Loading...
 Start Page

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

 • ØΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

            Σύμφωνα με τον κανονισμό της βουλής και το άρθρο 126 παρ. 4, προβλέπετε ότι οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν γραπτώς στις ερωτήσεις μέσα σε είκοσι πέντε ημέρες από την κατάθεση τους. Δυστυχώς αυτό δεν τηρείτε από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, κοντεύει να περάσει το χρονικό διάστημα των 4 μηνών και η  υπ. αρ. 1019/20858 Ερώτηση & ΑΚΕ που κατέθεσα στις 28-07-2011 με θέμα «Τρωκτικά στην Εμπορική Τράπεζα» παραμένει αναπάντητη.

            Ωστόσο, εντύπωση μου προκαλεσε το γεγονός πως μετά από τηλεφωνική μου  επικοινωνία με τον Διευθυντή Διεύθυνσης Νομικών Συμβούλων της Εμπορικής Τράπεζας κ. Δινιονύσιο Διβάρη, μου απέστειλε email το οποίο και σας επισυνάπτω και μου επαληθεύει ότι η Εμπορική Τράπεζα έχει απαντήσει εμπρόθεσμα με το έγγραφο 0739/Δ/0173/13.09.2011 προς το Υπουργείο Οικονομικών (ΓΔ Οικονομικής Πολιτικής) και με έγγραφο 448/29.09.2011 προς την Τράπεζα της Ελλάδος – Δ/νση Εποπτείας.      

            Ο Βασίλειος Ανδριόπουλος του Ανδρέα, την 9-3-2009, ως  πληρεξούσιος και εντολοδόχος του Αντρέα Ανδριόπουλου του Βασιλείου και του Χρήστου Ανδριόπουλου του Βασιλείου επισκέφτηκε το Υποκατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας (633) Ψαροφαϊου Πατρών, έχοντας την πρόθεση να τοποθετήσει το χρηματικό ποσόν των 700.000,00 ευρώ.

            Στις 9-3-2009 ο κ. Βασίλειος Ανδριόπουλος του Ανδρέα συνάντισε εις το άνω κατάστημα την Διευθύντρια του υποκαταστήματος κ. Σ. Σπυροπούλου, κατόπιν των σχετικών συζητήσεων συμφώνησαν και καταρτίσθηκαν δυο συμβάσεις καταθέσεων επί προθεσμία ύψους 500.000,00 ευρώ και 200.000,00 ευρώ κάθε μία αντιστοίχως, με επιτόκιο αμφότερες 3,10% ετησίως και με διάρκεια προθεσμίας ενός έτους, ήτοι από 9-3-2009 έως 9-3-2010 αμφότερες. Δια των συμβάσεων αυτών δηλώθηκε και συμφωνήθηκε αμοιβαίως ότι συνδικαιούχοι εκάστης των άνω προθεσμιακών καταθέσεων, οι οποίες συνδέθηκαν με τον υπ’ αριθ. 54659237 κοινό τραπεζικό λογαριασμό μας, είμεθα εμείς άπαντες.

            Οι παραπάνω δυο συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων, παρέμειναν εις το γραφείο της άνω Διευθύντριας και οι κ.κ. Βασίλειος Ανδριόπουλος, Αντρέας Ανδριόπουλος και Χρήστος Ανδριόπουλος, παρέλαβαν τα πρωτότυπα των αποδείξεων των ανωτέρω δυο προθεσμιακών καταθέσεων και τα αντίγραφα των αντίστοιχων προς εκάστη προθεσμιακή κατάθεση γραμματίων εισπράξεων της τράπεζας, δια των οποίων αποδεικνύεται η κατάθεση των άνω ποσών 500.000,00 ευρώ και 200.000,00 ευρώ.  Συγκεκριμένα παραλάβανε το υπ’ αρ. 633Ε165/195/9-3-2009 Αντίγραφο Γραμματίου Είσπραξης της Τράπεζας δια την κατάθεση υπό του πρώτου ποσού 500.000,00 ευρώ, το πρωτότυπο της υπ’ αρ. 5180001/9-3-2010 Αποδείξεως Προθεσμιακής Καταθέσεως ποσού 500.000,00 ευρώ, το υπ’ αρ. 633Ε166/9/-3-2009 Αντίγραφο Γραμματίου Είσπραξης της Τράπεζας για την κατάθεση 200.000,00 ευρώ και το πρωτότυπο της υπ/ αρ. 518002/9-3-2010 Αποδείξεως Προθεσμιακής Καταθέσεως ποσού 200.000,00 ευρώ.

            Οι ανωτέρω δύο προθεσμιακές καταθέσεις και οι σχετικές συμβάσεις προέβλεπαν μεταξύ άλλων και ότι κατά την λήξη τους, δηλαδή την συμφωνηθείσα ημέρα 9-3-2010, δεν θα ανανεώνοντο αυτομάτως, αλλά ότι η Τράπεζα υποχρεούται να αποδώσει τα άνω χρήματα ποσά καταθέτοντας αυτά μετά των παραχθέντων κατά το διάστημα από 9-3-2009 έως 9-3-2010 τόκων αυτών εις τον, ακριβώς προς τούτο δημιουργήθηκε στη Τράπεζα ο υπ’αρ. 54659237 κοινός τραπεζικός λογαριασμός ταμιευτηρίου, χαρακτηριζόμενος με τον όρο «λογαριασμός εναπόθεσης» και ότι τα τα χρηματικά αυτά ποσά κεφαλαίου μετά την παραχθέντων κατά το διάστημα από 9-3-2009 έως 9-3-2010 τόκων αυτών θα εκτοκίζονται έκτοτε (δηλ. από 10-3-2010) με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο του υπ’αρ. 54659237 κοινού τραπεζικού λογαριασμού «εναπόθεσης». Δηλαδή την ανωτέρω ορισθείσα ημέρα 9-3-2010 η τράπεζα θα έπρεπε να καταβάλει-καταθέσει εις τον υπ’αριθ.54659237 κοινό τραπεζικό λογαριασμό το συνολικό ποσό των 722.001,38 ευρώ.

            Μετά την ημερομηνία αποδέσμευσης των χρημάτων και συγκεκριμένα την 10-3-2010 οι δικαιούχοι επισκέφτηκαν το υποκατάστημα της Τράπεζας και ζήτησαν από την Δ/ντρια του υποκαταστήματος να τους αποδοθούν τα ανωτέρο χρήματα των προθεσμιακών καταθέσεων μετά των τόκων αυτών, πλην όμως η Διευθύντρια αυτή αρνήθηκε επικαλούμενη την δικαιολογία ότι είναι εις εκκρεμότητα εσωτερικός και δικαστικός έλεγχος κάποιων λογαριασμών που δημιουργήθηκαν από την πρώην Διευθύντρια του υποκαταστήματος Σ.Γ. Σπυροπούλου και ότι δεν έχει ακόμη εις την διάθεση της τα στοιχεία των προθεσμιακών και του υπ.αριθ. 54659237 κοινού λογαριασμού. Οι δικαιούχοι ζητήσανε από την Διευθύντρια να τους παραδώσει, ως όφειλε, αντίγραφο των συμβάσεων των ανωτέρω δυο προθεσμιακών καταθέσεων, τις οποίες προ έτους είχαν υπογράψει και δεν είχαν παραλάβει και τότε εκείνη απάντησε ότι δεν εύρισκε τις έγγραφες συμβάσεις και τους παρακάλεσε να αναμένουν λίγες μέρες για να τακτοποιηθεί το όλο θέμα, τόσον με την εκ μέρους της Τράπεζα καταβολή-κατάθεση των χρημάτων τους εις τον υπ’ αριθ. 54659237 κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όσο και με την χορήγηση αντιγράφων των συμβάσεων που ζητήσανε. Μάλιστα η Διευθύντρια υποσχέθηκε ότι πως άμεσα θα επικοινωνούσε τηλεφωνικά μαζί τους. Όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε, έτσι μετά την παρέλευση τα θύματα της απάτης των Τρωκτικών της Εμπορικής Τράπεζας, επισκέφτηκαν ξανά το υποκατάστημα της τράπεζας και η Διευθύντρια τους είπε ακριβώς ότι τους είπε της 10-3-2010.  Αγανακτισμένοι και με το δίκιο τους τον Αύγουστο του 2010 εις έντονο πλέον ύφος ζητούσανε εξηγήσεις για την καθυστέρηση της καταβολής των χρημάτων τους και των αντιγράφων των σχετικών συμβάσεων, χωρίς να λαμβάνουν καμία απάντηση.

            Έτσι αποφάσισαν να καταφύγουν στην δικαιοσύνη και την 25-8-2010 κατέθεσαν ( αριθ.  Καταθ. 3305/2010) αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, δια της οποίας ζητούσαν να τους επιδειχθούν οι από 9-3-2009 συμβάσεις και να τους χορηγηθούν αντίγραφα των συμβάσεων αυτών δια των οποίων  δημιουργήθηκαν οι ανωτέρω προθεσμιακές καταθέσεις. Κατά την δίκη αυτή η οποία διεξήχθη την 16-3-2011, η Τράπεζα διατύπωσεν τον ισχυρισμό ότι τάχα τα θύματα την ίδια ημέρα (9-3-2010) τάχα μετ’ ολίγα λεπτά της ώρας αφ’ης είχαν κατατεθεί τα χρήματα, είχαν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις και είχαν εκδοθεί και παραδοθεί οι ανωτέρω αποδείξεις των επιδίκων προθεσμιακών καταθέσεων, τάχα ζητήσανε να αναλάβουμε και πάλιν τα χρήματα με δύο  εντάλματα πληρωμής και συγκεκριμένα τα εντάλματα υπ’αριθ. 633Ε173 δια ποσόν 500.000,00 ευρώ και 633Ε174 δια ποσό 200.000,00 ευρώ και ότι εις την συνέχεια με το υπ’ αριθ. 633Ε175 Γραμμάτιο Είσπραξης ποσού 700.000,00 ευρώ ο κ. Ανδριόπουλος Βασίλειος του Ανδρέα και ότι δήθεν κατέθεσε 700.000,00 ευρώ εις τον υπ’ αριθ. 64158996 κοινό λογαριασμό.

            Ο ισχυρισμός της τράπεζας ήταν ψευδής και προεβλήθη με το σκοπό να αποφύγει να καταβάλει τα ποσά των ανωτέρω προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς με τα εντάλματα 633Ε173,  633Ε174 και το  υπ’ αριθ. 633Ε175 Γραμμάτιο Είσπραξης, είναι ανυπόγραφα.

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν τούτου ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 • ØΓιατί κ. Υπουργέ δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα η Ερώτηση & ΑΚΕ με Αρ. Πρωτ: 1019/20858 που κατατέθηκε στις 28/07/2011;
 • ØΓιατί δεν σέβεστε και δεν εφαρμόζετε τον Κανονισμό της βουλής; 
 • ØΓιατί αυτή η περιφρόνηση προς το Κοινοβούλιο; Υποκρύπτει κάτι το επιλήψιμο η καθυστέρηση αυτή; 
 • ØΕφόσον τα εντάλματα 633Ε173,  633Ε174 και το  υπ’ αριθ. 633Ε175 Γραμμάτιο Είσπραξης που επικαλέστηκε η τράπεζα κατά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων είναι ανυπόγραφα, ποιος τελικά έκανε την ανάληψη των χρημάτων;
 • ØΠοιος κωδικός υπαλλήλου της Εμπορικής Τράπεζας έκανε την ανάληψη των χρημάτων την ημέρα εκείνη 9-3-2009; Να κατατεθεί λίστα με τις συναλλαγές της ημέρας του συγκεκριμένου κωδικού υπαλλήλου.
 • ØΕίναι ο ίδιος κωδικός υπάλληλου που συνέταξε τις προθεσμιακές καταθέσεις των θυμάτων της απάτης  από την τράπεζα;   
 • ØΠοια τρωκτικά της Εμπορικής Τράπεζας του υποκαταστήματος (633) Ψαροφαϊου Πατρών έφαγαν τα χρήματα των Βασίλη Ανδριόπουλου, Ανδρέα Ανδριόπουλου και Χρήστου Ανδριόπουλου;
 • ØΔιατάχθηκε ΕΔΕ για την συγκεκριμένη κραυγαλέα υπόθεση απάτης εις βάρος των προαναφερθέντων από την Εμπορική Τράπεζα; Εάν ναι, να κατατεθεί το πόρισμα της ΕΔΕ; Εάν όχι γιατί δεν διατάχθηκε ΕΔΕ; Ποιος αποφάσισε να μην διαταχθεί ΕΔΕ για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα; Ποιες κυρώσεις προβλέπετε να υποστεί;
 • ØΠοιοι είναι οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην απάτη αυτή; Έχει κινηθεί η τράπεζα εις βάρος κάποιων υπαλλήλων για την απάτη αυτή;
 • ØΠοιες κυρώσεις προβλέπονται να επιβληθούν στην Τράπεζα για την απαράδεκτη αυτή ταλαιπωρία που υφίστανται οι πελάτες-θύματα που εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα και ακόμα δεν τους έχουν κατατεθεί όπως προβλεπόταν στην σύμβαση της προθεσμιακής κατάθεσης που είχαν υπογράψει;
 • ØΝα κατατεθεί το έγγραφο 0739/Δ/0173/13.09.2011 που απέστειλε η Εμπορική Τράπεζα στο Υπουργείο Οικονομικών (ΓΔ Οικονομικής Πολιτικής) και το έγγραφο 448/29.09.2011 που απέστειλε στην Τράπεζα της Ελλάδος – Δ/νση Εποπτείας. 

 

 

Αρ. Πρωτ..                                                      Ο ερωτών βουλευτής

Πάτρα…

                                                                    ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

 

Συνημμένα:

 

 1. Αντίγραφο Γραμματίου Είσπραξης της Τράπεζας με υπ. αρ. 633Ε165/9-3-2009 για την κατάθεση 500.000,00 ευρώ και αντίγραφο του πρωτότυπου της υπ. αρ. 5180001/9-3-2010 Απόδειξης Προθεσμιακής Καταθέσεως 500.000,00 ευρώ.
 2. Αντίγραφο Γραμματίου Είσπραξης της Τράπεζας με υπ. αρ. 633Ε166/9-3-2009 για την κατάθεση 200.000,00 ευρώ και αντίγραφο του πρωτότυπου της υπ. αρ. 518002/9-3-2010 Απόδειξης Προθεσμιακής Καταθέσεως 200.000,00 ευρώ.
 3. Τα ανυπόγραφα εντάλματα 633Ε173,  633Ε174 που επικαλέστηκε η τράπεζα κατά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων.
 4. Το ανυπόγραφο υπ’ αριθ. 633Ε175 Γραμμάτιο Είσπραξης που επικαλέστηκε η τράπεζα κατά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων.
 5. Email από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομικών Συμβούλων της Εμπορικής Τράπεζας κ. Διονύσιο Διβάρη που επαληθεύει ότι η Εμπορική Τράπεζα έχει απαντήσει εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Οικονομικών.
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος