Loading...
 Start Page
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: «ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ  ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΠΑΛΩΘΙΕΣ»!!!

Ας ασχοληθούν επιτέλους με τα καθημερινά προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού ο κ. Υπουργός και τα υπόλοιπα στελέχη της πολιτικής ηγεσίας  του ΥΕΘΑ, όπως πιεστικά, ακούραστα και καθημερινά τους καλεί ο ΣΥΣΜΕΔ και οι άλλες Ενώσεις.

Το ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ Κόμμα Ελλάδος πάντως δείχνοντας το διαρκές και έντονο ενδιαφέρον του για τα προβλήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων φέρνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα ακόμα ζήτημα που αφορά στους Υπηρέτες του Έθνους μας και που έχει να κάνει με την εισφορά που αυτοί καταβάλουν στις στρατιωτικές λέσχες» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΧΡΙ.Κ.Ε. Νίκος Νικολόπουλος και συνέχισε:

«Επιτέλους, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ ας ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα των στελεχών και ας φροντίσει να συνεργάζεται με τόσο ενεργές ενώσεις ένστολων, όπως ο ΣΥΣΜΕΔ για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των στελεχών και ας σταματήσουν να ασχολούνται με επικοινωνιακές «μπαλωθιές»!!!

Οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες μέσω της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου κατέθεσαν ερώτηση προς τον κ. Δ. Αβραμόπουλο, σχετικά με την εισφορά του στρατιωτικού προσωπικού των Λεσχών των Ενόπλων Δυνάμεων, το πλήρες σώμα της οποίας έχει ως ακολούθως:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση Τροπολογίας για την Εισφορά του στρατιωτικού προσωπικού υπέρ των Λεσχών των ΕΔ»

Το ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ Κόμμα Ελλάδος δείχνοντας το διαρκές και έντονο ενδιαφέρον του για τα προβλήματα των στελεχών των ΕΔ φέρνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα ακόμα ζήτημα που αφορά στους Υπηρέτες του Έθνους μας και που έχει να κάνει με την εισφορά που αυτοί καταβάλουν στις στρατιωτικές λέσχες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν.324/1914 (ΦΕΚ Α΄ 307, «Περί συστάσεως και λειτουργίας στρατιωτικών λεσχών») και στο άρθρο 1 ορίζεται ότι: «Άπαντες οι εν ενεργεία μόνιμοι και έφεδροι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς, υπηρετούντες εις φρουράς εν αις λειτουργούσι Στρατιωτικαί Λέσχαι, εισίν υποχρεωτικώς μέλη αυτών», κατά δε το άρθρο 2 του νόμου αυτού, ορίζεται ότι: «Μέλη Στρατιωτικών Λεσχών δύναται να ώσιν και οι εν αποστρατεία αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, ως και οι εν ενεργεία και αποστρατεία αξιωματικοί του Β. Ναυτικού, της Β. Αεροπορίας και της Β. Χωροφυλακής, εφ' όσον επιθυμούσι και καταβάλωσιν ως και οι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς την αναλόγως του βαθμού των εισφοράν», ενώ, τέλος, στο άρθρο 6 ορίζεται ότι: «Η μηνιαία συνδρομή των μελών των στρατιωτικών λεσχών ορίζεται εις 1% επί του όλου των αποδοχών των…..».

Επίσης, στο άρθρο 6 της Βασικής Διαταγής 15-5/04-6-1952 (ΦΕΚ Α΄ 153, «Περί Στρατιωτικών Λεσχών»), ορίζεται ότι: «1. Οι πόροι των Λεσχών είναι: α) Αι εκάστοτε καθοριζόμεναι μηνιαίαι κρατήσεις των αποδοχών των εν ενεργεία Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών (Μονίμων και Εφέδρων), των υπηρετούντων εις την Φρουράν, εις ην λειτουργεί Στρατιωτική Λέσχη, αίτινες είναι υποχρεωτικαί. β) Αι μηνιαίαι, κρατήσεις των αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, εφ' όσον είναι μέλη των Λεσχών, αίτινες είναι αι αυταί με τας κρατήσεις των εν ενεργεία αντιστοίχων βαθμών….».

Την 19-9-2012 υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του (τέως) Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο απέκτησε πρόσβαση στις κατά τόπους στρατιωτικές λέσχες, και κατά συνέπεια σίτιση σε αυτές, το εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ανωτέρω Υπουργείου (ΥΠΑΙΘΠΑ), καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τις προϋποθέσεις ότι, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα:

     α.    Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στη Λέσχη Αξιωματικών.

     β.     Εγγραφούν ως μέλη τους και

     γ.     Καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή μέλους ίση με το 0,3% του εκάστοτε βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού εν ενεργεία. Η μηνιαία συνδρομή, μπορεί να καταβάλλεται σε μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση.

Από την παράθεση των ως άνω διατάξεων καθίσταται σαφής η αδικία που υφίσταται σε βάρος των στρατιωτικών που υποχρεωτικά εισφέρουν υπέρ των στρατιωτικών λεσχών με τη μηνιαία παρακράτηση από το βασικό μισθό τους, του ποσού της τάξεως του 0,3 % για τους Αξιωματικούς και 0,2 % για τους Ανθυπασπιστές, ανεξάρτητα εάν χρησιμοποιούν ή όχι τις λέσχες αυτές, έναντι των ετέρων, πλέον, μελών αυτών, ήτοι των εκπαιδευτικών, που εισφέρουν μόνο και εφόσον εγγραφούν ως μέλη σε αυτές.

Λόγω της οικονομικής δυσκολίας στην οποία βρίσκονται όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και της διεύρυνσης χρήσης των στρατιωτικών λεσχών, έστω και προσωρινά, και προκειμένου να υπάρξει αρμονία στα μέλη που κάνουν χρήση αυτών, το ΧΡΙ.Κ.Ε υιοθετεί την δίκαιη πρόταση του ΣΥΣΜΕΔ και φέρνει αυτήν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως τροπολογία σε οποιοδήποτε Νομοσχέδιο την εξής:

«Το άρθρο 1 του ν. 324/1914 (ΦΕΚ Α΄ 307) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, που υπηρετούν σε φρουρές στις οποίες λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές εφόσον: α) Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους, β) Εγγραφούν ως μέλη τους και γ) Καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή μέλους ίση με το 0,3% του εκάστοτε βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού οι Αξιωματικοί, 0,2 % του εκάστοτε βασικού μισθού Ανθυπασπιστού οι Ανθυπασπιστές και 0,1 % του εκάστοτε βασικού μισθού Λοχία οι Υπαξιωματικοί. Η μηνιαία συνδρομή, μπορεί να καταβάλλεται σε μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση»».

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος