Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:3606/20/02/2017

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Κατάργησαν το νεοσυσταθέν Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας που ψήφισαν πριν από τρεις μήνες - Άγνωστο ποιος και πώς θα διαχειριστεί τα 240 εκατ. ευρώ του καταργημένου, πλέον, ΕΛΙΔΕΚ.

Μια πρωτοφανή κοινοβουλευτική πρακτική υιοθέ¬τησε η κυβέρνηση κατά την ψήφι¬ση του νομοσχεδίου-σκούπα για την εκπαίδευση, με πρωταγω¬νιστή τον υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου. Η κυβέρνηση με μια τροπολογία κατάργησε το νεοσυσταθέν Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (Ε-ΛΙΔΕΚ), που η κυβερνη¬τική πλειοψηφία είχε ψηφίσει μετά βαΐων και κλάδων μόλις τον περα¬σμένο Οκτώ¬βριο!

Για τη σύ¬σταση αυτού του οργανι¬σμού είχε δώσει μάχη ο τότε αναπληρωτής υ¬πουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Φωτάκης, που έκανε λόγο για «βαθιά μεταρρυθ¬μιστική τομή» και είχε, μάλιστα, επισημάνει πως μέσω του ΕΛΙΔΕΚ θα διατεθούν σε πρώτη φάση πόροι της τάξης των 240 εκατ. ευρώ για την περίοδο μέχρι το 2019. Και όχι μόνο. Σε ερώτηση της ΝΔ μόλις στις 25 Ιανουαρίου -δηλαδή πριν από τρεις εβδομάδες- ο κ. Φωτάκης στηλίτευε την αντιπο¬λίτευση για τα ερω¬τήματα σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος, επισημαίνοντας, μάλιστα, τη σημασία της «διοικητικής και οικονομικής αυτο¬τέλειας, κατά τα πρότυπα άλλων ε¬θνικών οργανισμών χρηματοδότη¬σης της έρευνας».

Και -ω του θαύματος!- στο νομοσχέ¬διο που ψηφίστηκε την Πέμπτη, με μια τροπολογία στο άρθρο 28, το πολυδιαφημι¬σμένο ΕΛΙΔΕΚ... εξαφανίζεται! Με την τροπολο¬γία αυτή, η Γενι¬κή Γραμματεία Έρευνας έρχεται «καπέλο» στον οργανισμό, και μάλιστα χρίζεται υπεύθυνη για την οργάνωση και τη λει¬τουργία του, καθώς και για την παρακο¬λούθηση και την εφαρμογή του θεσμικού του πλαισίου και «κά¬θε άλλου συναφούς θέματος».

«Με λίγα λόγια, τρεις μήνες αφού θεσμοθετήσατε το ΕΛΙΔΕΚ έρχεστε στην ουσία να καταργήσετε την αυτονομία του», σημείωσε η βουλευ¬τής της ΝΔ Νίκη Κεραμέως. «Να θυμίσω τις διατυπωμένες τότε απο¬ρίες μας προς τον κ. Φωτάκη για τη παράλληλη λειτουργία των δύο θε¬σμών. Ποια μελέτη, ποια διαβούλευ¬ση προκρίνει το πισωγύρισμα σας αυτό;», τόνισε η βουλευτής της Δη¬μοκρατικής Συμπαράταξης κ.Χαρά Κεφαλίδου.

Μένει, επίσης, να αποσαφηνι¬στεί ποιος και πώς θα διαχειρι¬στεί το πολυδια¬φημισμένο ποσό των 240 εκατ. ευρώ του καταρ¬γημένου, πλέον, ΕΛΙΔΕΚ... Όλα αυτά σε ένα νο¬μοσχέδιο -το πρώτο που προ¬ώθησε ο νυν υ¬πουργός Παιδεί¬ας- με τη διαδι¬κασία του κατε¬πείγοντος και με διατάξεις που α¬φορούν διορι-σμούς, μετατά¬ξεις, ρύθμιση θεμάτων για παιδιά με μαθησιακά προβλήματα μέχρι και ποιος θα έχει την ευθύνη για τις σχολικές εκδρομές…

Πρόκειται για το πρώτο νομοσχέδιο που προώθησε ο νυν υπουργός Παιδείας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, και περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν διορισμούς, μετατάξεις και άλλα σημαίνοντα θέματα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1ον Με ποιο σκεπτικό, ενώ συστήσατε το ΕΛΙΔΕΚ και πανηγυρίσατε για την αυτόνομη χρησιμότητά του, μόλις τέσσερις μήνες αργότερα, καταργείτε, στην ουσία, την αυτοτέλειά του;

2ον Ποιος και πως θα διαχειρισθεί το ποσό των 240 εκατ. ευρώ του καταργημένου πλέον ΕΛΙΔΕΚ;

3ον Μήπως για τη διαχείριση του ανωτέρω ποσού υπηρετήθηκε η σκοπιμότητα της κατ’ ουσία κατάργησης του ΕΛΙΔΕΚ;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος