Loading...
 Start Page
Νίκος Νικολόπουλος “Καταρρέουν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας”

Στο βω­μό της κρί­σης και της ε­ξοι­κο­νό­μη­σης χρη­μά­των φαί­νε­ται πως ού­τε το πο­λύ­τι­μο α­γα­θό της υ­γεί­ας μπο­ρεί τε­λι­κά να προ­στα­τευ­θεί, κα­θώς οι Μο­νά­δες Εν­τα­τι­κής Θε­ρα­πεί­ας (ΜΕΘ) μέ­ρα με την η­μέ­ρα κα­ταρ­ρέ­ουν χω­ρίς προ­σω­πι­κό και στή­ρι­ξη.

Πά­νω α­πό 40 άν­θρω­ποι την η­μέ­ρα, μό­νο στην Ατ­τι­κή, ψά­χνουν α­πε­γνω­σμέ­να για έ­να κρε­βά­τι στην εν­τα­τι­κή, προ­κει­μέ­νου να σώ­σουν τη ζω­ή τους. Η κα­τά­στα­ση βαί­νει α­πό το κα­κό στο χει­ρό­τε­ρο, κα­θώς πλέ­ον σύμ­φω­να με την Έ­νω­ση Ι­α­τρών Νο­σο­κο­μεί­ων Α­θη­νών Πει­ραι­ώς (ΕΙ­ΝΑΠ) 200 κρε­βά­τια εν­τα­τι­κή που εί­ναι έ­τοι­μα προς λει­τουρ­γί­α, πα­ρα­μέ­νουν κλει­στά ε­πει­δή δεν υ­πάρ­χει το α­πα­ραί­τη­το προ­σω­πι­κό!­!! Πρό­κει­ται για α­ριθ­μό ρε­κόρ που κα­τα­γρά­φε­ται για πρώ­τη φο­ρά α­πό τό­τε που άρ­χι­σαν να λει­τουρ­γούν οι ΜΕΘ στη χώ­ρα μας.

Σή­με­ρα σε 70 δη­μό­σια νο­σο­κο­μεί­α της χώ­ρας έ­χουν α­να­πτυ­χθεί συ­νο­λι­κά 634 κλί­νες Μο­νά­δων Εν­τα­τι­κής Θε­ρα­πεί­ας (ΜΕΘ), Μο­νά­δων Εν­τα­τι­κής Νε­ο­γνών (ΜΕΝ) και Μο­νά­δων Αυ­ξη­μέ­νης Φρον­τί­δας (ΜΑΦ).

Ό­πως ση­μει­ώ­νουν οι για­τροί, για να κα­λυ­φθούν με ε­πάρ­κεια και α­σφά­λεια οι α­νάγ­κες του πλη­θυ­σμού της χώ­ρας στη δύ­σκο­λη ώ­ρα της ε­πι­βί­ω­σης θα έ­πρε­πε – με βά­ση τα δι­ε­θνή στάν­ταρ – οι κλί­νες των ΜΕΘ, ΜΑΦ και ΜΕΝ να α­πο­τε­λούν το 9 – 11% των κλι­νών των δη­μό­σι­ων νο­σο­κο­μεί­ων. Θα έ­πρε­πε, δη­λα­δή, να έ­χει α­να­πτυ­χθεί του­λά­χι­στον δι­πλά­σιος α­ριθ­μός κλι­νών ΜΕΘ. Γι’ αυ­τό και κα­θη­με­ρι­νά και μό­νο στο λε­κα­νο­πέ­διο Ατ­τι­κής κον­τά στους 40 α­σθε­νείς μέ­νουν σε μια ά­τυ­πη λί­στα α­να­μο­νής για το πο­λύ­τι­μο κρε­βά­τι στη ΜΕΘ.

Η ΕΙ­ΝΑΠ ση­μει­ώ­νει μά­λι­στα ό­τι, με δε­δο­μέ­νο πως, ό­τι σε κά­θε κρε­βά­τι ΜΕΘ νο­ση­λεύ­ον­ται πε­ρί­που 28 α­σθε­νείς το χρό­νο, τα 200 «κλει­στά» κρε­βά­τια στε­ρούν πο­λύ­τι­μες υ­πη­ρε­σί­ες για τη δι­α­τή­ρη­ση στη ζω­ή σε 5.600 α­σθε­νείς (28Χ200). Και το ζή­τη­μα εί­ναι ό­τι, οι για­τροί πε­ρι­μέ­νουν α­κό­μα να υ­λο­ποι­η­θούν οι δε­σμεύ­σεις της η­γε­σί­ας του υ­πουρ­γεί­ου Υ­γεί­ας ό­τι θα α­νοί­ξει τα 200 «κλει­στά» με την πρόσ­λη­ψη 240 συμ­βα­σι­ού­χων μέ­σω του ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ, ό­ταν οι δι­ε­θνείς προ­δι­α­γρα­φές εί­ναι 4 νο­ση­λευ­τές α­νά 1 κλί­νη ΜΕΘ.

Βέ­βαι­α στις μέ­ρες του μνη­μο­νί­ου, οι ό­ποι­ες προσ­λή­ψεις γί­νον­ται πια με η­με­ρο­μη­νί­α λή­ξε­ως, κα­θώς ό­σοι προσ­λαμ­βά­νον­ται εί­ναι συμ­βα­σι­ού­χοι για μι­κρό χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα. Πρό­σφα­τα, ο Σύλ­λο­γος Ερ­γα­ζο­μέ­νων στον Ευ­αγ­γε­λι­σμό (ΣΕ­ΝΕ) α­πέ­δει­ξε ό­τι για να λει­τουρ­γή­σουν 100 ει­δι­κές κλί­νες χρει­ά­ζον­ται 450 νο­ση­λευ­τές (ΤΕ ή ΠΕ + ΔΕ). Η Δι­οί­κη­ση, λό­γω κρί­σης, ό­ρι­σε ως ε­λά­χι­στο ό­ριο τους 220 νο­ση­λευ­τές, αλ­λά τε­λι­κά υ­πη­ρε­τούν μό­νο 155!

Το κί­νη­μα των υ­γει­ο­νο­μι­κών και οι ε­πι­στη­μο­νι­κοί φο­ρείς ζη­τούν ά­με­ση πρόσ­λη­ψη του α­πα­ραί­τη­του μό­νι­μου προ­σω­πι­κού για τις ΜΕΘ, κα­θώς «οι προσ­λή­ψεις συμ­βα­σι­ού­χων και με το στα­γο­νό­με­τρο, δεν α­πο­τε­λούν λύ­ση». Άλ­λω­στε οι ερ­γα­ζό­με­νοι στις ΜΕΘ έ­χουν το σύν­δρο­μο ε­ξου­θέ­νω­σης (B­u­rn O­ut) σε πο­σο­στό 40%, α­φού θα πρέ­πει να ερ­γά­ζον­ται 6 ώ­ρες, 5 μέ­ρες και 30 ώ­ρες τη βδο­μά­δα, με στα­θε­ρό η­με­ρή­σιο χρό­νο ερ­γα­σί­ας.

Ε­πει­δή, έ­νας α­κό­μα α­πό τους πυ­λώ­νες της Ελ­λη­νι­κής Κοι­νω­νί­ας και Δη­μο­κρα­τί­ας, η Υ­ΓΕΙΑ κα­κο­ποι­εί­ται βά­ναυ­σα α­πό τον Υ­πουρ­γό Υ­γεί­ας!­!!

Ε­πει­δή οι Ελ­λη­νί­δες και οι Έλ­λη­νες πο­λί­τες που έ­χουν Α­ΜΕ­ΣΗ Α­ΝΑΓ­ΚΗ υ­γει­ο­νο­μι­κής φρον­τί­δας σε κλί­νη ΜΕΘ πα­ρα­μέ­νουν στο δρό­μο και πολ­λοί δυ­στυ­χώς α­π’ αυ­τούς φεύ­γουν α­πό τη ζω­ή, για­τί ο Υ­πουρ­γός Υ­γεί­ας α­σχο­λεί­ται μό­νο με την κι­νη­τι­κό­τη­τα!

Ε­ω­τά­ται λοι­πόν ο Υ­πουρ­γός Υ­γεί­ας Για πό­σο α­κό­μα θα α­σχο­λεί­ται κ. Άδ. Γε­ωρ­γιά­δη με τις με­τα­κι­νή­σεις, ό­ταν την ί­δια στιγ­μή Έλ­λη­νες πο­λί­τες – που έ­χουν ε­πι­πλέ­ον πλη­ρώ­σει τις ει­σφο­ρές τους για υ­γει­ο­νο­μι­κή πε­ρί­θαλ­ψη – θα πε­θαί­νουν στο δρό­μο;

Μή­πως α­σχο­λεί­στε μό­νο με τα «χα­ρά­τσια» ει­σό­δου στα νο­σο­κο­μεί­α και αυ­τούς που έ­χουν ά­με­ση α­νάγ­κη α­πό αυ­ξη­μέ­νη υ­γει­ο­νο­μι­κή φρον­τί­δα τους α­φή­νει στο έ­λε­ος του Θε­ού, α­φού αυ­τό του ζη­τούν οι ξέ­νοι δα­νει­στές και οι εκ­πρό­σω­ποι τους της Τρόικας;

Πηγή

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος