Loading...
 Start Page

Προς την Υπουργό:
• Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας»


Με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, ήδη από το 2005, έχει τεθεί σε ισχύ η Πολλαπλή Συμμόρφωση. Σύμφωνα με τον Καν.(Ε.Κ) 73/2009, οι παραγωγοί από όλη τη χώρα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις καλούνται πλέον να συμμορφωθούν με τα κάτωθι:
• «Για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». Για την εφαρμογή της Οδηγίας αυτής επισπεύδουσα Αρχή είναι το ΥΠΕΚΑ, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι συναρμόδιος φορέας.
• Συγκεκριμένους κανόνες για καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται μέτρα για την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την υποβάθμιση, ενώ από 1-1-2010 οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειές τους πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραγωγών με τους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τον Καν.(Ε.Κ) 796/2004 της Επιτροπής.

Η ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με την αριθ. 16190/1335/1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 519/Β΄. Σε εφαρμογή της παραπάνω ΚΥΑ, έγιναν μετρήσεις από το ΥΠΕΚΑΑ το 1999 και το 2001 και εκδόθηκε κατάλογος των ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση περιοχών, στις οποίες δεν περιελήφθη η Αχαΐα.
Εξ άλλου, στην υπ αρ. 4848 12-10-2010 Ερώτησή μου, ρωτούσα την Υπουργό Περιβάλλοντος, αν θα ασχοληθεί επιτέλους ο Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, ο Επιθεωρητής Υγείας, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο αγροφύλακας, με την προστατευόμενη περιοχή Ρακίτα στην Αχαΐα αλλά και τις δύο λίμνες της, που σήμερα καταστρέφονται εξ αιτίας της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων, αλλά σε απάντηση που τελικά εδόθη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ερώτημα δεν απαντήθηκε.
Επίσης, στην από 6-12-2010 Απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σχέση με την 4848 12-10-2010 Ερώτησή μου με θέμα «Ρύπανση υδατικών συστημάτων από απόβλητα μη συγκεντρωμένης διάθεσης», μεταξύ άλλων, γίνεται επίκληση της Πολλαπλής Συμμόρφωσης καθότι οι παραγωγοί από όλη τη χώρα οι οποίοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Καν. (Ε.Κ.) 1782/2003, υποχρεούνται να τηρούν μια σειρά από κοινοτικές Οδηγίες η κανονισμούς σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία, τη χρήση φυτοφαρμάκων κ.ά. Μεταξύ αυτών είναι και η εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την προστασία από τη νιτρορύπανση(τήρηση προγράμματος δράσης για τις ευπρόσβλητες ζώνες)...

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός:

• Γιατί εξαιρέθηκε η Αχαΐα από τις μετρήσεις αυτές; Θα γίνουν μετρήσεις ειδικά στις περιοχές Natura;
• Θα εκδοθεί πρόγραμμα δράσης που θα διαμορφώνει πρακτικές για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης;
• Θα απαιτήσετε την τήρηση λιπαντικής αγωγής ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, τον τύπο του εδάφους και τη μέθοδο άρδευσης;
• Θα απαιτήσετε την αποφυγή διασποράς λιπάσματος όταν επικρατούν ειδικές συνθήκες όπως π.χ. πάγος, χιόνι, ή έντονες βροχοπτώσεις;
• Θα απαιτήσετε την αποφυγή εφαρμογής λιπάσματος ή κοπριάς σε μικρές αποστάσεις από υδάτινους όγκους, διώρυγες και κανάλια;
• Θα ληφθούν επιπλέον μέτρα χρηματοδοτούμενα, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης με στόχο την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση;
• Γιατί πάλι εξαιρείται η Αχαΐα από την συνέχιση του μέτρου «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου;
• Τηρούν οι παραγωγοί τις Οδηγίες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης;
• Έχει ασχοληθεί ποτέ ο Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, οι Επιθεωρητές Υγείας, ο Συνήγορος του Πολίτη; Τι βρήκαν; Να κατατεθούν τα ευρήματα, τα πορίσματα και κάθε σχετικό έγγραφο.
• Γιατί δεν απαντάτε στην 4848 12-1-2010 Ερώτησή μου περί τις ενέργειες του Επιθεωρητή Περιβάλλοντος κ.λπ. για την προστατευόμενη περιοχή Ρακίτα στην Αχαΐα και τις δύο λίμνες της που καταστρέφονται εξ αιτίας της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

 

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος