Loading...
 Start Page

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3818/347/8-11-2012                                                 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ενώ ήδη πληροφορούμαι από την Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών ότι ενεκρίθη νέο δάνειο για τον Δήμο Αιγιαλείας,  που θα αποπληρωθεί με τα δημοτικά τέλη που καταβάλουν οι δημότες της Αιγιάλειας, προκειμένου μέσω αυτού να εξοφληθούν μεταξύ άλλων υποχρεώσεων και οι οφειλές από αναθέσεις ύψους 2.000.000 ευρώ διαφόρων έργων που η  Δημοτική Αρχή με τη διαδικασία της ανάθεσης του Ν. 415 πρόκρινε..

 Το δάνειο θα καλύψει την υποχρέωση του Δήμου ύψους 5.500.000 ευρώ για πολλές παλαιές οφειλές.

Μου καταγγέλλουν επίσης ότι έχει προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις, κατά παράβαση του νόμου 3871/2010 άρθρο 20,1 συνολικού ύψους 3.000.000,00 ευρώ και πλέον.

 Μεταξύ των πολλών αναθέσεων στο Δήμο Αιγιαλείας, ξεχωρίζουν δυο που ίσως έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και νομικά κωλύματα. Συγκεκριμένα, η υπ’ αριθμ. 420/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας (ΑΔΑ: 45β3Ω6Χ-ΓΨΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Ανάπλαση πλατείας και επισκευή παλαιού σχολείου και κοινοτικού καταστήματος Περιθωρίου και διαμόρφωση δρόμων και μονοπατιών Κοινότητας Σελιάνας» και η υπ’ αριθμ. 421/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας (ΑΔΑ: 45Β3Ω6Χ-ΡΛΙ) που αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης έργου «Ανάπλαση πλατείας και επισκευή παλαιού σχολείου και κοινοτικού καταστήματος Περιθωρίου και διαμόρφωση δρόμων και μονοπατιών Κοινότητας Σελιάνας».

Προφανώς «ξέχασαν» πως σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΟΤΑ Αρμοδ/τες – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ – Εκλογές, Μητρ. Περιφέρεια κλπ, βλ. Ν. 4071/2012) – Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «9. Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος  εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας». Σύμφωνα δε με το άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄, 45) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ/σιας) ορίζεται ότι «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Δ.Δ/σιας – Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων ορίζεται ότι «1. Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους. 3. Το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, αντιστοίχως, και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η προϊστάμενη αρχή, ή το συλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν…».  Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 99 του π.δ. 410/1995 – Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3463/2006), το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά και τους δήμους σύμφωνα με το άρθρο 119, «1. Ένας κοινοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να πάρει μέρος στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση μιας αποφάσεως του κοινοτικού συμβουλίου αν ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό συμφέρον. 2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης…».

Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του μνημονίου όπου η διαφθορά ζει και «βασιλεύει» όπως πολλές φορές έχουν καταγράψει τα πορίσματα ελέγχων στους ΟΤΑ του κ. Λ. Ρακιντζή. Πρόσφατα μάλιστα, δημοσιεύθηκε η έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας όπου υπολογίζει ότι στο 10% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ανέρχεται το κόστος της διαφθοράς, ενώ στο 35% το κόστος της διαπλοκής.

 Έτσι, μόνο με τα μεγέθη αυτά η χώρα μας μπορεί να αποπληρώσει το δημόσιο χρέος και να προχωρήσει  σε ανάπτυξη και απορρόφηση της ανεργίας.  Όμως οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, βασικά από το 2000 και μετά, όχι μόνον δεν αντιμετώπισαν σκληρά την διαφθορά, αλλά άφησαν και να εκτραχυνθεί, να επεκταθεί σε σημείο επικίνδυνο πλέον, σ’ όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου βίου.

Τα πορίσματα επαναλαμβάνω του επιθεωρητή κ. Λ. Ρακιντζή μιλούν εύγλωττα, για την δικαιοσύνη που πρέπει να επιβάλει τις ποινές και το ποινικό κολασμό, για τις τυχόν εγκληματικές πράξεις, αλλά και για τις κυρώσεις που πρέπει να υπάρχουν και όταν ακόμη δεν υπάρχουν εγκληματικές πράξεις, αλλά παραβιάσεις κανόνων ηθικής και δεοντολογίας.

Όταν ο λαός αγωνιά, χωρίς σύνταξη, χωρίς επίδομα, χωρίς μεροκάματα, χωρίς ελπίδα, χωρίς αισιοδοξία και με το ερώτημα, «γιατί λένε ότι μαζί τα φάγαμε»;

Οι αρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν να απαντήσουν χωρίς περιστροφές και να δράσουν άμεσα, δίκαια και αποτελεσματικά,  χωρίς να χρειασθεί να καταφύγουμε στον εισαγγελέα,  για να χορηγηθούν όλα τα έγγραφα που δεν έχουν αναρτηθεί στην διαφάνεια.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτούνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 • Ποιο το συνολικό ποσό των απευθείας αναθέσεων επί Δημαρχίας της σημερινής Δημοτικής Αρχής και ποιους αφορούν;  

Να κατατεθεί κατάλογος με δικαιούχους κάθε απευθείας ανάθεσης και πρόχειρου διαγωνισμού συνοδευόμενος από τις σχετικές πράξεις.

 • Υπάρχουν σχετικά συμφωνητικά χωρίς πρωτόκολλο και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης στη Διαύγεια;

Να κατατεθούν όλα!!!

 • Πώς τεκμηριώνεται η διοικητική νομιμότητα αυτών των εγγράφων;

Να κατατεθεί κάθε σχετικό έγγραφο της νομικής υπηρεσίας.

 • Υπάρχουν υπογραφές στις τεχνικές εκθέσεις και στους προϋπολογισμούς των αναθέσεων από τον κ. Δήμαρχο και μόνο από αυτόν;

Εάν έχει υπογράψει ως Πολιτικός Μηχανικός ο Δήμαρχος, να κατατεθούν αυτοί οι προϋπολογισμοί έργων με ανάθεση, που υπογράφονται μόνον από τον Δήμαρχο.

 • Για ποιους συγκεκριμένους λόγους ενώ ο Δήμος διαθέτει πλήρως επανδρωμένη τεχνική υπηρεσία, με τους κατάλληλους Πολιτικούς Μηχανικούς, αυτοί δεν υπογράφουν τις μελέτες;

Να κατατεθούν όλες οι τεχνικές εκθέσεις και μελέτες που έχει υπογράψει, η πλήρως επανδρωμένη τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας.

 • Ποιοι επωφελούνταν από τη μη υπογραφή των μελετών, από την πλήρως επανδρωμένη τεχνική υπηρεσία με τους κατάλληλους Πολιτικούς Μηχανικούς του Δήμου κ. Υπουργέ;

Δεν ζημιωνόταν οικονομικά ο Δήμος;

            Ποια η προσωπική σας άποψη κ. Υπουργέ;

 • Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν συμβάσεις που πληρώθηκαν νωρίτερα από την συμβατική προθεσμία και γιατί;

Ποιες ήταν αυτές;

Να κατατεθούν οι σχετικές συμβάσεις και σχετικά εντάλματα πληρωμής.

 •  Γνωρίζουν οι Δικαστικές και οι αρμόδιες κρατικές  αρχές, ότι με αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, (κατ’ επιλογήν;)   δεν έχουν ασκηθεί  ένδικα μέσα (ανακοπές, κλπ) για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος  και της περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας;
 • Ποιες περιπτώσεις αφορούν;

Να κατατεθούν σχετικά έγγραφα.

 •  Γνωρίζουν οι Δικαστικές οι αρμόδιες κρατικές  αρχές καθώς και οι δημοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας, εάν υπάρχουν συμβάσεις μίσθωσης μηχανήματος έργου, από τον Δήμο Αιγιαλείας με  ίδια ημερομηνία  για το ίδιο μηχάνημα έργου με τον ίδιο προϋπολογισμό με την υποχρέωση αυτό το ίδιο να καθαρίζει ταυτόχρονα, σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα του Δήμου;

 Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

 • Γνωρίζει τα ανωτέρω ζητήματα ο Οικονομικός Εισαγγελέας;
 • Έχει λάβει γνώση η Δικαιοσύνη όλων των ανωτέρω, από τα δημοσιεύματα των ημερήσιων εφημερίδων της Αιγιάλειας, αλλά και από τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο;

Εάν ναι σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει;

 • Έχουν διαταχθεί έλεγχοι ή ΕΔΕ οι αρμόδιοι προκειμένου να ελέγξουν, αν στον Δήμο Αιγιαλείας, οι απευθείας αναθέσεις έγιναν κατά παράβαση του νόμου 3871/2010 άρθρο 20;

 

                                                                                    Ο ερωτών βουλευτής

 

                                                                ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

                                              (Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ.)

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος