Loading...
 Start Page

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

&

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

-                                  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

-                                  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κοινοποίηση:

κ.κ. Γρηγόριο Πεπόνη και Σπυρίδωνα Μουζακίτη, Οικονομικούς Εισαγγελείς 

Για τους οδικούς άξονες ορίσθηκε ‘’ΕΘΝΙΚΟΣ ANAΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ’’ το γνωστό μέλος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ελλάδος και εργαζόμενος στον όμιλο επιχειρήσεων του πρώην προέδρου του ΣΕΒ,  ο κ. Βιδάλης.

Επειδή μου έχουν καταγγελθεί παραβιάσεις του Ενωσιακού δικαίου κατά την εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης μεγάλων οδικών έργων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα των έργων:

Α) «Ολυμπία Οδός»

Β) «Ιόνια οδός»

Γ) «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας-Ε65»

Δ) «ΠΑΘΕ-Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου»

Επειδή με πληροφορούν ότι επίκεινται προσφυγές  ενώπιον της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κίνδυνο την επιβολή προστίμων σοβαροί του Ελληνικού Κράτους για παραβίαση από την Ελληνική Δημοκρατία των άρθρων 49-54 Συνθ. Λ.Ε.Ε για την ελευθερία εγκατάστασης, 52-62 Συνθ. Λ.Ε.Ε για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, των γενικών αρχών της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ελευθερίας του ανταγωνισμού καθώς και των άρθρων 107-109 της Συνθ. Λ.Ε.Ε σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Επειδή η επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων παραχώρησης που πραγματοποιείται σήμερα μπορεί να οδηγήσει σε νέες παραβιάσεις των άρθρων 49-54 Συνθ. Λ.Ε.Ε. για την ελευθερία εγκατάστασης, 56-62 Συνθ. Λ.Ε.Ε για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, των γενικών αρχών της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ελευθερίας του ανταγωνισμού.

Επειδή κατά την περίοδο 2000-2007 προκηρύχθηκαν Διεθνείς Κλειστοί Διαγωνισμοί και ανατέθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία με την υπογραφή των οριστικών Συμβάσεων παραχώρησης, τα 5 μεγάλα έργα οδικών αξόνων.

Επειδή υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα στο Νομικό μέρος και με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο (οδηγία 2004118 Ε.Κ., ειδικότερα στο άρθρο 1 παρ. (3) και (4).

Επειδή οι αρχές που διέπουν αυτές, με βάσει πλείστες οδηγίες αλλά αποφάσεις των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων, πρέπει  να τηρούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, και τα αντίστοιχα δικαιώματα των υποβαλλόντων προσφορά δεν μπορεί να περιορίζονται στο στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης, αλλά πρέπει να εξασφαλίζονται και κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης, ως αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας για την σύναψη της δημόσιας συμβάσεως. Άλλως, η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης καταστρατηγούνται εν τοις πράγμασι.

Επειδή η ουσιώδης τροποποίηση μιας δημόσιας συμβάσεως κατά τη διάρκεια της ισχύος της ισοδυναμεί με σύναψη νέας συμβάσεως, η οποία προϋποθέτει την τήρηση των αντίστοιχων διατάξεων και γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις.

Επειδή οι όροι που διαφοροποιούνται ουσιαστικώς από εκείνους της αρχικής συμβάσεως, συνεπάγοντας την μεταβολή ουσιωδώς της αρχικής σύμβασης οι οποίοι, αν είχαν γνωστοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συνάψεως της αρχικής συμβάσεως, θα είχαν ως αποτέλεσμα να επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία άλλων διαγωνιζομένων από εκείνους που έγιναν αρχικώς δεκτοί ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια προσφορά διαφορετική από εκείνη που αρχικώς επελέγη.

Επειδή στη σύμβαση παραχώρησης της ‘’Ολυμπίας οδού’’ το άρθρο 18 είναι σαφές.

Επειδή μέχρι σήμερα, παρά την πάροδο ήδη 52 μηνών τα έργα όχι μόνο δεν έχουν περατωθεί αλλά καμία εργασία δεν πραγματοποιείται σε αυτά από τους αναδόχους, τα δε εργοτάξια έχουν διαλυθεί και το σχετικό προσωπικό απολυθεί χωρίς να υπάρχει πραγματική δυνατότητα επανέναρξης των έργων σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, γεγονός το οποίο καθιστά βέβαιο ότι η καθυστέρηση είναι αδύνατο να περιοριστεί και έτσι το σύνολο των προθεσμιών αναμένεται με βεβαιότητα ότι θα παραβιαστεί.

Επειδή με έκπληξη και δικαιολογημένη απορία παρατηρούν οι Έλληνες φορολογούμενοι ότι παρά ταύτα , καμία από τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το άρθρο 18 της Σύμβασης παραχώρησης δεν έχει επιβληθεί .Ταυτόχρονα, ενώ  το υφιστάμενο τμήμα των αυτοκινητοδρόμων δεν έχει παραχωρηθεί κανονικά, οι παραχωρησιούχοι όχι μόνο δεν κατασκευάζουν το έργο και δεν καταβάλλουν τις ποινικές ρήτρες αλλά εισπράττουν κανονικά διόδια από τους χρήστες!

 

Ερωτάται ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 • Που στηρίζουν την εξουσιοδότηση που έχουν παράσχει στο κ. Βιδάλη και από πού προκύπτει ότι έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στη Σύμβαση Παραχώρησης οδικού άξονα «ΠΑΘΕ-Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» αφού αυτή ορίζει ότι η ολοκλήρωση των έργων έπρεπε να πραγματοποιηθεί εντός 54 μηνών.
 • Βάση ποιών διατάξεων, ποιού νόμου και ποιών άρθρων της σύμβασης ακολουθεί να  γίνεται η είσπραξη των διοδίων από τους αναδόχους.

Σ συνιστά κρατική ενίσχυση;

 

 • Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης προϋποθέτει την πλήρωση πέντε βασικών στοιχείων που σήμερα καταφανώς παραβιάζονται ; Έχει κινηθεί η δικαιοσύνη; Έχουν ρωτηθεί οι Νομικές Υπηρεσίες του Αρμόδιου Υπουργείου; Έχει αποφανθεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους; Να κατατεθεί κάθε σχετικό ερώτημα και κάθε σχετική απάντηση.
 • Θεωρούν οι υπηρεσίες σας ότι εκτελούνται τα ως άνω δημόσια έργα;

Να κατατεθούν οι εκθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών με την υπογραφή των εχόντων την ευθύνη για την ομαλόρυθμη τήρηση των όρων των συμβάσεων.

 

 • Επιπλέον προτεινόμενες τροποποιήσεις των συμβάσεων παραχώρησης σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο, είναι συμβατές και υπακούουν σ΄ αυτό; Να κατατεθεί κάθε σχετική νομική κ.α.  γνωμάτευση  των οργάνων του κράτους.
 • Υφίσταται έστω μερική αλλαγή του φυσικού αντικειμένου των έργων; Εάν ναι ποια ή ποιες;
 • Μελετάται η τροποποίηση των όρων  χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου, των αναδόχων και των Τραπεζών και ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου, ο οποίος συνιστά τμήμα της προσφοράς των αναδόχων και αντικείμενο των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Που εδράζεται αυτή η δυνατότητα του κ. Βιδάλη (Εθνικού Επαναδιαπραγματευτή); Να κατατεθεί κάθε σχετικό έγγραφο.

 

 • Εάν υπάρξει μεταβολή σε τέτοιο βαθμό των όρων χρηματοδότησης, μεταβάλετε ουσιωδώς τους όρους της σύμβασης παραχωρήσεως; Δεν είναι αυτονόητο ότι ένα διαφορετικό και ειδικότερα ένα τόσο ευνοϊκότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο, γνωστοποιηθέν στο πλαίσιο της διαδικασίας συνάψεως  της αρχικής συμβάσεως θα είχε οδηγήσει στη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία πολύ περισσοτέρων διαγωνιζομένων και είναι ενδεχόμενο να είχε επιλεγεί μια άλλη προσφορά;

Τι θέση επ΄ αυτού έχει πάρει ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου.

Έχει επιληφθεί  το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους;

 

 • Η επιμήκυνση του χρόνου της παραχώρησης σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο μπορεί να περιορίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό πέραν των όσων είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η απόσβεση των επενδύσεων και η εύλογη απόσβεση των επενδυμένων κεφαλαίων, ενώ παράλληλα να διατηρείται για τον ανάδοχο ο κίνδυνος που είναι συνυφασμένος με την εκμετάλλευση;
 • Η επιμήκυνση της διάρκειας της παραχώρησης μέχρι τουλάχιστον το έτος 2042 θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και τη μη προκήρυξη ανάλογου αριθμού και κόστους έργων πριν από το έτος 2040 – 2045;
 • Στο μεσοδιάστημα, καθότι οι ανάδοχοι των εν λόγω έργων εκμεταλλεύονται τα έργα εισπράττοντας αχρεωστήτως τα έσοδα των διοδίων, οι τελευταίοι αποκτούν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων που δεν συμμετέχουν στα έργα, οδηγώντας μάλιστα μερικές από τις τελευταίες σε βέβαιη εξαφάνιση από την αγορά;
 • Έχει εξετασθεί και προσμετρηθεί ή μείωση κόστους του έργου. Εάν ναι κατά ποιο τρόπο;
 • Έχει υπολογισθεί συγκεκριμένα ένα πρόσθετο θέμα που προκύπτει  εις όφελος των υπαρχόντων αναδόχων που είναι το μειωμένο εργατικό κόστος το οποίο έχει προκύψει εδώ και 2 χρόνια μετά την μείωση των μισθών τουλάχιστον κατά 30%;

Αυτό θα το ωφεληθούν οι υπάρχοντες ανάδοχοι; Οι οποίοι θα έπρεπε τουλάχιστον το 80% των έργων να τα έχουν ολοκληρώσει εδώ και 2 χρόνια;

 

 • Προτίθενται ο κ. Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί να στείλουν στην Δικαιοσύνη, στον Επιθεωρητή κ. Λ. Ρακιντζή και στους Οικονομικούς Εισαγγελείς κ.κ. Γρ. Πεπόνη και Σπ. Μουζακίτη την σύμβαση, κάθε σχετικό ερώτημα, όπως και κάθε καταγγελία προκειμένου αυτοί να εξετάσουν το σύννομο των ενεργειών του κ. Βιδάλη  και όλων  των εμπλεκόμενων πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων λειτουργών; Εάν ναι να κατατεθούν τα σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα.
 • Γνωρίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης εάν έχουν επιληφθεί για τα παραπάνω θέματα οι Οικονομικοί Εισαγγελείς; Θα επιληφθούν αν δεν το έχουν ήδη κάνει;
 • Τέλος έχουν ερωτηθεί τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα εάν υπάρχει παραβίαση της συνθήκης από κράτος μέλος κατά τα άρθρα 258 της Συνθ. Λ.Ε.Ε.

Έχει ζητηθεί άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επαναδιαπραγμάτευση σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρω. Έχει δοθεί έγκριση, προκειμένου να αποφευχθεί η χρηματική επιβάρυνση του Ελληνικού Κράτους, από τυχόν έκνομες ενέργειες κρατικών αξιωματούχων;

 

Ο ερωτών Βουλευτής Αχαΐας

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος