Loading...
 Start Page

Αρ. πρ. 4289/5-11-2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 

 

Με την εκχώρηση των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής σε μία ιδιωτική εταιρία, περιορίζονται οι επιλογές ενός Πάροχου τηλεοπτικού προγράμματος στην επιλογή τεχνολογίας για την διανομή του Περιεχομένου του στο ευρύ κοινό, δεδομένων των περιορισμών που επιβάλει ο Πάροχος Δικτύου. Η μετάβαση από το πρότυπο της αναλογικής εκπομπής στην ψηφιακή μετάδοση εισάγει παραμέτρους στην διαδικασία εκπομπής του οπτικοακουστικού περιεχομένου, οι οποίες, λόγω της μεσολαβούσας τεχνολογίας, όχι μόνο επηρεάζουν την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας αλλά και την πιστότητα του παρεχόμενου τελικού προϊόντος στον καταναλωτή.

 

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός σε συνθήκες αναλογικής εκπομπής παρείχε κάθετη υπηρεσία στον καταναλωτή, ελέγχοντας τις εγκαταστάσεις αναπαραγωγής προγράμματος, τον τρόπο μεταφοράς του στα σημεία εκπομπής και το δίκτυο πομπών και αναμεταδοτών, που μεταδίδουν το πρόγραμμα. Η ποιότητα και τεχνική αρτιότητα του μεταδιδόμενου περιεχομένου (οπτικοακουστικού προγράμματος) ελέγχονταν απόλυτα από τον Τηλεοπτικό Σταθμό. Ορίζοντας ως «πιστότητα» το μέτρο της ακριβούς αναπαραγωγής, σε σχέση με το πρωτογενές υλικό που παράγεται στο στούντιο εκπομπής από τον δέκτη του καταναλωτή, η πιστότητα μετάδοσης είχε άμεση εξάρτηση από τις προδιαγραφές και την κεφαλαιουχική επένδυση, που έχει κάνει ο κάθε Σταθμός σε εξοπλισμό αναπαραγωγής και μετάδοσης. Οι γενικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αναπαραγωγής προγράμματος περιλαμβάνονταν και στον νόμο περί νόμιμης λειτουργίας των Τηλεοπτικών Σταθμών.

 

Η αναπαραγωγή του περιεχομένου στους δέκτες των καταναλωτών έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, που πέρα από τον τύπο του προγράμματος, αφορούν και σε στοιχεία τεχνικής ποιότητας, που καθορίζουν την πιστότητα του αναπαραγόμενου οπτικοακουστικού υλικού στον δέκτη του καταναλωτή σε σύγκριση με το εκπεμπόμενο αντίστοιχό του από το Στούντιο-Εγκατάσταση του Σταθμού. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπομπής κάθε σταθμού αποτελούν εν δυνάμει στοιχείο ανταγωνιστικότητας.

 

Στην Ψηφιακή πραγματικότητα ο όρος "Τηλεοπτικός Σταθμός" αντικαταστάθηκε με τον όρο "Πάροχος Περιεχομένου", μιας και ο ρόλος της μεταφοράς του σήματος και εκπομπής του προς στους δέκτες του καταναλωτή αναλαμβάνεται από τον "Πάροχο Δικτύου":

 

A. Ο "Τηλεοπτικός Σταθμός" (Broadcaster) ελέγχει την ποιότητα και πιστότητα του αναπαραγόμενου προγράμματος μέχρι τη έξοδο του εξοπλισμού της ροής του (Στούντιο-Εγκαταστάσεις αναπαραγωγής Προγράμματος), ως "Πάροχος Περιεχομένου" και παρόλο που η απόφαση της «ΕΕΤΤ» δεν συμπεριλαμβάνει την κωδικοποίηση του σήματος σαν μέρος της υπηρεσίας που παρέχει ο Πάροχος Δικτύου, η DIGEA ουσιαστικά υποχρεώνει τους πελάτες της (ειδικά τους Περιφερειακούς Σταθμούς) να αποδεχθούν υποχρεωτικά την από αυτήν επιλεχθείσα μέθοδο μεταφοράς του προγράμματος τους μέχρι την είσοδο του «πολυπλέκτη» της στην "Κεφαλή" (Headend) του συστήματος ψηφιακής μετάδοσης, πρακτικά και ουσιαστικά αποκλείοντας οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέθοδο επιλέξει ο πάροχος περιεχομένου (σταθμός) να παραδώσει το σήμα του στον Πάροχο δικτύου, στο πλαίσιο των προτύπων και ανοικτών διεπαφών που εκ του νόμου υποχρεούται να τηρεί η DIGEA, ως αδειοδοτημένος πάροχος δικτύου.

 

B. Στην αλυσίδα διανομής περιεχομένου προς το κοινό-καταναλωτές υπεισέρχονται οι παράγοντες της κωδικοποίησης, η πολυπλεξία, η μεταφορά του προκύπτοντος σήματος μέσω δικτύων «IP» στα κέντρα εκπομπής και η τελική εκπομπή στο πρότυπο «DVB-T». Όλοι οι συγκεκριμένοι παράγοντες ελέγχονται και καθορίζονται, πλέον, από τον "Πάροχο Δικτύου" και με τον τρόπο αυτό καθορίζονται και οι κανόνες του ανταγωνισμού, όπου βάσει της εφαρμοζόμενης πρακτικής της DIGEA, οι μικροί σταθμοί αντιμετωπίζονται σαν παρίες, χωρίς δικαίωμα να αμφισβητήσουν επιλογές της DIGEA, που δεν εκπορεύονται από την αδειοδότησή της και στερούν τους παρόχους Περιφερειακούς Σταθμούς από την δυνατότητα εκπομπής με τα ίδια κριτήρια ποιότητας που εκπέμπουν οι Πανελλαδικοί Σταθμοί. Είναι, δε, τέτοια η πρόθεση μη τήρησης των κανόνων και κατ' επέκταση της νομοθεσίας, ώστε στις συμβάσεις που στέλνει η DIGEA προς υπογραφή στους Περιφερειακούς Σταθμούς, όχι μόνο στρεβλώνονται οι τεχνικές παράμετροι του δικτύου «SFN» ( οικονομικό όφελος για την DIGEA) αλλά τους καθιστά και υπεύθυνους για δικές της επιλογές, αφού τους βάζει να υπογράψουν, πως οτιδήποτε συμβεί στην σύνδεσή τους λόγω θεμάτων που ενδεχόμενα προκύψουν από τον διαμεσολαβούντα τρίτο Πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι υπ’ ευθύνη τους, ενώ ταυτόχρονα, τους αμφισβητεί το δικαίωμα ελέγχου του παραδοτέου σήματος στις εγκαταστάσεις της, τους ενοικιάζει αμφιβόλου ποιότητας κωδικοποιητές, χωρίς εφεδρεία, γνωστοποιώντας τους, ότι μπορεί σε περίπτωση βλάβης να μην εκπέμπουν ίσως και για 24ώρες.

 

Γ. Η παραμετροποίηση της κωδικοποίησης του περιεχομένου από την «DIGEA» για την δημιουργία κατάλληλων ρευματοροών προγραμμάτων στους πολυπλέκτες, επηρεάζει κατά τρόπο άμεσο και απόλυτο την τελική πιστότητα του περιεχομένου, που απολαμβάνει ο καταναλωτής. Ακόμη και αν την κωδικοποίηση (encoding) την κάνει αρχικά ο "Πάροχος Περιεχομένου" (Σταθμός), πράγμα που ουσιαστικά αρνείται η DIGEA, λόγοι που αφορούν στον περιορισμό του ρυθμού δεδομένων (bit rate) ανά πρόγραμμα, έχοντας σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας ανά πολυπλεξία/συχνότητα εκπομπής, διαχωρίζουν τους "Σταθμούς" σε ευνοούμενους και παρίες.

 

Ο "Πάροχος Δικτύου" έχει την εξουσία να αποφασίζει το τελικό «bitrate» για κάθε πρόγραμμα χωρίς να δίνει τιμές ανά «Mbps», όπως θα έπρεπε. Οι επιλογές «bitrate» για κάθε πρόγραμμα καθορίζουν την μεγιστοποίηση του μεταφερόμενου αριθμού προγραμμάτων ανά πολυπλέκτη, αλλά επηρεάζουν και την ποιότητα της αναπαραγωγής του προγράμματος στον τηλεθεατή. Επιλογές τεχνολογίας από την DIGEA οδηγούν στην υποβάθμιση της πιστότητας της εικόνας επιλεγμένων σταθμών, που φθάνουν στον καταναλωτή και ενώ έχουν τεθεί από τον νόμο σαφή μετρήσιμα κριτήρια διασφάλισης της πιστότητας, που είναι συμβατική υποχρέωση της DIGEA προς πελάτες και τον καταναλωτή, η εταιρία δεν τα προσδιορίζει.

 

Αντίθετα, απαλείφει η “DIGEA” από τις συμβάσεις που κάνει με τους Σταθμούς οποιαδήποτε αναφορά σε αυτή της την υποχρέωση. Η υπερεκμετάλλευση της μέγιστης χωρητικότητας του πολυπλέκτη, ακόμη και με την χρήση στατιστικής πολυπλεξίας, οδηγεί σε υποβάθμιση της πιστότητας της υπηρεσίας, όταν ο "Πάροχος Δικτύου" για λόγους μεγιστοποίησης του αριθμού των μεταφερόμενων προγραμμάτων ανά πολυπλέκτη, περιορίζει την ροή δεδομένων (bitrate) ανά πρόγραμμα σε επίπεδα χαμηλότερα του απαιτουμένου, ανεξάρτητα από τον τύπο του περιεχομένου που εκπέμπει ο Σταθμός.

 

 

 

Συμπερασματικά, λοιπόν, πέρα λοιπόν από το οικονομικό, που άμεσα επηρεάζει τους Σταθμούς, υπάρχουν και άλλοι μακροπρόθεσμα σημαντικότεροι παράγοντες τεχνολογίας, που προς το παρόν, ο Κρατικός Ρυθμιστής δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί για την τήρησή τους και ο μοναδικός Πάροχος Δικτύου ευρυζωνικής εκπομπής, εκμεταλλευόμενος το χάσμα τεχνογνωσίας των πελατών του, δεν εφαρμόζει!

 

 

 

 

Επειδή μετά την αδειοδότησή της, η “DIGEΑ” επιδιώκει την ακύρωση όλων των δικλείδων ελέγχου, που θα εισήγαγε Διαφάνεια στις διαδικασίες λειτουργίας του δικτύου της από τον οποιοδήποτε!

 

Επειδή είναι ανάγκη να τονίσουμε, ότι τα προηγούμενα θα πρέπει να ισχύουν, όχι μόνο για τον Ιδιώτη/τες Παρόχους Δικτύου «DVB-T», αλλά και για την «ΝΕΡΙΤ» και τους Παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών Τηλεοπτικού Περιεχομένου υπό καθεστώς Γενικής Άδειας: ΟΤΕ ΤV, ΝΟVΑ-FORTHNET κλπ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Για ποιο λόγο γίνεται ανεκτό από το Ελληνικό Δημόσιο να λειτουργεί με τρόπο αυθαίρετο και παράνομο ο Πάροχος Δικτύου ψηφιακής μετάδοσης τηλεοπτικού Σήματος “DIGEA”, υποχρεώνοντας τους Παρόχους τηλεοπτικού προγράμματος σε χρήση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματός τους προς τις αντίστοιχες «εισόδους» του, χωρίς να έχει δικαίωμα από τον Νόμο να λειτουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο;

2. Με ποιο δικαίωμα εφαρμόζει ο Πάροχος Δικτύου «DIGEA» πρακτικές αποκλεισμού των Παρόχων Τηλεοπτικού Προγράμματος από τον ποιοτικό έλεγχο στο επεξεργαζόμενο από τον πρώτο τηλεοπτικό προϊόν, χωρίς να το επιτρέπει η ισχύουσα Νομοθεσία;

3. Με ποιο δικαίωμα ο Πάροχος δικτύου «DIGEA» δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνεχή μετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος, που προωθούν σε αυτόν οι Πάροχοι Προγράμματος, κατά τα καταγγελλόμενα στην παρ. «Β» της παρούσας, ενώ έχει υποχρέωση να παρέχει συνεχή αναμετάδοση του εν λόγω προγράμματος από τη διαδικασία αδειοδότησης, ως «Πάροχος Δικτύου ψηφιακού Σήματος»;

4. Με ποιο δικαίωμα ο Πάροχος δικτύου «DIGEA» δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα αναμετάδοσης του τηλεοπτικού προγράμματος που παραλαμβάνει από τους Παρόχους Προγράμματος, παρά τη σχετική εκ του Νόμου υποχρέωσή του, κατά τα καταγγελλόμενα στην παρ. «Γ» της παρούσας;

5. Έχετε σκοπό να επέμβετε διορθωτικά, καταστέλλοντας το καθεστώς αυθαιρεσίας, με το οποίο ο πάροχος Δικτύου “DIGEA” ασκεί τα καθήκοντα που απορρέουν από την αδειοδότησή του, εξασφαλίζοντας έτσι υπέρ των Παρόχων Τηλεοπτικού Προγράμματος το σεβασμό των περιθωρίων ελευθερίας στις επιλογές τεχνικών προδιαγραφών, που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, όπου αφορά στην εκπομπή ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος;

6. Αληθεύει, ότι με την “DIGEA” στο ρόλο του Πάροχου δικτύου το κράτος θα εισπράττει από τα κανάλια της Κ. Μακεδονίας 20.000€ το χρόνο, ενώ η εν λόγω θα εξοικονομεί 620.000€ ετησίως, από μια κατά τα άλλα μικρή επένδυση, με μια χρονική διάρκεια σύμβασης 15 ετών, υπό τις ως άνω αμφίβολης νομιμότητας συνθήκες συνεργασίας της με τους Παρόχους τηλεοπτικού προγράμματος;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του

Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ανατροπής

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος