Loading...
 Start Page
1,7 εκατ. ευρώ (!) πλήρωσε ο Δήμος Αιγιαλείας στη «Spider» για να μεταφέρει τα σκουπίδια του …στα Ιωάννινα;

Το αστρονομικό – για τα δεδομένα του αλλά και για τη γενικότερη οικονομική συγκυρία- ποσό των 1.765.223,91 ευ­ρώ , φέρεται ότι πλήρωσε ο Δήμος Αιγιαλείας σε ιδιωτική εταιρία για τη μεταφορά και την εναπόθεση των σκουπιδιών του , σ΄ άλλη περιοχή .

Αυτό καταγγέλλει , μ΄ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή , ο ανεξάρτητος βου­λευ­της Αχαίας , Νί­κος Νι­κο­λό­που­λος προς τους

υ­πουρ­γούς Εσωτερικών και Οι­κο­νο­μι­κών . Τη σχετική του μάλιστα ερώτηση κοινο­ποί­η­σε και στους Οι­κο­νο­μι­κούς Ει­σαγ­γε­λείς αλ­λά και στον Ε­πι­θε­ω­ρη­τή δη­μό­σιας δι­οί­κη­σης .

Ο κ. Νικολόπουλος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ε­νώ έ­χει ση­κωθεί «τσου­νά­μι» στην το­πι­κή

κοι­νω­νί­α, στο θέ­μα της σύμ­βα­σης με­τα­φο­ράς σκου­πι­δι­ών το κρά­τος προ­σφέ­ρει α­σπί­δα προ­στα­σί­ας». Και ζητεί « ε­ξη­γή­σεις για την πλη­ρω­μή εν­ταλ­μά­των κό­στους 870.214,41 ευ­ρώ προς την ε­ται­ρεί­α «Spider» που με­τα­φέ­ρει τα α­πορ­ρίμ­μα­τα σε ΧΥΤΑ, τα ο­ποί­α ό­πως α­νέ­φε­ρε ο κ. Βαρ­δά­λος φαί­νε­ται να έ­χουν δο­θεί χω­ρίς την ύ­παρ­ξη έγ­κυ­ρης σύμ­βα­σης με­τα­φο­ράς και τη νο­μό­τυ­πη έγ­κρι­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, μι­λών­τας α­κό­μη και για «τυ­χόν έλ­λειμ­μα» στο τα­μεί­ο του Δή­μου».

Ακόμη επικαλείται δήλωση που φέρεται να έχει κάνει ο Αν­τι­δή­μαρ­χος Κα­θα­ρι­ό­τη­τας κ. Δημ. Καμ­πέ­ρης ό­τι «Εί­μαι υ­πε­ρή­φα­νος που ε­πί των η­με­ρών της δη­μο­τι­κής αρ­χής δεν έ­χει «χω­θεί» πα­ρά­νο­μα ού­τε έ­να κι­λό σκου­πί­δια στο Δή­μο μας» ενώ σημειώνει ότι σύμφωνα με « το το Π.Δ. 60/2007 πε­ρί συν­το­νι­σμού των δι­α­δι­κα­σι­ών σύ­να­ψης δη­μο­σί­ων συμ­βά­σε­ων έρ­γων, προ­μη­θει­ών και υ­πη­ρε­σι­ών στο άρ­θρο 25 παρ. 4 για δη­μό­σι­ες συμ­βά­σεις έρ­γων και υ­πη­ρε­σι­ών, τα νό­μι­μα χρη­μα­τι­κά εν­τάλ­μα­τα εί­ναι μέ­χρι του πο­σού 895.009,5 ευ­ρώ».

Ακόμη ότι « 870.214,41 ευ­ρώ φαί­νε­ται να έ­χουν δο­θεί χω­ρίς την ύ­παρ­ξη έγ­κυ­ρης σύμ­βα­σης με­τα­φο­ράς και την νο­μό­τυ­πη έγ­κρι­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου».

Για τους λόγους αυτούς ρωτά τους υπουργούς:

«Εί­ναι νό­μι­μα ή μη τα χρη­μα­τι­κά εν­τάλ­μα­τα (1.765.223,91 ευ­ρώ) που πλή­ρω­σε ο Δή­μος σε ε­ται­ρεί­α με­τα­φο­ράς α­πορ­ριμ­μά­των;

Εί­ναι νό­μι­μοι οι τρό­ποι δι­α­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των;

Δεν μπο­ρούν να α­να­ζη­τή­σουν άλ­λες οι­κο­νο­μι­κό­τε­ρες λύ­σεις πριν κα­τα­φύ­γουν στην δα­πα­νη­ρή λύ­ση της με­τα­φο­ράς με ι­δι­ω­τι­κή ε­ται­ρεί­α;

Για­τί πο­τέ δεν ε­ξε­τά­στη­κε σο­βα­ρά το θέ­μα της α­να­βάθ­μι­σης του ΧΥΤΑ Αι­γεί­ρας;

Για­τί δεν προ­χώ­ρη­σε η μέ­θο­δος της Α­με­ρι­κά­νι­κης Ε­ται­ρεί­ας που θα δι­α­χει­ρι­ζό­ταν τα στε­ρε­ά α­πό­βλη­τα με οι­κο­νο­μι­κό ό­φε­λος για το Δή­μο;

Για­τί η δη­μο­τι­κή αρ­χή ή­θε­λε την εύ­κο­λη λύ­ση και ε­πέ­μει­νε στην α­σύμ­φο­ρη με­τα­φο­ρά α­πορ­ριμ­μά­των ε­κτός Δή­μου και ε­κτός νο­μού Α­χα­ΐ­ας;

Γί­νε­ται λε­πτο­με­ρής κα­τα­γρα­φή των με­τα­φε­ρό­με­νων α­πορ­ριμ­μά­των;

Ζυ­γί­ζον­ται τα αυ­το­κί­νη­τα της «Spider» στη γε­φυ­ρο­πλά­στιγ­γα που βρί­σκε­ται στο λι­μά­νι του Αι­γί­ου και υ­πάρ­χουν πλή­ρη στοι­χεί­α;

Εί­ναι συ­νε­πείς οι δειγ­μα­το­λη­πτι­κοί έ­λεγ­χοι που πραγ­μα­το­ποι­ούν­ται α­πό τις αρ­μό­δι­ες υ­πη­ρε­σί­ες;

Να κα­τα­τε­θούν ό­λα τα φύλ­λα ε­λέγ­χου και αν­τι­στοί­χως ό­λα τα πα­ρα­στα­τι­κά της «πα­ρά­δο­σης» και εκ­φόρ­τω­σης στον ΧΥΤΑ Ι­ω­αν­νί­νων.

Έ­χει γί­νει έ­λεγ­χος των φορ­τί­ων α­πό Αί­γιο σε Ι­ω­άν­νι­να;

Να κα­τα­τε­θεί το πι­στο­ποι­η­τι­κό η­με­ρή­σιας δι­α­κί­νη­σης».

Πηγή

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος