Loading...
 Start Page

Αρ.Πρωτ. 3312/294/13-11-2018

 

Ερώτηση & ΑΚΕ

προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οκτώ χρόνια εκκρεμούν στη Δικαι­οσύνη, χωρίς να έχει καν ολοκλη­ρωθεί η ανάκριση, δύο δικογραφίες που σχηματίστηκαν ύστερα από μη­νυτήριες αναφορές του Σωματείου Εργαζομένων Νεκροταφείου Σχι­στού, το οποίο κατήγγειλε απώλεια εκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας πρά­ξεων ή παραλείψεων διοικήσεων προηγούμενων ετών.

Με αφορμή μάλιστα τις επίμαχες μηνυτήριες αναφορές, εκ των οποί­ων η πρώτη υποβλήθηκε το 2010, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε μέλη διοικήσεων του Συνδέσμου

Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττι­κής, στο νομικό πρόσωπο που δι­ευθύνει το Νεκροταφείο Σχιστού, για απιστία στην υπηρεσία, ενώ εκ­κρεμεί και άλλη υπόθεση, επίσης με ασκηθείσες ποινικές διώξεις, για πλαστογραφία και υπεξαίρεση μεγά­λου χρηματικού ποσού"

Κι ενώ η Δικαιοσύνη κινείται με ρυθμούς «χελώνας» για τη διερεύνη­ση των καταγγελιών που αφορούν και το έργο κατασκευής, την απο­περάτωση και τη λειτουργία του Νεκροταφείου Σχιστού, το οποίο κατά τους εργαζομένους «αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Β' Πειραιά», το ίδιο το κοιμητήριο -ένα από τα μεγαλύτερα του νομού Αττικής, που πραγματοποιεί πάνω από 3.000 κηδείες - ταφές ετησίως - εμφανίζει εικόνα εγκατάλειψης και απαξίωσης.

Οι εργαζόμενοι εστιάζουν στις ενέργειες και παραλείψεις που έχουν παρατηρηθεί κατά τη λει­τουργία του νομικού προσώπου σε βάρος των πολιτών, των εργα­ζομένων και του δημόσιου συμφέ­ροντος και οι οποίες οδήγησαν στα σοβαρά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα.

Παράλληλα οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν ιδιαίτερα ευαίσθη­τες, «λεπτές» και συναισθηματικά φορτισμένες υπηρεσίες σε συνθήκες δύσκολες και ανθυγιεινές, χωρίς να τους παρέχονται τα στοιχειώδη και προβλεπόμενα από τον νόμο μέσα ατομικής προστασίας, όπως καταγγέλλουν, επισημαίνουν την έλλειψη προσωπικού, την κάλυψη αναγκών από ιδιώτες και τη μη στήριξη των συμβασιούχων εργαζομένων.

Καταγ­γέλλουν ότι το νεκροταφείο αποτε­λεί σήμερα «άντρο παρανομίας και εκμετάλλευσης», καθώς ο κάθε ιδι­ώτης μπαίνει στον χώρο και δρα­στηριοποιείται επαγγελματικά χω­ρίς νόμιμο δικαίωμα και ενώ έχουν εκδοθεί αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, παραβιάζονται και δεν εκτελούνται.

«Ακόμη και το άναμμα των κα­ντηλιών άφησαν να το πάρουν ιδιώ­τες, με το κοιμητήριο να χάνει έσοδα και από εκεί» λένε χαρακτηριστικά, ενώ το κυλικείο ήταν κλειστό από το 2017 και άνοιξε μόλις τον φετι­νό Σεπτέμβριο.

Ενδεικτικό της δραματικής κατά­στασης που επικρατεί είναι το γεγο­νός ότι ακόμη και η ΔΕΗ είχε στεί­λει προειδοποίηση για διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος (φανταστείτε τις συνέπειες από κάτι τέτοιο) λόγω οφειλών.

Το νεκροταφείο λειτουργεί ως νομι­κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής για την Ιδρυση Κοινού Νεκροταφείου.

Στην πρώτη μηνυτήρια αναφορά του σωματείου των εργαζομένων αναφέρονταν πράξεις ή παραλείψεις διοικήσεων σχετικά με την ανάθεση αρχικά του έργου κατασκευής, το οποίο ακόμη και μέχρι σήμερα ισχυρίζονται ότι δεν έχει αποπερατωθεί και έχει παραδοθεί μόνο το 1/3.

Μιλάνε για επιζήμιο διαγωνισμό που αφορούσε την περιτοίχιση του νεκροταφείου και την κατασκευή οστεοθυρίδων και για εγκληματικές παραλείψεις στη συνέχεια, όπως π.χ. αυθαίρετη παραχώρηση της εκμετάλλευσης οστεοθυρίδων με αποτέλεσμα να χάνει ο σύνδεσμος μια πολύ σημαντική πηγή εισοδήματος.

Τονίζουν ότι εξαιτίας της μη ορθής αντίκρουσης από τους υπευθύνους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, των ισχυρισμών για «πρόσθετες εργασίες» που προέβαλε η κατασκευάστρια εταιρεία και «δεν συντελέστηκαν», έφτασε σήμερα ο Σύνδεσμος σε οικονομικό αδιέξοδο καθώς καλείται να καταβάλει εντόκως, δυνάμει δικαστικής απόφασης, ποσό 5.700.000 ευρώ, το οποίο έχει διπλασιαστεί από τους τόκους και αγγίζει περί τα 13 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ το 2009 η ανάδοχος εταιρεία έλαβε ομολογιακό δάνειο και εκχώρησε τις απαιτήσεις της σε τραπεζικές εταιρείες έναντι του Συνδέσμου δυνάμει εφετειακής απόφασης, γεγονός για το οποίο δεν προβλήθηκε αντίδραση εκ μέρους της τότε διοίκησης του Συνδέσμου.

Ήδη έχουν επιβληθεί κατασχέσεις εκ μέρους τράπεζας και αναδόχου κατά του Συνδέσμου εις χείρας του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί και εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουρ­γίας του και τη μισθοδοσία του προ­σωπικού. Επί ανακοπής που άσκη­σε ο Σύνδεσμος, η απόφαση ήταν απορριπτική καθώς δεν κατάφερε να αποδείξει ότι τα χρήματα αυτά εί­ναι ακατάσχετα, μην έχοντας -λένε οι εργαζόμενοι- προβεί στις νόμι­μες διαδικασίες για τον χαρακτηρι­σμό των χρημάτων, ακόμη και της μισθοδοσίας, ως ειδικού δημόσι­ου σκοπού.

Ενώ μάλιστα -τονίζουν- το ΔΣ αναγνώρισε την αναγκαιότητα προ­στασίας της μισθοδοσίας και εφαρ­μογής του νόμου, αντί να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες, όπως η κοινοποίηση εξωδίκου επιστολής προς την τράπεζα και το άνοιγμα ακατάσχετου λογαριασμού μισθο­δοσίας, ουδέν έπραξε, με αποτέ­λεσμα η μισθοδοσία να καταβάλ­λεται με καθυστέρηση και να είναι σε διαρκή κίνδυνο οι μισθοί του προσωπικού.

Η δικηγόρος των εργαζομένων Ευμορφία Ρήγα, η οποία τους εκ­προσωπεί επί πολλά έτη, ανέ­φερε στην εφημερίδα «Documento» ότι γι' αυτό το θέμα το σωμα­τείο υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά το περασμένο Πάσχα στην Εισαγγε­λία Πειραιά κατά του προέδρου του ΔΣ του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής για την Ιδρυ­ση Κοινού Νεκροταφείου, ο οποίος δεν έχει εκτελέσει σχετική απόφα­ση του ΔΣ για άνοιγμα ειδικού λο­γαριασμού μισθοδοσίας, κατά των υπευθύνων της τράπεζας και κατά παντός άλλου υπεύθυνου για «μη σύννομη καταβολή των δεδουλευ­μένων και παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση».

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:

1ον Πόσα χρόνια κ. Υπουργέ της Δικαιοσύνης πιστεύετε πως απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ανάκρισης αυτών των δύο δικογραφιών; Πότε, επιτέλους, θα ολοκληρωθεί; Η αρμόδια Επιθεώρηση του Δικαστικού Σώματος τι απαντήσεις δίνει;

2ον Οι συναρμόδιοι Υπουργοί θα ζητήσουν από την Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοίκησης να ασχοληθεί με τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των εργαζομένων στο νεκροταφείο Σχιστού;

Να κατατεθούν τα διαβιβαστικά έγγραφα προς την κ. Παπασπύρου.

3ον Έχουν ασκηθεί έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα για τον τρόπο λειτουργίας του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου; Αν ναι, ποια τα πορίσματα; Αν όχι, γιατί;

Να κατατεθούν τα πορίσματα.

4ον Αν ήταν επιζήμιος ο διαγωνισμός για την περιτοίχηση του νεκροταφείου, έχουν βρεθεί από τους αρμόδιους Οικονομικούς Επιθεωρητές ποιοι ευθύνονται και ποιες διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί για την απόδοση ευθυνών;

5ον Πώς θα αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο κατάσχεσης των μισθών των εργαζομένων;

 

 Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος