Loading...
 Start Page
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΙΣΧΟΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΑΓΗΕ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ 17.500 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ICAP…

Σάλος επικρατεί στον κόσμο των ανέργων για τις προσλήψεις με αδιαφανή κριτήρια που προκήρυξε η ΛΑΓΗΕ για προσλήψεις συμβασιούχων διετούς διάρκειας.

Ειδικότερα, η ερώτηση του Νίκου Νικολόπουλου έθεσε ζητήματα που σχετίζονται με την διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης, αμφισβητώντας ευθέως τον τρόπο επιλογής.

Η Κυβέρνηση απαντώντας μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στην ερώτηση που κατέθεσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος δια του Προέδρου του και βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, με θέμα: «Προσλήψεις με αδιαφανή κριτήρια;» και πιο συγκεκριμένα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, έδωσε αναλυτικά ανά ερώτημα τις εξής απαντήσεις:

Ερώτημα 1: Με ποια διαδικασία και με τι είδους αξιολόγηση θα γίνουν οι προσλήψεις από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ;

Απάντηση 1: Η διαδικασία ορίστηκε σύμφωνα με το όρθρο 37 παρ. 2 του ν, 4414/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 119 παρ. 5 του Ν. 4001/2011 και του άρθρου 39 παρ.1 του Ν. 4414/2016 κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΓΗΕ Α. Ε. ως ακολούθως:

ΒΗΜΑ 1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΓΗΕ Α. Ε. ενέκρινε κατόπιν πρότασης των Υπηρεσιών της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής του προσωρινού προσωπικού (25 συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο (2) ετών) έτσι ώστε το προσωπικό αυτό να ανταποκριθεί στο υψηλών προδιαγραφών έργο που θα πρέπει να ολοκληρώσει η ΛΑΓΗΕ Α. Ε., έτσι ώστε η εταιρεία με τη σειρά της να ανταποκριθεί σης νέες σημαντικές αρμοδιότητες που επιφορτίζεται με τους νόμους Ν. 4414/2016 και Ν. 4425/2016.

ΒΗΜΑ 2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΓΗΕ Α. Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας στελεχωμένη με δύο άτομα δεν ήταν δυνατό να ανταποκριθεί στη διαχείριση μεγάλου αριθμού υποψηφίων - τελικό οι υποψήφιοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ήταν 2.030 - αποφάσισε, η ΛΑΓΗΕ Α. Ε. να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με εξειδικευμένη εταιρεία Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου προμηθειών Δημοσίου με ανάθεση κατόπιν ικανοποίησης συγκεκριμένων κριτηρίων, συλλογής προσφορών και κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 20.000C, με σκοπό την επιλογή περίπου 100 υποψηφίων προτεινόμενων στην ΛΑΓΗΕ Α. Ε. Τελικά μειοδότησε με προσφορά 17.500€, η εταιρεία Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού ICAP Advisory Α. Ε. για την παροχή του έργου:

Σύνταξη καταλόγου ανά κωδικό (Short List) προτείνοντας τις τέσσερεις καλύτερες κατά την κρίση του αναδόχου υποψηφιότητες ανά θέση του συγκεκριμένου κωδικού. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από έκθεση αξιολόγησης για κάθε προτεινόμενο υποψήφιο. Οι κατάλογοι θα παραδίδονται στην ΛΑΓΗΕ Α. Ε. άμεσα μετά την σύνταξή τους και το αργότερο σαράντα ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη υποδοχής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

ΒΗΜΑ 3: Τελικά η ICAP Advisory Α.Ε. από τις δύο χιλιάδες τριάντα (2.030) υποψηφιότητες που τέθηκαν υπόψη της, εφαρμόζοντας τα δημοσιευμένα κριτήρια επιλογής (ακαδημαϊκό, εξειδίκευσης και εμπειρίας) κατά την εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας κάθε υποψήφιου και μέσω συνεντεύξεων πρότεινε στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ενενήντα έναν (91) υποψήφιους.

ΒΗΜΑ 4: Οι φάκελοι υποψηφιότητας των ενενήντα ενός (91) υποψήφιων που προτάθηκαν από την ICAP Advisory Α. Ε. εξετάσθηκαν από: α) την τριμελή Επιτροπή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η οποία ορίσθηκε από το ΔΣ της εταιρείας, β) τους προϊστάμενους των Υπηρεσιών της ΛΑΓΗΕ A.E. στις οποίες θα ενταχθούν οι επιτυχόντες, και γ) την εκπρόσωπο των εργαζομένων και Μέλος του ΔΣ. Στη συνέχεια οι ενενήντα ένας (91) υποψήφιοι κλήθηκαν σε συνέντευξη και εξ αυτών οι ογδόντα ένας (81) ανταποκρίθηκαν.

ΒΗΜΑ 5: Το ΔΣ θα εγκρίνει τον τελικό κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων.

ΒΗΜΑ 6: Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΛΑΓΗΕ Α.Ε θα υπογράψει για λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τις Συμβάσεις με τους τελικώς επιλεγέντες.

Ερώτημα 2: Η διαδικασία είναι εντός ή εκτός ΑΣΕΠ και τι γνώμη έχει;

Απάντηση 2: Εκ της προηγούμενης απάντησης είναι σαφές ότι είναι εκτός ΑΣΕΠ.

Ερώτημα 3: Πόσοι θα προσληφθούν και ποιες οι αμοιβές τους;

Απάντηση 3: Θα προσληφθούν τελικά είκοσι πέντε (25) σύμφωνα με το άρθρο

37 παρ. 2 του ν. 4414/2016 και για τον καθορισμό των αμοιβών στα πλαίσια

σύμβασης έργου θα ληφθεί υπόψη το Μισθολόγιο προσωπικού (ΙΔΑΧ) της ΛΑΓΗΕ

Α.Ε. καθώς και τα προσόντα που έκαστος διαθέτει και συγκεκριμένα ακαδημαϊκούς

τίτλους, εξειδίκευση και εμπειρία.

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2023 Νίκος Ι. Νικολόπουλος