Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:8638/27-09-2016

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

 

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει η ευρεία χρή¬ση των τηλεκατευθυνό¬μενων αεροσκαφών, των λεγόμενων drones, λόγω του νομοθετικού κενού που υπάρχει και της έλλειψης πό¬ρων για την προμήθεια ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανα¬χαίτισης τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα «Παραπολιτικά», η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορί¬ας (ΥΠΑ) σε σχετικά ενημερωτικά σημειώματά της προς την ΕΥΠ, την ΕΛ.ΑΣ. και τα υπουργεία Άμυνας και Μεταφορών έχει καταγράψει πλήθος παραβιάσεων της εναέρι¬ας κυκλοφορίας και κρούει τον κώ¬δωνα του κινδύνου ακόμη και για πρόκληση αεροπορικών ατυχημάτων, διότι λόγω του τηλεχειρισμού τα drones είναι ευεπίφορα στο hacking, δηλα¬δή στις παρεμ¬βολές και στην αλλαγή πορείας τους. Αναλόγως ανησυχητικά είναι τα μηνύματα και από την Αρχή Προ¬στασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου καθημερινώς διατυπώνονται καταγγελίες πολιτών για παραβία¬ση της ιδιωπκότητάς τους από τις αεροφωτογραφήσεις που κάνουν εν αγνοία τους διάφοροι επιτήδει¬οι. Αυτό γιατί τα εξοπλισμένα με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και συστήματα καταγραφής ηχου drones είναι ιδιαίτερα διαδεδομέ¬να μεταξύ των ιδιωτών ερευνητών.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, κατά τη δι¬άρκεια του μαραθώνιου διαγωνι¬σμού για τις τηλεοπτικές άδειες, στο κτίριο της Γενικής Γραμματεί¬ας Ενημέρωσης, η Αστυνομία ανα¬γκάστηκε να «σηκώσει» ελικόπτερο προκειμένου να «καθηλώσει» ένα μικρό, ιδιωτικό drone που πετούσε πάνω από αυτό, καθώς εκφράστη¬καν ανησυχίες για την ασφάλεια της διαδικασίας. Λίγο αργότερα, εντο¬πίστηκε στην οδό Διονυσίου Αρεο¬παγίτου αλλοδαπός να κατευθύνει το «αεροπλανάκι» του γύρω από την Ακρόπολη.

Όπως προέκυψε, επρόκειτο για Αυ¬στραλό ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος δήλωσε στους έκπληκτους αστυνομικούς ότι «ήθελε να κινη¬ματογραφήσει από ψηλά την Ακρό¬πολη». Η ώρα της «βιντεοσκόπη-σης», το γεγονός ότι στην γύρω περιοχή υπάρχουν κυβερνητικά κτίρια και πρεσβείες διαφόρων χω¬ρών, αλλά και ότι εκεί γύρω έχουν σημειωθεί τρομοκρατικές επιθέσεις σκόρπισαν ανησυχία στις Αρχές. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εξέτασαν τα ταξιδιωτικά έγ¬γραφα του ύποπτου Αυστραλού (εμ-φανιζόταν να εργάζεται σε υγειονο¬μικές υπηρεσίες της πατρίδας του), αλλά και τα βίντεο που μπορεί να είχε ήδη τραβήξει με το drone του, χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο απο¬τέλεσμα και με τους αστυνομικούς να ενημερώνουν την ΥΠΑ.

Την ίδια ώρα, η χρήση των κάθε μορφής drones -από αυτά που πωλούνται έναντι 100 ευρώ σε καταστήματα παιχνι¬διών μέχρι και εκείνα που χρησιμο¬ποιούν στρατιωτικές υπηρεσίες και άλλοι- προκαλεί πονοκέφαλο στην Αστυνομία. Κι όχι μόνο... Drones καθοδηγούν από μικρά παιδιά και φωτογράφοι σε γάμους και βαφτί¬σια μέχρι «αθώοι» τουρίστες για πα¬νοραμικά πλάνα σε ταξίδια τους, αλλά και εκπρόσωποι των MME, για να καλύπτουν σημαντικά γεγο¬νότα. Μη επανδρωμένα αεροσκά¬φη τέτοιου τύπου χρησιμοποιούνται και από ξένες στρατιωτικές υπηρεσί¬ες για κατόπτευση χώρων σε πεδία μαχών, αλλά και εξόντωση τζιχαντιστών, Σύρων ανταρτών, Παλαιστίνι¬ων μαχητών, μελών της «Αλ Κάιντα», Ταλιμπάν και άλλων. Η ΕΛ.ΑΣ. είχε αγοράσει προ τριετίας από το Ισρα¬ήλ έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κόστους 3 εκατ. ευρώ, με στόχο να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις της, αλλά και στην προσπάθεια κατά¬σβεσης των πυρκαγιών. Όμως προς το παρόν αυτά μένουν στις αποθή¬κες της, αφού δεν είναι έτοιμο το νο¬μοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους.

Τα εν λόγω ιπτάμε¬να μέσα μπορεί να έχουν και άλλες χρήσεις, όπως αυτή που αποκαλύ¬φθηκε στις Φυλακές της Λάρισας, με την προσπάθεια μεταφοράς ναρκω¬τικών ή ακόμη και μικρών όπλων κ.λπ. Ακόμη μπορούν να είναι «όπλα» στα χέρια τρομοκρατών για να χτυπούν αστυνομικούς ή δημό¬σια κτίρια. Πολλοί θυμούνται μάλι¬στα ότι στη διάρκεια των Ολυμπια¬κών Αγώνων του 2004 υπήρχε το σενάριο της ασύμμετρης απειλής, με drone έμφορτο με εκρηκτικά να πέ¬φτει σε ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Ανησυχία για τη χρήση των εν λόγω τηλεκατευθυνόμενων αερο¬σκαφών υπάρχει και από την Αντι¬τρομοκρατική Υπηρεσία, αφού δίνει στους εξτρεμιστές νέες δυνα¬τότητες για «εύκολα», αιφνιδιαστι¬κά χτυπήματα, με τους αστυνομι¬κούς να λένε ότι το «να επιτεθείς ή να σχεδιάσεις επίθεση με drone εί¬ναι, προς το παρόν, το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. To drone δεν χρειάζεται ούτε σχέδιο πτήσης ούτε επίσημη ενημέρωση κρατικής υπη¬ρεσίας ούτε εντοπίζεται από τα ρα¬ντάρ ούτε υπάρχει καμιά προϋπό¬θεση για την αγορά του. Και αυτό προσπαθούμε να ελέγξουμε».

Στις αρχές του χρόνου, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφο¬ριών και η Υπηρεσία Πολιτι¬κής Αεροπορίας είχαν συστή¬σει ομάδα εργασίας, η οποία ετοιμάζει νομοθετική ρύθ¬μιση με στόχο τον περιορι¬σμό και την ελεγχόμενη χρή¬ση των drones. Τότε, μάλιστα, αναφερόταν σε μελέτη ότι «οι πτήσεις των μη επανδρωμέ¬νων αεροσκαφών απασχο¬λούν σύσσωμη την ευρωπαϊκή κοινότητα, η οποία αναμένε¬ται να θέσει σε ισχύ συγκεκρι¬μένο νομοθετικό πλαίσιο για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση της κυκλοφο¬ρίας των εν λόγω συσκευών σε όλα τα κράτη-μέλη». Στην ίδια μελέτη υπήρχε η εκτίμη¬ση ότι σε περίπου δέκα χρόνια το 10% σχεδόν της πολιτικής αεροπορίας θα είναι μη επαν¬δρωμένη. Μάλιστα, προβλέ¬πεται ότι η σχετική παγκόσμια αγορά θα έχει υπερδιπλασια¬στεί έως το 2022 και θα έχει φτάσει τα 4 δια ευρώ. Ωστόσο, όλοι παρατηρούσαν ότι «τα drones προσφέρουν νέες ευκαιρίες για παράνομη δραστηριότητα, που περιλαμ¬βάνει την εποπτεία (κατασκοπεία, αναγνώριση στόχων) ή την εκτέλεση επιθέσεων (βόμβες, παράδοση οπλισμού σε αυλές φυλακών)». Ήδη έχουν αρχίσει να αναπτύσσο¬νται συστήματα ασφαλείας -σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα- για την «εξουδετέρωση» των drones με συστήματα αδρανοποιητών, τα οποία θα διακόπτουν το σήμα που καθοδηγεί το τηλεκατευθυνόμενο αερο¬σκάφος. Ωστόσο, όπως λένε όλοι όσοι γνωρίζουν, «είμα¬στε ακόμη στην αρχή και σε άγνωστα μονοπάτια...».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάσθε:

1ον Είναι όντως εκτεταμένο και επικίνδυνο το φαινόμενο των λεγόμενων «πτήσεων» drones κι αν ναι σε ποιο βαθμό;

2ον Αληθεύει ότι στην καρδιά της Αθήνας είναι δυνατόν να αιφνιδιασθούν οι αρχές Ασφαλείας στην αναχαίτιση των drones;

3ον Ποιο καθεστώς επικρατεί στην αγοραπωλησία των drones εν Ελλάδι;

4ον Είναι στις προϋποθέσεις σας η νομοθετική θωράκιση της Πολιτείας για ν’ αναχαιτισθεί το φαινόμενο, που εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια; Αν ναι προς ποια κατεύθυνση θα κινηθείτε;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

 
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος