Loading...
 Start Page

Αρ.Πρωτ. 3317/297/13-11-2018

 

προς τον Υπουργό Εξωτερικών

Σοβαρότατη η πρόσφατη κα­ταγγελία για συνεργεία ΜΚΟ και Τούρκων λαθρεμπόρων στη μεταφορά λαθρομετα­ναστών από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου, και συνειρμικά θυμηθήκαμε μια σοβαρότατη κα­ταγγελία που έκανε προ ετών ο τέως επικε­φαλής της Διώξεως Ναρκωτικών του Λιμε­νικού Σώματος, δρ Νικόλαος Δενιόζος.

Σε επώνυμο άρθρο του στην ελληνική έκδοση του Foreign Affairs, ο ανώτατος αξιωματι­κός του Λιμενικού και τέως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπίας στην Europol, περιγράφει τη τραγωδία του Αι­γαίου.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, και συγκεκριμένα από τον χορό αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών στην Ελλά­δα, όπως μας αναφέρει σε άρθρο του ο δημοσιογράφος Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος.

Γάλλοι, Βέλγοι και Γερμανοί ειδικοί αντι­τρομοκρατικών υπηρεσιών προσπαθούν να καλύψουν κενά των αντίστοιχων ελλη­νικών, αλλά και να προστατεύσουν τη χώρα μας προστατεύοντας τις δικές τους.

Πακτω­λός δισεκατομμυρίων ευρώ ανοίγει ορέξεις.

Τίθεται έτσι στο τραπέζι ένα τεράστιο πρό­βλημα.

Αυτό της διείσδυσης στην Ευρώ­πη των δολοφόνων του Ισλάμ, με τη βο­ήθεια δήθεν «αγνών ψυχών» που μισούν τις ανοικτές κοινωνίες.

Αριθμοί και γεγο­νότα αποκαλύπτουν, από την άποψη αυτή, μία πραγματικότητα που ναι μεν προσφέ­ρεται στη δαιμονολογία, ωστόσο είναι εξό­χως επικίνδυνη. Και οι διάφοροι αφελείς που νομίζουν ότι η Ελλάδα δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο τρομοκρατικής ενέργειας από τον ισλαμικό βόθρο με αυτό το πλευρό να κοιμούνται...

Ας διαβάσουν εκθέσεις της Interpol και της Europol και ίσως καταλάβουν.

«Το παιχνίδι είναι πολύ χοντρό και γι’ αυτό θέλει μεγάλη προσοχή.

Πίσω από τα κύματα της μετανάστευσης υπάρχουν και άλλα πράγματα, που είναι το ζουμί της όλης υπόθεσης.

Οι ισλαμιστές δεν θέλουν μόνο να σκοτώνουν βάζοντας μπροστά τα κορόιδα που στρατολογούν. Τους ενδιαφέρει να βγάζουν και χρήμα- και μπόλικο, μάλιστα».

Αυτά είπε σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας Βέλγος αξιωματικός των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών της χώρας του. Προσθέτει δε ότι απόρρητες εκθέσεις της Frontex κάνουν λόγο για συνεργασία δουλεμπόρων και Μη Κυβερνητικών Ορ­γανώσεων (ΜΚΟ). «Κάποια μέλη των ΜΚΟ έχουν όντως αγνές προθέσεις, αλλά κά­ποια άλλα παίζουν αισχρά παιχνίδια και όχι μόνο για το χρήμα», τονίζει.

Όπως αναφέρει σε άρθρο του στην ελληνι­κή έκδοση του Foreign Affairs ο δρ Νίκος Δενιόζος, ανώτατος αξιωματικός του Λι­μενικού Σώματος και τέως επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπίας στην Europol, τα κέρδη που άντλησαν οι διακινητές αν­θρώπων, εκμεταλλευόμενοι το κύμα μετα­ναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, για το 2015 ξεπέρασαν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ - ποσό που επιβε­βαιώνουν τόσο η Διεθνής Οργάνωση Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol), όσο και η Europol.

«Εννέα στους δέκα πρόσφυγες και με­τανάστες που εισήλθαν στην Ευρωπαϊ­κή Ενωση (Ε.Ε.) το 2015, βασίστηκαν σε "υπηρεσίες διευκόλυνσης", κυρίως δί­κτυα εγκληματιών που προσαρμόζουν και επεκτείνουν τη δράση τους σε όλο το μήκος των προσφυγικών διαδρομών. Το ποσοστό δε αυτό αναμένεται να είναι με­γαλύτερο φέτος», υπογραμμίζει η έκθεση. Οι περισσότεροι από το ένα εκατομμύριο και πλέον μετανάστες και πρόσφυγες που εισήλθαν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. τον πε­ρασμένο χρόνο πλήρωσαν από 3.000 έως 6.000 ευρώ, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος του συνολικού κέρδους να κυμαίνεται από 5 εως 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Για να ξεπλύνουν και να νομιμοποιήσουν τις εισπράξεις τους, οι διακινητές και οι συνένοχοί τους έχουν δημιουργήσει δίκτυα επιχειρήσεων μέσω των οποίων πραγματοποιούνται επενδύσεις σε εστιατόρια, εταιρείες μεταφορών, αντιπροσωπίες αυτοκινήτων και οπωροπωλεία. Οι διακινητές διέσχιζαν τα σύνορα μεταφέροντας τεράστιο όγκο ρευστού. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι κύριοι οργανωτές των δικτύων αυτών έχουν την ίδια υπηκοότητα με αυτή των μεταναστών, αλλά συχνά διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ε.Ε. ή διαβατήρια.

«Η βασική δομή των δικτύων διακίνησης προσφύγων περιλαμβάνει επικεφαλής που συντονίζουν τις ενέργειες καθ’ όλο το μήκος της προγραμματισμένης διαδρομής, οργανωτές που διαχειρίζονται δραστηριότητες τοπικά, μέσα από προσωπικές επαφές, και καιροσκόπους διαμεσολαβητές που βοηθούν κυρίως τους οργανωτές, ενδεχομένως δε να βοηθούν και στη στρατολόγηση νέων μελών των δικτύων», αναφέρει η έκθεση. Διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μπορεί να επι­τρέπουν τη διέλευση οχημάτων από σημεία συνοριακού ελέγχου ή να απελευθερώνουν πλοία δωροδοκούμενοι, καθώς κατεγράφη μεγάλη ποσότητα χρημάτων στο εμπόριο δι­ακίνησης.

Περίπου 250 κύριοι τόποι παρά­νομης διακίνησης -όπως σιδηροδρομικοί σταθμοί ή αεροδρόμια- έχουν ταυτοποιηθεί από τις διωκτικές Αρχές κατά μήκος των δι­αδρομών, εκ των οποίων 170 εντοπίζονται εντός της Ε.Ε. και 80 εκτός της Ένωσης.

«Η κατηγορία των διεθνών δικτύων διακί­νησης λαθρομεταναστών περιλαμβάνει με­γάλες εγκληματικές οργανώσεις που έχουν την ικανότητα να διενεργούν την όλη δια­δικασία της διακίνησης των λαθρομετανα­στών, η οποία περιλαμβάνει την παράνομη είσοδο στη χώρα, την παροχή πλαστών τα­ξιδιωτικών εγγράφων, την παροχή καταλυ­μάτων στα σημεία διέλευσης κ.α.», γράφει ο δρ Νίκος Δενιόζος, ο οποίος έχει επίσης εμπειρία και ως τέως επικεφαλής της Δίω­ξης Ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος.

Στο επίπεδο αυτό, μία κατηγορία που στη­ρίζει το οργανωμένο έγκλημα είναι οι «διαφθορείς των κρατικών λειτουργών και οι προστάτες».

Η απόκτηση ταξιδιωτικών εγ­γράφων για τους λαθρομετανάστες, καθώς και η διευκόλυνση στη διέλευση των συ­νοριακών σημείων συνεπάγονται την από πλευράς των διακινητών δωροδοκία κρατι­κών λειτουργών σε υπηρεσίες μετανάστευ­σης και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Από την άλλη πλευρά, οι προστάτες, ατομι­κά ή συλλογικά, προστατεύουν την εγκλη­ματική οργάνωση μέσω κατάχρησης της εξουσίας τους, της θέσης τους, προνομίων ή μέσω παράβασης του νόμου. Σε μερικές χώρες προέλευσης των μεταναστών, η δι­αφθορά χαμηλόμισθων κρατικών λειτουρ­γών φαίνεται ότι είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτηθούν γνήσια ή πλαστά ταξιδιω­τικά έγγραφα.

Ετσι, σε γενικές γραμμές και με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση και την ανάπτυξη της ψη­φιακής τεχνολογίας, οι άνθρωποι της Interpol θεωρούν ότι η διακίνηση λαθρομεταναστών, ως κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος, αποτελεί ένα σοβαρό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό πρόβλημα.

Αποτέλεσμα αυτού, τονίζει ο δρ Νίκος Δενιόζος, είναι να υπάρχει μία «ασύμμετρη απειλή», που υπονομεύει την ισχύ του ενιαίου γεωγραφικού, πολιτικού και οικονομικού χώρου της Ε.Ε.

Με αφετηρία δε την Τουρκία, η απειλή αυτή θα επεκτείνεται προς τα δυτικά, για λόγους που μόνο για υπεραπλουστεύσεις δεν προσφέρεται.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:

1ον Ποια πρόσθετα και αποτελεσματικά μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για να παταχθεί το δουλεμπόριο στα παράλια και τις ακριτικές περιοχές της χώρας;

2ον Έχει ερευνηθεί ο ρόλος μελών διαφόρων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα σύνορα και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων;

Να κατατεθεί σχετικός πίνακας.

 

 

 Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος