Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:419/17/10/2016

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα Ελλάδος έχει ασχοληθεί και έχει απευθύνει ερωτήματα στους υπουργούς των εκάστοτε κυβερνήσεων για ένα θέμα το οποίο και ενώ βρισκόμαστε στο 2016, όχι μόνο δεν έχει επιλυθεί αλλά αντίθετα έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια όπου και η χώρα μαστίζεται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Μιλάμε για την οικιακή εργασία της γυναίκας που δυστυχώς θεωρείται συνήθως αυτονόητη προσφορά και δεν αναγνωρίζεται η αξία της, με αποτέλεσμα τη μη παροχή τιμητικής σύνταξης στις γυναίκες που αφοσιώθηκαν ολοκληρωτικά στην οικογένεια άλλα και το χειρότερο να μην έχουν τη δυνατότητα σε παροχές υγείας όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες.

Παραδοσιακές αντιλήψεις, οφειλόμενες κατά βάση στην υποβάθμιση της αξίας και του ρόλου της γυναίκας μέσα σε μια επί χιλιετίες ανδροκρατούμενη κοινωνία, σύμφωνα με τις οποίες η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι, την επιφόρτισαν, κατ’ αποκλειστικότητα στο παρελθόν, ενίοτε και στις μέρες μας, με το επίπονο και άχαρο έργο του νοικοκυριού, με τη φροντίδα για την καθαριότητα και την τάξη του σπιτιού, το μαγείρεμα, το πλύσιμο των πιάτων και των ρούχων, για την ανατροφή των παιδιών κ.λπ. Σήμερα είναι προφανές ότι η παραδοσιακή απόδοση των οικιακών ευθυνών στη γυναίκα την αδικεί, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι, κατά κανόνα πλέον, παράλληλα με τις δουλειές του σπιτιού επωμίζεται και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Το χειρότερο μάλιστα είναι ότι η προσφορά της αυτή δεν αναγνωρίζεται, τουλάχιστον έμπρακτα, επειδή θεωρείται από πολλούς αυτονόητη υποχρέωσή της.

Για την δική σας ενημέρωση σας κοινοποιώ :

α) την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2010. (ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΓ ΄ – ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α ΄) :

“Εργασία – Εργασιακές Σχέσεις: O σεβασµός των δικαιωµάτων του εργαζοµένου αποτελεί ένα µεγάλο κεφάλαιο και θα πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή άµεσα µέτρα αντιµετώπισης της βίας κατά των γυναικών. – Ισότιµη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. – Μισθολογική εξίσωση ανδρών και γυναικών. – Μέτρα για την εξισορρόπηση της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής (πχ βρεφονηπιακοί σταθµοί). – Διατήρηση και επέκταση των µέτρων για την προστασία της εργαζόµενης µητέρας, επιπλέον στήριξη στις ανύπαντρες και διαζευγµένες µητέρες, παροχή διευκολύνσεων και στις εργαζόµενες µητέρες µετανάστριες. – Καταπολέµηση της «µαύρης» ανασφάλιστης εργασίας µε ιδιαίτερη έµφαση στις γυναίκες και στις µετανάστριες. – Αλλαγή του µοντέλου οικογενειακής επιχείρησης. Όσα µέλη της οικογενείας εργάζονται στην επιχείρηση να είναι ασφαλισµένα και να έχουν διασφαλισµένα τα εργασιακά τους δικαιώµατα. – Αυστηρότεροι έλεγχοι και ποινές για αυθαίρετες απολύσεις εγκύων – νέων µητέρων, ένταξη και της Εκκλησίας στην υπάρχουσα εργατική νοµοθεσία. Η Εκκλησία ως εργοδοτικός φορέας δεν χρειάζεται να έχει ειδικό καθεστώς. – Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και στήριξη των γυναικείων συνεταιρισµών ώστε να µπορούν να αναπτύξουν καινοτόµες επιχειρήσεις. – Ειδικά επιµορφωτικά προγράµµατα για τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η οικονοµική αυτονοµία των γυναικών τόσο στις ίδιες όσο και στις οικογένειές τους. – Ειδικά προγράµµατα στην τηλεόραση που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της γυναικείας συµµετοχής στην εργασία. – Ειδικά Προγράµµατα Ευρέσεως Εργασίας για τ ις γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής ή εργασιακής βίας. – Ενηµερωτικά-εκπαιδευτικά σεµινάρια πρόληψης ενδοοικογενειακής βίας στο εργασιακό περιβάλλον. – Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα δικαιώµατά τους. – Σωστή εκπαίδευση των εργοδοτών. Οι εργοδότες πρέπει να καταλάβουν ότι ο σεβασµός των δικαιωµάτων του εργαζοµένου δηµιουργεί ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο συµβάλλει στην καλύτερη απόδοση των υπαλλήλων. – Κατάλληλοι µηχανισµοί ελέγχου (πχ Επιθεώρηση Εργασίας) οι οποίοι θα κάνουν σοβαρούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους όταν τα δικαιώµατα των εργαζόµενων καταπατούνται. Θα πρέπει να εφαρµοστούν αυστηρές ποινές ώστε να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων φαινοµένων. – Αντιµετώπιση του φαινοµένου της απροθυµίας των εργοδοτών να προσλάβουν γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία από τον φόβο µήπως και εγκυµονήσουν. – Καταµέτρηση της αφανούς εργασίας των γυναικών και διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν ώστε αυτή να έχει ανταποδοτικά οφέλη για την γυναίκα που πολλές φορές υποκαθιστά τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. – Λήψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στο θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης που συναντάται στους χώρους εργασίας και αναζήτηση µέτρων που θα προστατεύουν την γυναίκα και θα της εξασφαλίζουν ασφάλεια στην εργασία προβλέποντας και αυστηρότερες ποινές σε όσους παρενοχλούν σεξουαλικά εργαζόµενους”.

β) Τη ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Μαρούλα Κανταράκη Αθήνα 1999 ) :

“Στην παρούσα έρευνα ερευνώνται οι Άτυπες ∆εξιότητες των Γυναικών που βρίσκονται σε µακροχρόνια ανεργία: δηλαδή βρίσκονται εκτός Αγοράς Εργασίας για πάνω από ένα χρόνο και επιθυµούν να (επαν-)ενταχθούν. Τα απαιτούµενα προσόντα τους σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτουν από την τυπική εκπαιδευτική και εργασιακή διαδικασία, που, βάσει αυτών, εντάσσονται στην Αγορά Εργασίας. Οι ∆εξιότητες που ‘‘προέρχονται’’ από την καθηµερινή εµπειρία, τη ρουτίνα χρόνων εσωοικιακής απασχόλησης, τη βοήθεια που µπορεί να προσφέρουν στην επιχείρηση, ή το γραφείο του συζύγου, ή του πατέρα, στα πλαίσια της λεγόµενης αφανούς τους συνεισφοράς στην αναπαραγωγική δραστηριότητα, αλλά και στην - έµµεσα ή άµεσα- παραγωγική διαδικασία, δεν εκτιµώνται και δεν αξιολογούνται ανάλογα. Η αφανής εργασία τις περισσότερες φορές εκλαµβάνεται ως ‘‘αυτονόητη’’, εφόσον επιτελείται στα πλαίσια του ρόλου του Κοινωνικού Φύλου και αποτελεί µια απροσδιόριστη έννοια: από τη µια, εκτείνεται σε ποικίλους τοµείς (αγροτική παραγωγή, εµπόριο, υπηρεσίες γραφείου, κ.λπ.), από την άλλη, θεωρείται ανυπολόγιστη συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της κάθε χώρας. Οι ∆εξιότητες στα πλαίσια του Κοινωνικού Ρόλου ως Φύλου µπορεί να αφορούν π.χ. την οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων µέσα στο σπίτι, το µαγείρεµα, τη ζαχαροπλαστική, την ενασχόληση µε τεχνικής φύσης ζητήµατα, καλλιτεχνικής φύσης δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες και εργασίες που σχετίζονται µε την ψυχαγωγία και την προσωπική ανάπτυξη, είτε µπορεί να αφορούν προσωπικά χαρίσµατα και ταλέντα, µια ιδιαίτερη κλίση, ή καλλιτεχνική έκφραση κ.λπ. Κάθε Άτυπη ∆εξιότητα, ταλέντο, ή άλλο στοιχείο της προσωπικότητας θα µπορούσε να αποτελέσει µια επαγγελµατική εµπειρία για τις γυναίκες, η οποία θα πρέπει να αποδειχθεί, να συνυπολογιστεί και να µετρηθεί σαν τέτοια προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη ένταξη τους ή η επανένταξή στην Αγορά Εργασίας. Η δε διαδικασία αναζήτησης και Αξιολόγησης των Άτυπων ∆εξιοτήτων πρέπει να συνυπάρχει µε την πρόταση για Πιστοποίησή τους από τους ∆ηµόσιους Φορείς των Κρατών-Μελών της Ε.Ε”.

 

Επειδή, όταν η γυναίκα εργάζεται η συνδρομή στο σπιτικό έργο από όλα τα μέλη είναι μονόδρομος. Πρόβλημα υπάρχει όταν δεν εργάζεται. Γιατί σ’ αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς δεν περισσεύει κατανόηση για την εργασία αυτή και για τους άλλους ρόλους που διεκπεραιώνει η γυναίκα μέσα στο σπίτι.

Επειδή, η κατάσταση θα άλλαζε , εάν η γυναίκα αμειβόταν από την πολιτεία ή αν υπήρχε δίκαιη κατανομή της οικιακής εργασίας σ’ όλα τα μέλη της οικογένειας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , ερωτάσθε :

1. Είναι στις άμεσες προθέσεις σας να προχωρήσετε σε νομοθετική πρωτοβουλία που θα ρυθμίζει το πλαίσιο της αφανούς εσωοικιακής εργασίας;

2. Θα προχωρήσετε στην παροχή τιμητικής σύνταξης στις γυναίκες που αποδεδειγμένα αφοσιώθηκαν ολοκληρωτικά στην οικογένεια τους;

3. Πως είναι δυνατόν οι γυναίκες αυτές που έχουν αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένεια τους να μην έχουνε πρόσβαση ακόμα και σε απλές παροχές υγείας; Τι θα κάνετε για να επιλύστε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα και πότε θα έχουμε οριστική λύση ;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

 
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος