Loading...
 Start Page

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
• ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σε συνέχεια των Ερωτήσεων μου και ΑΚΕ σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση του πρώην ΞΕΝΙΑ Καλετζίου στο «Πνευματικό Ίδρυμα Γεώργιος Ανδρέου Παπανδρέου» επανέρχομαι δεδομένου ότι οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργών αναδεικνύουν γενικότερα παραμέτρους και διαστάσεις του Δημόσιου Βίου οι οποίες φαίνεται να είναι σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο αίσθημα περί χρηστής διακυβέρνησης.

Στο άρθρο 39, παρ. 1 του Νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29Α/10-2-03) «Τουριστική εκπαιδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», αναφέρεται ότι «Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ¨Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.¨, διαγράφονται ή τροποποιούνται βεβαιώσεις για την είσπραξη, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, απαιτήσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) από την εκμετάλλευση περιουσιακών του στοιχείων.....»
Στο ίδιο άρθρο, παρ. 2 του ιδίου Νόμου αναφέρεται ότι εξαιρούνται της υποχρέωσης αποτίμησης από ορκωτούς ελεγκτές «...περιουσιακά στοιχεία των οποίων η εκμετάλλευση καθίσταται οικονομικά ασύμφορη εξαιτίας περιβαλλοντικών, πολεοδομικών ή άλλων περιορισμών. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν αποτιμώνται κατά τον υπολογισμό της καθαρής θέσης της εταιρείας και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. .....τα οικονομικά αποτελέσματα όμως, αυτών δεν εγγράφονται στους ισολογισμούς της.»

Δεδομένου ότι και οι δύο παραπάνω παράγραφοι μπορούν να δημιουργήσουν υπόνοιες για χαριστικές πράξεις της Διοίκησης, ειδικότερα δε η παρ. 2 που συνδέεται και με την δωρεάν παραχώρηση του Ξενία Καλεντζίου στο Ίδρυμα Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, παρακαλώ για τις συγκεκριμένες και πλήρεις απαντήσεις σας στα παρακάτω ερωτήματα :

1. Ποια η φύση και ποιο το ύψος των βεβαιωμένων απαιτήσεων του ΕΟΤ που διεγράφησαν ή τροποποιήθηκαν σε εφαρμογή του παραπάνω νόμου. Σε τι συνίστανται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις και ποια η τύχη τους
Να κατατεθούν αναλυτικές καταστάσεις περιέχουσες στοιχεία των οφειλετών, σε περίπτωση Νομικού προσώπου στοιχεία των διαχειριστών και των κύριων φορέων( τουλάχιστον των δύο κυριοτέρων μετόχων ή εταίρων), γενεσιουργός αιτία απαίτησης, ύψος της απαίτησης, χρονική διάρκεια της απαίτησης, εξασφαλίσεις της απαίτησης (υποθήκες, προσημειώσεις, εγγυήσεις, ενέχυρα κλπ), την τελική τους κατάληξη (διαγραφή ή τροποποίηση, μορφή και κατάληξη τροποποίησης).
2. Ποιος έκρινε αν ένα ακίνητο ή μια επιχειρηματική μονάδα, άγνωστης αξίας, ήταν ασύμφορη ή όχι. Ποιος είχε την ευθύνη της τελικής απόφασης ;
Να κατατεθούν έγγραφα και εγκύκλιοι της Διοικήσεως της ΕΤΑ ΑΕ σχετικές με την οργάνωση της διαδικασίας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τα κριτήρια της αξιολόγησης, οι πλήρεις σχετικές εισηγήσεις, τα πλήρη πρακτικά του ΔΣ για όλες τις σχετικές αποφάσεις
3. Πόσα ακίνητα ή/και επιχειρηματικές μονάδες παραχωρήθησαν εν τέλει. Σε ποιους παραχωρήθηκαν, με ποιο σκεπτικό, με ποιους όρους, για ποιο σκοπό παραχωρήθηκε έκαστο, ποιος ελέγχει και κάθε πότε αν εφαρμόζονται οι όροι της παραχώρησης και αν εξυπηρετείται ο αρχικός σκοπός ή αν αυθαιρέτως διαφοροποιήθηκε η χρήση των παραχωρουμένων.
Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας όλων των παραχωρηθέντων που να αναφέρει την ημερομηνία παραχώρησης, τον αποδέκτη, τον σκοπό και τους όρους παραχώρησης, τον λόγο της παραχώρησης στον συγκεκριμένο αποδέκτη, αίτησή του για την παραχώρηση και την περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης. Επίσης εκθέσεις μεταγενέστερων ελέγχων για την τήρηση των όρων της σύμβασης παραχώρησης και αντίγραφα των συμβάσεων παραχώρησης
4. Πως διασφάλισε η ΕΤΑ Α.Ε. την ασφαλή παρακολούθηση των ακινήτων που κρίθηκαν «ασύμφορα», ώστε να μην «εξαφανισθούν» και καταλήξουν στα χέρια επιτηδείων δεδομένου ότι δεν εμφανίζονται ούτε υπολογίζονται στον Ισολογισμό ούτε προφανώς εμφανίζονταν στα προβλεπόμενα από τον Νόμο Βιβλία για τις ΑΕ
5. Πως είναι δυνατόν μια Α.Ε. κάτοχος ακινήτων ή δικαιωμάτων επί ακινήτων να μην εμφανίζει στον ισολογισμό της όχι μόνον τα εν λόγω ακίνητα, αλλά ούτε και τις προσόδους τους, ούτε να τα λαμβάνει υπόψη στον προσδιορισμό της καθαρής της θέσης. Δεν πρόκειται για σοβαρή υποτίμηση της αξίας της αφενός και σοβαρή φορολογική παράβαση αφετέρου;
Να κατατεθούν : Παραστατικά στοιχεία των προσόδων των προερχομένων από τα εν λόγω ακίνητα ή επιχειρηματικές μονάδες για τα έτη 2003 και 2004. αντίγραφα όλων των σχετικών λογιστικών εγγραφών, αντίγραφο του λογαριασμού ή λογαριασμών που κατέληξαν οι πρόσοδοι αυτοί καθώς και αναλυτική κατάσταση με την τελική τους διανομή που να αναφέρει τους αποδέκτες.
Επίσης : Αντίγραφα του Μητρώου παγίων των ετών 2003 και 2004. Αντίγραφο των βιβλίων που εμφανίζονταν τα «ασύμφορα» ακίνητα έως την τελική παραχώρησή τους, πίνακας όλων των ακινήτων που παρελήφθησαν - μεταβιβάσθηκαν από τον ΕΟΤ, καθώς και αντίγραφα των λογιστικών εγγραφών καταχωρίσεων και τακτοποιήσεων των ακινήτων και των σχετικών προσόδων.

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος