Loading...
 Start Page

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

  • ØΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

            Σε κατάσταση ομηρίας βρίσκονται οι σπουδαστές που παρακολούθησαν στο Τ.Ε.Ι Πάτρας, το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής "Τεχνολογία και Οργάνωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων".

            Σύμφωνα με την από 19/05/2000 και Αριθ. Πρωτ. 794 σχετικό έγγραφο των ΤΕΙ Πάτρας (ΠΣΕ) τμήμα Τεχνολογία και Οργάνωση Μ.Μ.Ε. προκηρύχθηκαν 150 θέσεις για την εισαγωγή νέων σπουδαστών στο Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής το αντικείμενο του οποίου ήταν η εκπαίδευση των υποψηφίων στελεχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε:

α) Τεχνολογίες Αιχμής

β) Μοντέρνες Τεχνικές Οργάνωσης.

            Με βάση την ως άνω προκήρυξη η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση οριζόταν σε 4 έτη. Για την λήψη του πτυχίου απαιτείτο η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 36 μαθήματα συμπεριλαμβανομένης μιας διπλωματικής εργασίας και εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

            Δυνάμει των όρων και προϋποθέσεων που έθετε η ως άνω προκήρυξη και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εισαχθήκαν στο πρόγραμμα σπουδών και παρακολουθήσαν κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα και εξετάσθηκαν επιτυχώς σε σύνολο 36 μαθημάτων και περάτωσαν με επιτυχία την πτυχιακή εργασία και την εξάμηνη πρακτική άσκηση όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω προγράμματος.

            Μετά ταύτα τον Σεπτέμβριο του παρελθόντος έτους καταθέσανε σχετικές αιτήσεις με τις οποίες ζητούσαν να ορισθεί τόπος και χρόνος ορκωμοσίας και απονομής πτυχίου επί των οποίων οι υπεύθυνοι του ΤΕΙ ανεπίσημα αρνούνται να υπογράψουν και να απονέμουν τα εν λόγω πτυχίο, δίχως βεβαίως να έχουν απαντήσει επισήμως μέχρι σήμερα επί των ανωτέρω αιτήσεων των σπουδαστών.

            Σημειωτέων ότι τα παραπάνω συμβαίνουν όταν δυνάμει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν 3369/2005 ορίζεται ότι " Τα λειτουργούντα στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ Προγράμματα Σπουδών Επιλογής συνεχίζουν την λειτουργία τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού 2005-2006, διεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2752/1999. Για την ολοκλήρωση ή μη των σπουδών κάθε φοιτητή στα Π.Σ.Ε. καθώς και κάθε θέμα σχετίζεται με τον τρόπο ολοκλήρωσης των σπουδών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την λήψη πτυχίου, αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ" και το αρμόδιο όργανο του Π.Σ.Ε./Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ, δηλαδή η Γενική του Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει με τα υπ' αριθ 6/2000 και 5/19-10-2004 πρακτικά συνεδρίασης της και έχει αποφασίσει την λήψη πτυχίου.

            Δυνάμει των διατάξεων της παρ. 6γ του αρθ. 2 του Ν. 2525/1997 (ιδρυτικού των ΠΣΕ) σε συνδυασμό με την παρ. 17α του αρθ.1 του Ν. 2752/1999 ανάλογα με τον τρόπο που θα παρακολουθήσει κανείς το πρόγραμμα θα λάβει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή βεβαίωση σπουδών. Συγκεκριμένα, εφόσον κάποιος σπουδαστής παρακολουθήσει ολοκληρωμένα το πρόγραμμα, εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που αυτό περιέχει, εκπονήσει επιτυχώς την πτυχιακή του εργασία και παρακολουθήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση, θα λάβει Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

            Μετά την σχετική άρνηση των υπευθύνων του ΠΣΕ Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας να επιτρέψουν την παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, σπουδαστές προσέφυγαν Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και τελικώς ήρθη η άρνηση των υπευθύνων του Α.Τ.Ε.Ι. και έτσι περαίωσαν με επιτυχία και την πτυχιακή και την πρακτική μας άσκηση. Στη συνέχεια κατέθεσαν σχετικές αιτήσεις για την τέλεση της ορκωμοσίας μας και την απονομή του πτυχίου, στις οποίες δεν έχουν μέχρι σήμερα απαντήσει οι υπεύθυνοι του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών.

            Προφανώς κάποιοι δεν "γνωρίζουν", ότι βάσει των διατάξεων που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των ΠΣΕ, αλλά και δυνάμει των όρων της προκήρυξης ο διαχωρισμός - διάκριση για το ποιοί σπουδαστές θα λάβουν πτυχίο και ποιοί βεβαίωση δεν μπορεί να γίνει με διοικητική απόφαση των οργάνων των ΠΣΕ, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο παρακολούθησης του προγράμματος και την κάλυψη των προϋποθέσεων που προαναφέρονται.

            Η αδικία αυτή κ. Υπουργέ εις βάρος των σπουδαστών που παρακολούθησαν το παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να αρθεί, οι σπουδαστές αυτοί για την λήψη του πολυπόθητου πτυχίου δαπάνησαν πολύτιμο χρόνο αλλά και χρήματα, επιβάρυναν οικονομικά τις οικογένειες τους διότι αρκετοί δεν ήταν κάτοικοι Πατρών και αναγκάστηκαν για την παρακολούθηση του προγράμματος να νοικιάσουν σπίτι. Σπουδαστές και γονείς κ. Υπουργέ περιμένουν να δοθεί οριστικό τέλος στην απαράδεκτη αυτή ταλαιπωρία που υφίστανται.

 

Κατόπιν τούτου ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

  • ØΕφόσον κ. Υπουργέ οι σπουδαστές παρακολούθησαν ολοκληρωμένα το πρόγραμμα, εξετάστηκαν επιτυχώς στα μαθήματα που αυτό περιείχε, εκπόνησαν επιτυχώς την πτυχιακή τους εργασία και παρακολούθησαν εξάμηνη πρακτική άσκηση, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η ορκωμοσία τους και η απονομή των πτυχίων;
  • ØΓιατί ενώ οι σπουδαστές κ. Υπουργέ κατέθεσαν τις σχετικές αιτήσεις με τις οποίες ζητούσαν να ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος ορκωμοσίας και απονομής των πτυχίων τους, οι υπεύθυνοι του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας δεν έχουν απαντήσει μέχρι σήμερα; Γιατί αρνούνται κ. Υπουργέ να υπογράψουν και να απονέμουν τα εν λόγω πτυχία;
  • ØΓιατί δεν έχουν απαντήσει εγγράφως οι υπεύθυνοι του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας στις αιτήσεις των σπουδαστών; Από πότε έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις των σπουδαστών; Μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα όφειλε το Α.Τ.Ε.Ι Πάτρας να απαντήσει στους σπουδαστές; Προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές, εάν όχι γιατί; Δεν θα πρέπει η κάθε υπηρεσία όταν λαμβάνει μια αίτηση να δίνει απάντηση στον σπουδαστή – πολίτη; Ποια η προσωπική σας άποψη κ. Υπουργέ; 
  • ØΤελικά, ευθύνεται κάποιος  κ. Υπουργέ που δεν έχουν πάρει απάντηση στις αιτήσεις που κατέθεσαν οι σπουδαστές στο Α.Τ.Ε.Ι Πάτρας;
  • Ø Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε άμεσα κ. Υπουργέ προκειμένου οι σπουδαστές που παρακολούθησαν ολοκληρωμένα το πρόγραμμα, εξετάστηκαν επιτυχώς στα μαθήματα που αυτό περιείχε, εκπόνησαν επιτυχώς την πτυχιακή τους εργασία και παρακολούθησαν εξάμηνη πρακτική άσκηση, να γίνει η ορκωμοσία τους και η απονομή των πτυχίων τους; 
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος