Loading...
 Start Page
«Οι τράπεζες πράττουν κατά το δοκούν;» Επιστολή με βάση τα λεγόμενα Αλαφούζου στην Εξεταστική προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού

«Οι τράπεζες πράττουν κατά το δοκούν και νοθεύουν τις διαδικασίες, που άπτονται του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» αυτό επισημαίνει σε επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και Ανεξάρτητος Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, επικαλούμενος την κατάθεση του ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ Γιάννη Αλαφούζο στην Εξεταστική Επιτροπή Διερεύνησης Νομιμότητας Δανειοδότησης Πολιτικών Κομμάτων και Εταιριών ΜΜΕ.

Ο Νίκος Νικολόπουλος παραθέτει αυτουσίως τους διαλόγους του ίδιου και συναδέλφων του βουλευτών με τον Γ. Αλαφούζο.

Ο τελευταίος απροκάλυπτα σχεδόν σε κάποιες αποστροφές της κατάθεσής του, αποκαλύπτει ότι οι τράπεζες δίνουν ενημερότητα σε εταιρείες, παρότι δεν πληρώνουν τις δόσεις τους κι έτσι δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στην επιστολή του Αχαιού βουλευτή συμπεριλαμβάνονται το άρθρο 25 του Ν. 3959/2011 περί Ανταγωνισμού και καλείται ο Υπουργός να λάβει όλα τα σχετικά μέτρα που ορίζει ο Νόμος.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι το ακόλουθο:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Στην Εξεταστική Επιτροπή Διερεύνησης Νομιμότητας Δανειοδότησης Πολιτικών Κομμάτων και Εταιρειών ΜΜΕ από τις τράπεζες της χώρας και κατά την διάρκεια εξέτασης του μάρτυρα κ. Ιωάννη Αλαφούζου, ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ και της εφημερίδας Καθημερινής, ακούστηκαν εκ μέρους του κ. Αλαφούζου (ο οποίος κατέθεσε ενόρκως) ορισμένα ζητήματα που άπτονται του Ελεύθερου Ανταγωνισμού. Με δεδομένο ότι ο κ. Αλαφούζος ήταν ξεκάθαρος σχετικά με τις πρακτικές των τραπεζών που νόθευσαν τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό πιστεύουμε ότι οφείλεται άμεσα να λάβετε τα σχετικά μέτρα που ορίζει ο Νόμος 3959/2011 περί Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα ο Ν3959/2011 ορίζει στο άρθρο 25:

Άρθρο 25

Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αν, ύστερα από σχετική έρευνα που διεξάγεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας ή αίτησης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διαπιστώσει παράβαση των άρθρων 1, 2 και 11 ή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφαση της, διαζευκτικά ή σωρευτικά, μπορεί:

α) να απευθύνει συστάσεις σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 1 και 2 του παρόντος ή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) να υποχρεώσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν την παράβαση και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον,

γ) να επιβάλει μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα για την παύση της παράβασης, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα αυτής. Μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνο στην περίπτωση που είτε δεν υφίστανται εξίσου αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς είτε όλα τα εξίσου αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς είναι ενδεχομένως επαχθέστερα από τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα,

δ) να επιβάλει πρόστιμο κατά την παράγραφο 2α στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που υπέπεσαν στην παράβαση ή που δεν εκπληρώνουν αναληφθείσα από τις ίδιες δέσμευση η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6,

ε) να απειλήσει πρόστιμο κατά την παράγραφο 2α ή την παράγραφο 2β ή και τα δύο σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της παράβασης,

στ) να επιβάλει το επαπειλούμενο πρόστιμο κατά την παράγραφο 2α ή την παράγραφο 2β ή και τα δύο όταν με απόφαση της βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης ή η παράλειψη εκπλήρωσης αναληφθείσας από τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δέσμευσης, η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική με απόφαση κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6.

……………..

5. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αποκλειστικώς αρμόδια να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όταν πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 1, 2 και 11 ή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να απειλήσει πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς την απόφαση της και να επιβάλει αυτό με απόφαση της που βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση. Κατά τον υπολογισμό του προστίμου συνεκτιμούνται τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση, καθώς και οι επιπτώσεις στη σχετική αγορά από τη μη συμμόρφωση στην απόφαση.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεούται να αποφανθεί το αργότερο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αφού πρώτα ακουστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στην συνέχεια παραθέτουμε τα σχετικά πεδία, όπως αυτά προκύπτουν από τα επίσημα Πρακτικά της Βουλής, της συνεδρίασης της 27/7/2016 της Επιτροπής Διερεύνησης Νομιμότητας Δανειοδότησης Πολιτικών Κομμάτων και Εταιρειών ΜΜΕ από τις τράπεζες της χώρας, ιδίως τις μαρτυρίες του κ. Αλαφούζου και σας καλούμε όπως δώσετε σχετική εντολή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για άμεση διερεύνηση των καταγγελιών.

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Ενήμεροι είναι και άλλοι. Ενημερότητες δίνονται και σε εταιρείες, οι οποίες δεν πληρώνουν τις δόσεις τους. Και αυτό δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά μας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ποιος είναι αυτός;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Όλοι.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όλοι οι άλλοι;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Αυτή είναι η πληροφορία που έχω. Δικαιολογούνται λόγω της κρίσης μεν και το καταλαβαίνω, διότι ο τζίρος ο τηλεοπτικός, αν μου επιτρέπετε, ήταν 700 εκατομμύρια το 2008, 2009. Σήμερα είναι 200 εκατομμύρια.

ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ: Συγγνώμη, είπατε ότι δίνονται ενημερότητες και σε εταιρείες που δεν πληρώνουν τις δόσεις τους;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Ναι, με τη συναίνεση δηλαδή…

Η τράπεζα λέει: «Αναγνωρίζω τις δυσκολίες. Δώστε μου τους τόκους και συμφωνώ η παρούσα δόση να πάει πίσω». Δεν τους χαρίζει κανείς τίποτα. Έτσι δίνεται ενημερότητα.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεν πλήρωνε κεφάλαια. Πλήρωνε μόνο τόκους.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Ακριβώς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εδώ, όμως, υπάρχει ένα θέμα. Και αντιλαμβάνομαι και τη θέση σας στο ερώτημα που θέτετε και στον εαυτό σας, αλλά σας θέτουν και οι συνάδελφοι.

Εμείς εδώ ερευνάμε τη νομιμότητα. Τώρα, αν στα πλαίσια της λειτουργίας μιας σύμβασης μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, δηλαδή του δανειστή και του οφειλέτη, υπήρξε μια περαιτέρω συμφωνία που λαμβάνει υπόψη της αντικειμενικά δεδομένα ή απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών και κάνει μια αναδιάρθρωση, αυτό ούτε επιλήψιμο είναι, ούτε παράνομο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Όχι, καθόλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ λοιπόν, ερωτώ και θέλω στις λέξεις να δίνω τη σημασία που έχουν, γιατί έτσι η επικοινωνία μας θα γίνει και ειλικρινής και αποτελεσματική και θα μας καταλαβαίνουν κι εκείνοι που μας ακούν, τι εννοούμε όταν ο ένας ρωτάει και ο άλλος απαντάει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Είναι απολύτως νόμιμες αυτές οι διαδικασίες κατά τη δική μου την εκτίμηση και γνώμη, αλλά ειδικά τώρα με τη δανειοδότηση που έχουμε δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Διότι, εάν μια επιχείρηση πληρώνει τα δάνειά της και ξοδεύει τα λεφτά της και εκ των υστέρων καλείται να πληρώσει ένα τίμημα για την άδεια και δίπλα της η άλλη επιχείρηση δεν πληρώνει τα δάνεια της και έχει τα λεφτά αυτά, μπορεί να προσφέρει περισσότερα για την άδεια. Αλλά αυτό είναι θέμα ηθικής τάξης και όχι επιχειρηματικής ή νομικής.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό δεν είναι ηθικής τάξης που θέτετε ως πρόβλημα. Είναι θέμα που θα έπρεπε να έχει αξιολογηθεί από μια ανεξάρτητη Αρχή, η οποία στα πλαίσια της εφαρμογής της διάταξης τους άρθρου 15 του Συντάγματος θα έδινε ακριβώς τον ρυθμό που απαιτείται ώστε να εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού. Δυστυχώς, όμως, σε αυτήν την περίπτωση ανέλαβε ο Υπουργός Επικρατείας να κινήσει τις διαδικασίες. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο εμείς έχουμε επανειλημμένως εκφράσει την αρνητική μας τοποθέτηση.

………………………..

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Επαναλαμβάνω, επειδή προσωπικά εκτιμώ -και νομίζω πως όλοι- ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά και αφορούν όχι μόνο τον ΣΚΑΙ αλλά και τα υπόλοιπα κανάλια, μπορούμε να κερδίσουμε τη γνώση του κ. Αλαφούζου ή τη γνώμη του; Και προφανώς όποιος θεωρεί ότι δεν απαντήθηκε μια ερώτηση, ας επανέλθει. Αλλά ας μας πει καταρχήν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σε αυτήν τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία πολλά χρόνια, οι τράπεζες -άλλες σωστά άλλες λανθασμένα, δεν μπορώ να ξέρω τα κριτήρια τους- πολλές φορές έκριναν ότι από το να κλείσουν μια εταιρεία, το οποίο θα σήμαινε τη συνολική καταστροφή, δηλαδή θα έχαναν οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους -όπως γίνεται τώρα και με τον Μαρινόπουλο εάν κλείσει ω μη γένοιτο- θα έχαναν τα πάντα ενώ με έναν άλλο τρόπο θα έπαιρναν μερικά λεφτά, ήταν πάρα πολύ επιεικείς στον τρόπο που αντιμετώπιζαν προβληματικές εταιρείες. Αυτό, όμως, -ενώ αντιλαμβάνομαι πλήρως τους λόγους για τους οποίους το έκαναν και το δίλημμα το οποίο είχαν- δημιουργεί τεράστιες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε εταιρείες που λειτουργούν και πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στις τηλεοράσεις. Ισχύει παντού. Δηλαδή, οι τράπεζες είχαν ένα δίλλημα: Τον κλείνω; Άμα τον κλείσω θα μείνουν τόσοι άνεργοι και χάνω τα λεφτά μου. Θα χρεοκοπήσει αυτός και πάει.

…………………

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την επιχειρηματική επιρροή, σας είπα ότι δεν έχω επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Τώρα για τα υπόλοιπα, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι έπαθα μια τεράστια ζημιά στον πρώτο ΣΚΑΪ, και από λάθη που έκανα εγώ, αλλά και για λόγους αθέμιτου ανταγωνισμού, τον οποίον υπέστην από εταιρείες που είχαν σχέσεις με το ελληνικό Δημόσιο και έπαιρναν έργα και δάνεια κ.λπ. Βλέπετε πού φτάσαμε! Δεν μπορέσαμε να επιβιώσουμε. Βέβαια, έκανα και εγώ πολλά λάθη τότε και αναγκάστηκα, για να μην κλείσει ο σταθμός, ουσιαστικά άνευ τιμήματος να τον παραχωρήσω στον κ. Κοντομηνά, μέσα από μια άλλη διαδικασία, χωρίς κανένα αντίτιμο.

…………………

ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Είπατε νωρίτερα –γιατί σας λέω, έχω κρατήσει σαφείς σημειώσεις από τις απαντήσεις σας- ότι είχαν επικρατήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού από τις τράπεζες, σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις των ανταγωνιστών σας. Συγκεκριμένα ονόματα έχετε να μας πείτε;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Ναι. Πρώτα από όλα –το τονίζω γιατί είναι το μεγαλύτερο και μεγάλο μέρος της ζημιάς που πήραμε όλοι μας, και το MEGA, πέραν των άλλων ευθυνών- ήταν το ALTER. Το ALTER «έσκασε» με πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια χρέη, δεν είμαι πρόχειρος. Δεν πληρώθηκαν τα χρέη από κανέναν. Έβαλε θέση σε όλη την…

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Factoring ήταν και εκείνο όμως, που λέτε ότι δεν είναι δάνεια.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Όχι, όχι, όχι! Είχε δάνεια. Είχε δάνεια, τα οποία έπαιρνε με δήθεν βιβλιοθήκη προγράμματος.

ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ: Έχουμε ρωτήσει τους τραπεζίτες οι οποίοι ήρθαν. Έχουμε θέσει το ερώτημα αυτό, να ξέρετε. Υπάρχουν στα Πρακτικά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Θα σας πω αμέσως. Το factoring που λέει ο κ. Νικολόπουλος, που έχει σχέση με την ερώτηση που μου κάνατε, το πληρώσαμε εμείς, τα κανάλια. Διότι –τι έγινε;- οι διαφημιστές οι οποίοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν εμάς, διότι τους είχε βάλει φέσι ο ALTER, ήρθαν σε εμάς και εμείς του κόψαμε. Τους βοηθήσαμε να επιβιώσουν, διότι αλλιώς θα χάναμε και τα δικά μας λεφτά. Δηλαδή είχε ντόμινο.

Όπως τώρα υπάρχει αυτός ο φόβος με την υπόθεση Μαρινόπουλου -και προσπαθεί η Κυβέρνηση να διασώσει το μαγαζί διότι, αν «σκάσει» ο Μαρινόπουλος, θα πάθουμε τεράστια ζημιά σαν εθνική οικονομία και θα κλείσουν πάρα πολλοί Έλληνες παραγωγοί στους οποίους χρωστάει λεφτά ο Μαρινόπουλος–, κάτι αντίστοιχο έγινε και με το ALTER. Και υποστήκαμε και εμείς και οι τράπεζες τεράστια ζημιά. Τα δάνεια του ALTER εγώ πιστεύω ότι ήταν, κατά τη δική μου εκτίμηση, και παράνομα και υπερβολικά. Ήταν βαθύτατα παράνομα, όχι παράνομα απλώς.

………………..

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το είπατε ξανά αυτό.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Αυτό νομίζω, περιγράφει την πραγματικότητα. Και παρόλο που –αν θέλετε- εξέφρασα παράπονο αθέμιτου ανταγωνισμού για τον τρόπο που δανειζόντουσαν άλλες εταιρείες στο παρελθόν, πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι τα δάνεια αυτά τα πήραν όταν η αγορά ήταν 800 δισεκατομμύρια και όχι 200, όπως είναι σήμερα.

………………..

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Αλαφούζο.

Κάνατε στο Reuters πριν από μερικά χρόνια μια σπουδαία τοποθέτηση, την επαναλάβατε και σήμερα, ότι πολλά ΜΜΕ στην Ελλάδα λειτουργούν σαν τα γραφεία τύπου επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλέγμα της διαπλοκής εμείς προσθέτουμε και τις τράπεζες και το πολιτικό σύστημα.

Το ερώτημα είναι το εξής: Σε ένα σύστημα που φαίνεται ότι η βιωσιμότητά του –και μιλάω για το σύστημα των ΜΜΕ- εξαρτάται από πόρους εκτός ανταγωνισμού ΜΜΕ, εξαρτάται από πόρους που έρχονται μέσα από τη διαμεσολάβηση με το πολιτικό σύστημα, με το οικονομικό σύστημα και λοιπά, πώς προτείνετε με τέτοια ευκολία όχι μόνο να παραμείνουν οι ίδιες άδειες, αλλά να αυξηθούν κιόλας, όταν ξέρετε ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να επιβιώσει;

…………….

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Δεν έχω…

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Επειδή βλέπω τώρα ότι έχετε μία διαφήμιση για την άποψή σας για την αδειοδότηση, γιατί δεν υπήρχε καμία διαφήμιση στο ΣΚΑΙ που να είναι υπέρ της αποκατάστασης της δημοκρατίας, της ισονομίας και της ελευθερίας, μιας και οι άδειες τότε είχαν έναν μεταβατικό χαρακτήρα και υπήρχαν τόσες παραβιάσεις αθέμιτου ανταγωνισμού κ.λπ.; Το λέτε τώρα δημόσια.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Όχι, δεν το λέω τώρα.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το έχετε ξαναπεί;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Βέβαια.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το έχετε ξαναπεί δημόσια ότι υπήρχαν δηλαδή διακριτές σχέσεις, κάποια ανισοτιμία και αθέμιτος ανταγωνισμός;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Στο Reuter το ’11. Στην Zeit είχα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη πριν από δύο-τρία χρόνια.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Στο Reuter τότε είχατε δηλώσει ότι τα κανάλια στην Ελλάδα –για να είμαι ακριβής- χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (Μάρτυς): Συγκεκριμένα θυμάμαι, γιατί χρησιμοποιώ συχνά αυτή την έκφραση: «Eίναι προέκταση δημοσίων σχέσεων κάποιων επιχειρήσεων».

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Και εσείς που δεν είχατε αντίστοιχη επιχείρηση στην Ελλάδα και δεν είχατε, ας πούμε, το αντίστοιχο ενδιαφέρον, το κάνατε για κάποιον άλλο λόγο, πέρα από την πολιτική άποψη που είπατε ότι ασκείτε και υπηρετείτε;

Με εκτίμηση

ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ανεξάρτητος Βουλευτής

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

Κοινοποίηση: Επιτροπή Ανταγωνισμού

 

 
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2023 Νίκος Ι. Νικολόπουλος