Loading...
 Start Page


Προς τον Υπουργό:
• Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: « Περιβαλλοντικοί έλεγχοι υδατικών συστημάτων στη Ρακίτα Αχαΐας»


Στην υπ' αριθ. 4836/12-10-2010 Ερώτησή μου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μου απάντησε μεταξύ άλλων:
«... Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προστασία της περιοχής Ρακίτας Αχαΐας, σας πληροφορούμε ότι στην αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίτσας δεν περιήλθε κάποια καταγγελία σχετικά με αλόγιστη χρήση λιπασμάτων ούτε λειτουργεί στην εν λόγω περιοχή εργοστάσιο χημικών προϊόντων. Ωστόσο, για τα αναφερόμενα στην Ερώτηση, η εν λόγω Υπηρεσία μας ενημέρωσε εγγράφως τη Διεύθυνση Υγιεινής του νομού Αχαΐας και την Κοινότητα Λεοντίου για τις δικές τους ενέργειες.

Επίσης, από αγρονομικό προσωπικό του Αγρονομικού Τμήματος Δύμης διενεργήθηκε αυτοψία στην περιοχή της Ρακίτας Αχαΐας και διαπιστώθηκε ότι πέριξ της μεγάλης λίμνης καλλιεργούνται διάφορα προϊόντα, ενώ στην περιοχή γύρω από τη γύρω από την μικρή λίμνη Βεργούρι δεν υφίστανται αγροτικές καλλιέργειες. Σημειώνεται ότι για το θέμα της χρήσης των λιπασμάτων και της διαπίστωσης του μεγέθους ή μη, της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα ή των λιμνών της προστατευόμενης περιοχής Ρακίτας Αχαΐας, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής δεν είναι σε θέση να βεβαιώσουν ανάλογες περιβαλλοντικές παραβάσεις καθότι δεν διαθέτουν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και κατάλληλα μέσα.».
Επίσης στις υπ' αριθ. 4836/12-10-2010, 4848/12-10-2010 και 4863/12-10-2010 Ερωτήσεις μου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, μου απάντησε μεταξύ άλλων:
«Αναφορικά με το ζήτημα των ελέγχων στην περιοχή Ρακίτα Αχαΐας, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ θα διερευνήσει τα αναγραφόμενα σε συνεργασία με τις τοπικές συναρμόδιες Αρχές και εάν κριθεί απαραίτητο, θα ενταχθούν στον προγραμματισμό της, αυτοψίες. Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η οποία αναμένεται».

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

• Η Κοινότητα Λεοντίου, η ΕΛΑΣ(Τμήμα Χαλανδρίτσας), το Αγρονομικό Τμήμα Δύμης, οι λοιπές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Νομαρχίας Αχαΐας καθώς και οι δικαστικές Αρχές, τις καταγγελίες των κατοίκων, των Συλλόγων της περιοχής, των περιβαλλοντικών Οργανώσεων, τα ψηφίσματα των λαϊκών συνελεύσεων στη Ρακίτα που επανειλημμένως έχει δημοσιεύσει ο τοπικός Τύπος, δεν τις έλαβαν υπ' όψιν τους;
• Γιατί δεν προέβησαν στα δέοντα;
• Η ΕΛ.ΑΣ πήρε απάντηση από τη Διεύθυνση Υγιεινής; Να κατατεθεί η επιστολή που έστειλε και η απάντηση που έλαβε.
• Το Αγρονομικό Τμήμα κατέγραψε τους τύπους των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια της πατάτας και της ντομάτας γύρω από τη λίμνη; Να κατατεθούν τα ευρήματα.
• Το Αγρονομικό έστειλε στη Διεύθυνση Γεωργίας, τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την αρμόδια Υπηρεσία της Π.Δ.Ε επιστολή για τη συνδρομή τους; Να κατατεθεί η επιστολή που εστάλη ή που θα σταλεί.
• Οι καταγραμμένες στην 5η ερώτησή μου Υπηρεσίες και όποιες ακόμα είναι αρμόδιες, τι λένε και τι κάνουν για το περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα;
• Τι ενέργειες θα κάνουν για να προφυλάξουν την δημόσια υγεία από την διαρκή και ύπουλη απειλή;
• Σε ποια εργαστήρια θα απευθυνθούν οι Υπηρεσίες σας για αυτή την περίπτωση, για ανάλυση δειγμάτων μετά την αυτοψία; Της Διεύθυνσης Γεωργίας; Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος; Του Πανεπιστημίου; Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος;
• Στην απάντηση γράφετε έγιναν αυτοψίες. Με ποια εντολή; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
• Πότε έγιναν;
• Από ποιους έγιναν; Ποιες Υπηρεσίες έχουν αναλάβει;
• Τι διαπιστώθηκε; Να κατατεθεί το αποτέλεσμα της αυτοψίας.
• Τι απάντησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος από την οποία ζητήσατε ενημέρωση;
• Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Τροφίμων έχει ενημερωθεί;
• Τι απάντησε η Διεύθυνση Υγιεινής όταν ενημερώθηκε από την Υπηρεσία σας;
• Τι κα κάνετε ώστε οι Υπηρεσίες της ελληνικής Αγροφυλακής να διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλα μέσα; Πού θα απευθύνεται ο πολίτης σε τέτοιες περιπτώσεις;
• Όπως απαντήσατε, «για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων αρμόδιο να σας ενημερώσει είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της ενημέρωσης». Τι απαντά το Υπουργείο; Να κατατεθεί κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά στη συγκεκριμένη έρευνα διερεύνησης των χρησιμοποιημένων στη Ρακίτα.
• Όπως απαντάτε, «η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ θα διερευνήσει τα αναγραφόμενα στην Ερώτηση σε συνεργασία με τις τοπικές συναρμόδιες Αρχές». Τι ενέργειες έκανε και τι αποτελέσματα είχε; Να κατατεθούν τα ευρήματα.
• Όπως απαντάτε, «σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΚΑ, έχει αρχίσει από την Υπηρεσία μας η διαδικασία για την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης όλων των λεκανών απορροής της χώρας». Πότε θα ολοκληρωθούν τα σχέδια αυτά;
• Απαντάτε επίσης ότι «στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ περί προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των υδάτων, η χώρα μας έχει καθορίσει επτά περιοχές ως ευπρόσβλητες ζώνες από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». Περιλαμβάνεται η Αχαΐα; Αν ναι, ποιες περιοχές συμπεριλαμβάνονται; Να κατατεθεί σχετική λίστα.
• Τέλος, απαντάτε ότι «η νέα Οδηγία 2006/118/ΕΚ σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση εισάγει την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων ως προς ορισμένες ουσίες ανθρωπογενούς προέλευσης και μελετάται το πεδίο εφαρμογής της ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχει πιθανότητα να έχει επιβαρυνθεί λόγω ανθρωπογενών παραγόντων». Τι περιγράφει ακριβώς αυτή η Οδηγία; Ποιες ουσίες αναφέρει; Περιλαμβάνεται η Αχαϊα στις περιοχές που πιθανότατα επιβαρύνονται λόγω ανθρωπογενών παραγόντων; Αν ναι, ποιες περιοχές του Νομού συμπεριλαμβάνονται; Να κατατεθεί η Οδηγία.

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος