Loading...
 Start Page
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σε οδηγίες της ΕΚ

Ομιλία στην Επιτροπή οικονομικών

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σε οδηγίες της ΕΚ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας σε τρεις οδηγίες

που αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα και τις υπηρεσίες

στην εσωτερική αγορά, την προληπτική αξιολόγηση απόκτησης

συμμετοχής σε επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες

διατάξεις καλύπτουν οι διατάξεις του συζητούμενου νομοσχεδίου.

Με το πρώτο μέρος του προετεινόμενου σχεδίου η επιδίωξη είναι η

ουσιαστική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς που εξασφαλίζει

την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών

και κεφαλαίων. Σε μία ενιαία λειτουργία της αγοράς των υπηρεσιών

πληρωμών.

Η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου αποτελεί

αναγκαία προϋπόθεση για την δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου

στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και της άρσης της

σύγχυσης και της ανασφάλειας δικαίου που είχε δημιουργηθεί από

την συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών διατάξεων.

Αντικείμενο του δεύτερου μέρους του σχεδίου νόμου είναι

η ενσωμάτωση της οδηγίας 2007/44/εκ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007.

Για τον καθορισμό διαδικασιών κανόνων και κριτηρίων για την

προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής

σε πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές

επιχειρήσεις.

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρμοδίων αρχών

(Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επιτροπή

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλειας) καθώς και μεταξύ κάθε μιας

εξ αυτών με εποπτικές αρχές των άλλων κρατών – μελών.

Η συνεργασία αυτή σκοπεύει κυρίως στην ανταλλαγή

πληροφοριών που αφορούν υποψηφίους αγοραστές υπό την

έννοια του παρόντος σχεδίου νόμου, ιδίως όσον αφορά την

φερεγγυότητα, την εντιμότητα, το οικονομικό μέγεθος και την

προηγούμενη επιχειρηματική τους συμπεριφορά.

Ένας άλλος σημαντικός στόχος της Οδηγίας είναι η ενίσχυση

της διαφάνειας σε κοινοτικό επίπεδο, η καλύτερη ενημέρωση

του κοινού, η ενίσχυση της αξιοπιστίας των εταιρειών του

χρηματοπιστωτικού τομέα με την εκτίμηση της καταλληλότητας

των σημαντικών μετόχων των εταιρειών αυτών και η εξασφάλιση

του ελεύθερου ανταγωνισμού στις αγορές κεφαλαίου.

Στο τρίτο μέρος βρίσκονται οι διατάξεις που τροποποιούν το

ν.3601/2007.

Θα ήθελα να τοποθετηθώ εκ μέρους της Ν.Δ. αναλυτικά στο

άρθρο 93 που είναι το προηγούμενο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου

που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών για την Κύρωση της

Συμφωνίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Εγείρεται μείζον πολιτικό ζήτημα όπως θα αντιληφθείτε από

το «σήριαλ» κυβερνητικές παλινωδίες και αντιφάσεις επί Μνημονίων,

Συμφωνιών και Συμβάσεων, στo πλαίσιο του Μηχανισμού

Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας και του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Στήριξης.

Παλινωδίες χωρίς τελειωμό. Ο Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65, 6 Μαΐου

2010), και πιο συγκεκριμένα το 1ο Άρθρο (Παρ. 4) αναφέρει:

«Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση

να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε

μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή

πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη της Ζώνης

του ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της

προηγούμενης παραγράφου [ο μηχανισμός στήριξης της Ελληνικής

Οικονομίας].

Τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις του

προηγούμενου εδαφίου, εισάγονται στη Βουλή για κύρωση»..

Μία ημέρα αργότερα, στις 7 Μαΐου 2010, ο Υπουργός

Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου δεσμεύονταν στην Ολομέλεια

της Βουλής ότι “προφανώς οι συμβάσεις αυτές θα έρθουν στη

συνέχεια και στη Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση και κύρωση.

Όμως, για να μπορέσει να γίνει η εκταμίευση στην ώρα τους, το

διευκρινίζουμε αυτό με μερικές νομοτεχνικές αλλαγές που γίνονται

στο κείμενο”.

Έτσι, πέντε (5) ημέρες αργότερα, ο Ν. 3847/2010 (ΦΕΚ 67, 11

Μαΐου 2010), και πιο συγκεκριμένα η Παρ. 9, τροποποιεί τον

προηγούμενο Νόμο (Ν. 3845/2010):

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του Ν. 3845/

2010, αντί της λέξης ‘’κύρωση’’ τίθενται οι λέξεις ‘’συζήτηση και

ενημέρωση’’. Ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους.

Λίγο αργότερα, στις 3 Ιουνίου 2010, ο Υπουργός Οικονομικών

καταθέτει Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Κύρωση της από 8 Μαΐου 2010

Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ αφ’ ενός της Ελληνικής

Δημοκρατίας ως δανειολήπτη και αφ’ ετέρου των κρατών-μελών

της Ευρωζώνης και του KfW ως δανειστών, καθώς και του από 10

Μαΐου 2010 διακανονισμού χρηματοδότησης άμεσου ετοιμότητας

από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – Συμμετοχή της Ελλάδας στον

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης”.

Η Εισηγητική Έκθεση μάλιστα αναφέρει:

«Με το Προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου πραγματοποιείται η πολιτική

δέσμευση της Κυβέρνησης να φέρει για συζήτηση και κύρωση

στην Εθνική Αντιπροσωπεία όλα τα συμβατικά κείμενα...” (βέβαια,

ο τελευταίος νόμος [Ν. 3847/2010] αναφέρεται σε “συζήτηση και

ενημέρωση”’).

Το Άρθρο 2 μάλιστα αναφέρει:

«Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να

εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ή Ευρωπαϊκός Μηχανισμός

Στήριξης) (European Facility of Financial Stability – EFSF) και να

υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση

δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια

για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε νομικά πρόσωπα

και φορείς που συστήνονται για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Στήριξης».

Εύλογα λοιπόν προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

1η. Η κυβέρνηση, σε διάστημα 5 ημερών (6 με 11 Μαΐου),

μεταβάλλει την “κύρωση” των Μνημονίων, Συμφωνιών και

Συμβάσεων, αρχικά σε “κύρωση και συζήτηση’’ και στη συνέχεια

σε ‘’συζήτηση και ενημέρωση’’.

2η. Σύμφωνα και με την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής

Οικονομικών Υποθέσεων κα. Β. Παπανδρέου, «πράγματι υπήρχε

πρόβλημα όταν είχε κατατεθεί για Κύρωση να φέρουμε εδώ στην

Επιτροπή, μία σύμβαση, τη δανειακή σύμβαση συγκεκριμένα, για

να την κυρώσει η Βουλή, γιατί η Βουλή, σύμφωνα με το νόμο,

όταν κυρώνει μια σύμβαση έχει το δικαίωμα, είτε να την κυρώσει,

είτε να την απορρίψει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με βάση το

νόμο ο οποίος ισχύει, δεν έχει το δικαίωμα να την απορρίψει.

Δηλαδή η ψήφος των μελών του Κοινοβουλίου δεν έχει καμία

σημασία, είτε ψηφίσει υπέρ, είτε ψηφίσει κατά. Γι’ αυτό και εγώ

είπα ότι θα πρέπει να έρθει ως ενημέρωση σύμφωνα με το νόμο

εκτός και αν θέλουμε να αλλάξουμε το νόμο».

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όμως, άλλα εισηγείται προς

ψήφιση στη Βουλή και η κυβερνητική πλειοψηφία ψηφίζει, και

άλλα πράττει.

3η. Αυτή η κυβερνητική διγλωσσία κατεδείχθη με την παροχή

εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών για τη συμμετοχή της

Ελλάδος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Όχι μόνο η σχετική Διάταξη μεταφέρθηκε, αυτούσια, από τη

Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης σε άσχετο Σχέδιο Νόμου,

αλλά δεν υπάρχει και καμία αναφορά σε κύρωση, συζήτηση

ή έστω ενημέρωση όπως ισχύει για τον Ελληνικό Μηχανισμό

Στήριξης.

Από τα παραπάνω εγείρεται μείζον θέμα κοινοβουλευτικής και

πολιτικής τάξης και ο υπουργός Οικονομικών οφείλει, ενόψει

και της αυριανής συζήτησης στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών

Υποθέσεων να αναλάβει τις ευθύνες του.

Η κυβερνητική υποκρισία έχει και τα όριά της».

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος