και η αποδοτική χρήση των πόρων.
  • Η αμφισβητούμενη βιωσιμότητα ορισμένων φορέων
  • Οι ανορθόδοξες και βλαπτικές παρεμβάσεις του πολιτικού συστήματος.

Το υπάρχον κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα,. Έχει περιαχθεί σε ολοσχερές αδιέξοδο. Γι αυτό θα πρέπει να αναληφθούν δραστικές πρωτοβουλίες για τη μετεξέλιξή του, σε ένα οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά αποδεκτό σύστημα, θεμελιωμένο με υγιείς ασφαλιστικές αρχές και βασισμένο σε ορθολογική οικονομική διαχείριση.

Μεθοδολογικά η μετεξέλιξη αυτή θα πρέπει να επιχειρηθεί:

 •  
  • Με τον προσδιορισμό των αρχών και των κανόνων του νέου συστήματος που πρόκειται να υιοθετηθεί.
  • Με τη σταδιακή εισαγωγή του νέου που εντέλει θα επιλεγεί.
  • Με την παράλληλη καταβολή προσπαθειών εξυγίανσης του σημερινού ισχύοντος ασφαλιστικού καθεστώτος.
  • Με τρόπους που θα διευκολύνουν την αναπροσαρμογή και ενσωμάτωση του στο νέο σύστημα.

 

Βασικά κριτήρια των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών αποτελούν τα κριτήρια της ισότητας, της κοινωνικής αποδοτικότητας, της δίκαιης κατανομής βαρών και της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης των πόρων. Το νέος σύστημα οφείλει να καλύπτει όλους τους πολίτες και να βασίζεται σε ένα πλαίσιο κανόνων και ρυθμίσεων κοινών για όλους.

Μεθοδολογικά η μετεξέλιξη αυτή θα πρέπει να επιχειρηθεί:

 •  
  • Με τον προσδιορισμό των αρχών και των κανόνων του νέου συστήματος που πρόκειται να υιοθετηθεί.
  • Με τη σταδιακή εισαγωγή του νέου που εντέλει θα επιλεγεί.
  • Με την παράλληλη καταβολή προσπαθειών εξυγίανσης του σημερινού ισχύοντος ασφαλιστικού καθεστώτος.
  • Με τρόπους που θα διευκολύνουν την αναπροσαρμογή και ενσωμάτωση του στο νέο σύστημα.

Βασικά κριτήρια των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών αποτελούν τα κριτήρια της ισότητας, της κοινωνικής αποδοτικότητας, της δίκαιης κατανομής βαρών και της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Το νέος σύστημα οφείλει να καλύπτει όλους τους πολίτες και να βασίζεται σε ένα πλαίσιο κανόνων και ρυθμίσεων κοινών για όλους. Οι όποιες παρεκκλίσεις να γίνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ώστε να μην εκφυλιστούν σε κανόνα.

Στην κατεύθυνση αυτή το νέο ασφαλιστικό σχέδιο πρέπει:

 •  
  • Να έχει μεσομακροπρόθεσμο χαρακτήρα.
  • Να σέβεται το κοινωνικό κεκτημένο.
  • Να ενισχύει την αλληλεγγύη των γενεών.
  • Να υποστηρίζει τις ανάγκες λιγότερο ευνοημένων ομάδων, χωρίς όμως να μειώνει την προσδοκία και την αναμενόμενη ανταπόδοση για τους ασφαλισμένους.
 •  

  Στην κατεύθυνση αυτή το νέο ασφαλιστικό σχέδιο πρέπει:

 •  
  • Να έχει μεσομακροπρόθεσμο χαρακτήρα.
  • Να σέβεται το κοινωνικό κεκτημένο.
  • Να ενισχύει την αλληλεγγύη των γενεών.
  • Να υποστηρίζει τις ανάγκες λιγότερο ευνοημένων ομάδων, χωρίς όμως να μειώνει την προσδοκία και την αναμενόμενη ανταπόδοση για τους ασφαλισμένους.

Η υλοποίηση του νέους κοινωνικού- ασφαλιστικού συστήματος μπορεί να ανατεθεί είτε σε ένα φορέα, είτε σε περισσότερους, Προϋπόθεση εφαρμογής του νέου συστήματος είναι:

 •  
  • Η ευρεία κοινωνική συμφωνία και συναίνεση.
  • Η πλήρης μηχανογραφική υποδομή και ο εκσυγχρονισμός του management.
  • Η ενεργητική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.
  • Και η σχετική αυτονομία των ασφαλιστικών φορέων από τις παρεμβάσεις του πολιτικού συστήματος είναι επίσης βασική αρχή για την ανάπτυξη του νέου συστήματος.

Καθώς διατρέχουμε μία περίοδο αλλαγών στην οικονομία, στην παραγωγή και στις συνθήκες εργασίας, είναι αναμενόμενο να υπάρξουν κραδασμοί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η μεταβατική αυτή περίοδος, γίνεται δύσκολη για μεγάλες ομάδες πολιτών, από την ακολουθούμενη πολιτική κοινωνικής λιτότητας και από την απουσία «οράματος». Ένα νέο κοινωνικό σχέδιο αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της κοινωνικής πολιτικής σε εναρμόνιση με την οικονομία και τις προοπτικές της χώρας χρειάζεται πριν απ'όλα μακροπρόθεσμο σχέδιο και κοινωνική συμφωνία. Αυτό είναι αναγκαίο, αλλά και απόλυτα ρεαλιστικό.

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος