Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.: 444/21.10.2015

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

 

Το έτος 2008, ο Δήμος Τήνου προκήρυξε προσλήψεις οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ( βλ. ανακοίνωση υπ’ αρ. 1/391Μ/2008, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 644 της 2/12/2008 ).

 

Μεταξύ αυτών, προκήρυξε την πλήρωση τριών θέσεων ειδικότητας ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας με τα προσόντα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και υπό τους όρους κριτήρια και προϋποθέσεις της προαναφερόμενης προκήρυξης. Οι προσλήψεις των υποψηφίων θα γίνονταν με βάση τους όρους της προκήρυξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, όπως αυτός έχει αντικατασταθεί μέχρι σήμερα, με τους νόμους 3051/2002, 3146/2003, 3230/2004, 3260/2004 και 3320/2005, δηλαδή, την ευθύνη της πρόσληψης θα την είχε η Τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίζονταν από τον φορέα, ενώ το ΑΣΕΠ θα είχε μόνο την εποπτεία.

 

Στην ως άνω προκήρυξη αναγραφόταν τα προσόντα της πρόσληψης, τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής των, καθώς και ο τρόπος αλλά και η διαδικασία επιλογής που πραγματοποιείται με αιτιολογημένες αποφάσεις της Τριμελούς Επιτροπής, που συγκρότησε ο Δήμος Τήνου.

 

Στα άνω πλαίσια, η συμπολίτης μας, κα Μπουζαλάκου Γεωργία, συμμετείχε στην εν λόγω προκήρυξη για την πλήρωση τριών θέσεων, ειδικότητας «ΥΕ16 - Εργατών Καθαριότητας», με τα προσόντα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η εν λόγω, όπως μας μετέφερε, υπέβαλε τα δικαιολογητικά της, ελπίζοντας σε μια πρόσληψη, καθώς, ήταν επί καιρό άνεργη ανύπαντρη μητέρα και ως εκ τούτου, έχει ακόμα και σήμερα αυξημένη ανάγκη για εργασία, μη έχοντας αποκατασταθεί επαγγελματικά.

Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχε, μεταξύ άλλων, και ο κ. Αντώνιος Χαρικιόπουλος του Αντωνίου για την ίδια θέση.

Από την Τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω Δήμου, η ως άνω κατατάχθηκε δεύτερη, με συνολική βαθμολογία 892 μονάδων. Συγκεκριμένα, έλαβε 100 μονάδες για το ανήλικο τέκνο μου, 50 μονάδες για ένα εξάμηνο ανεργίας, 420 μονάδες για εμπειρία μεγαλύτερη των 60 μηνών, 172 μονάδες για εμπειρία 46 μηνών, με δικαίωμα προσαύξησης αυτού του κριτηρίου κατά 50% και 150 μονάδες, από το γεγονός ότι είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος Τήνου.

Είναι σημαντική η επισήμανση, διότι εδώ βρίσκεται το κλειδί της όλης καταγγελίας την οποία αποδεχθήκαμε από την εν λόγω κυρία στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, ότι για τον προσδιορισμό της εμπειρίας της κας Μπουζαλάκου –με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50%, δεν της ζητήθηκε αρμόδια η προσκόμιση των αντίστοιχων βεβαιώσεων από τους φορείς προϋπηρεσίας του δημόσιου τομέα. Όπως κατήγγειλε η κα Μπουζαλάκου στο ΧΡΙ.ΚΕ., ο αρμόδιος υπάλληλος την πληροφόρησε, πως όχι μόνο δεν ήταν απαραίτητες οι εν λόγω βεβαιώσεις, αλλά περιττές, δοθέντος, ότι η πρότερη υπηρεσία της εν λόγω, αφενός μεν, προέκυπτε από τις συνυποβαλλόμενες βεβαιώσεις του ΙΚΑ, αφετέρου δε, η Τήνος είναι μικρός τόπος και η απασχόληση του καθενός, είναι γεγονός πασίδηλο, άρα προφανώς γνωστό και στα στελέχη της Επιτροπής.

Τέλος, όταν θα λάμβανε χώρα η κλήση για πρόσληψη, η κα Μπουζαλάκου θα ήταν, ούτως ή άλλως, υποχρεωμένη να τις προσκομίσει τότε. Επομένως, όπως της ζητήθηκε, αρκέστηκε στην υπεύθυνη δήλωση – καρτέλα, που μνημονεύει τους φορείς παροχής της εργασίας της αναλυτικά, παράλληλα με τη βεβαίωση του συνολικού χρόνου απασχόλησής της από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα αλλά και την εκθέτει για οποιαδήποτε παρατυπία ή ατασθαλία κατάθεσης πλαστού παραστατικού θα είχε διαπράξει, μετά την όποια κατάθεση δικαιολογητικών της.

Έτσι, αφού συγκέντρωσε 892 μονάδες, η εν λόγω κατετάγη δεύτερη, χωρίς καμία αμφισβήτηση.

Ο κατά τα άνω συνυποψήφιος της κας Μπουζαλάκου, Αντώνιος Χαρικιόπουλος του Αντωνίου, κατετάγη τρίτος, με συνολική βαθμολογία 870 μονάδων. Κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο που διενήργησε το ΑΣΕΠ, όπως μας δηλώθηκε, με την 3164/2009 απόφασή του, αναμόρφωσε τη βαθμολογία της ως άνω σε 720 μονάδες, διότι δεν της αναγνώρισε 172 μονάδες από προσαύξηση κατά 50% εμπειρίας της διάρκειας 24 τουλάχιστον μηνών. Έτσι, η εν λόγω κατατάχθηκε έκτη και διαγράφηκε από τον πίνακα διοριστέων, στον οποίο παρέμειναν ο Νάζος Νικόλαος και ο Χαρικιόπουλος Αντώνιος, καθώς και η Πέτσα Αιολή-Σταματία για τη μία θέση χωρίς εμπειρία.

Ακολούθως, ασκήθηκε η από 8.2.2010 αίτηση αντίκρουσης (θεραπείας) κατά της αποφάσεως αυτής, με την οποία η κα Μπουζαλάκου ισχυρίστηκε, πρώτον, ότι με την υπεύθυνη δήλωσή της και την από 110/21.1.2009 βεβαίωση του ΙΚΑ, που κατέθεσε μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό και στην οποία μνημονεύονται αναλυτικά όλοι οι κατά καιρούς εργοδότες και η διάρκεια απασχόλησής της, είχε αποδειχθεί το κριτήριο της εμπειρίας με δικαίωμα προσαύξησης 50%. Εξάλλου, προσκομίστηκαν βεβαιώσεις του Δήμου Τήνου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, στις οποίες αναφέρεται, ότι η κα Μπουζαλάκου εργάστηκε στα νομικά αυτά πρόσωπα και έτσι, αποδεικνύεται εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης.

Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την 610/24.3.2010 απόφαση του ΑΣΕΠ, με την αιτιολογία ότι δεν κατατέθηκαν μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό και βεβαιώσεις των φορέων, στους οποίους είχε η εν λόγω απασχοληθεί, σύμφωνα με τη προκήρυξη, για να αποδείξει την εμπειρία της, με το δικαίωμα προσαύξησης που επικαλέστηκε. Επίσης, κρίθηκε με την ίδια απόφαση, ότι δεν μπορούσε η εν λόγω να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μεταγενέστερα, με την αίτηση θεραπείας, διότι δήθεν, μπορούν να γίνουν δεκτά εκπρόθεσμα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, μόνο όταν έχουν προσκομισθεί εμπρόθεσμα αντίστοιχα πιστοποιητικά, που εμφανίζουν ελλείψεις ή σφάλματα, οφειλόμενα σε πταίσμα του εκδόσαντος αυτά οργάνου.

Η όλη διαμορφωθείσα κατάσταση αποτελεσμάτων του ως άνω διαγωνισμού στο Δήμο Τήνου, όμως, διαφαίνεται ότι πάσχει από την άποψη της ακεραιότητας & της Διαφάνειας, καθώς, η ως άνω συμπολίτης μας και ο δικηγόρος της ισχυρίζονται, ότι με δικαστική διαδικασία από το 2012 έχουν αναδείξει το γεγονός, ότι ένας από τους άνω αναφερθέντες και συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ο Αντώνιος Χαρικιόπουλος του Αντωνίου, με παράνομο τρόπο, παραποιώντας τα πραγματικά γεγονότα, εμφάνισε στο διαγωνισμό, ότι είχε λάβει απολυτήριο με ημερομηνία 12/6/1980, ενώ στην πραγματικότητα, αυτός είχε αποφοιτήσει τον επόμενο χρόνο, ήτοι το 1981. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του συνυποψηφίου της κας Μπουζαλάκου για την παραπάνω ενέργειά του, για την οποία και καταδικάστηκε με την υπ’ αρ. 149/2014 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σύρου.

Ως εκ τούτου, τίθεται θέμα ακυρότητας του διαγωνισμού και βαριάς βλάβης της κας Μπουζαλάκου από ατασθαλίες που έλαβαν χώρα εις βάρος της λόγω αμέλειας υπηρεσιακών στελεχών του Ελληνικού Δημοσίου (τόσο του ΑΣΕΠ, όσο και του Δήμου Τήνου), τα οποία, έχοντας την ευθύνη για την ορθή διεξαγωγή ενός διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού, δεν επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα των κατατεθειμένων ενώπιόν τους δικαιολογητικών των υποψηφίων, ως όφειλαν.

 

Πέραν της παραπάνω τραγικής εξέλιξης για την επαγγελματική αποκατάσταση της κας Μπουζαλάκου, το Ελληνικό Δημόσιο σε αυτή την περίπτωση είναι πρόσθετα εκτεθειμένο, καθώς, η ως άνω είναι δυνατόν, να διεκδικήσει ανά πάσα στιγμή τεράστια αποζημίωση για ζημιά που της προκλήθηκε επί της ουσίας αναίτια.

 

 

Επειδή με τα ως άνω δεδομένα παραβιάζεται η αρχή της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, η οποία αποτελεί θεμέλιο της έννομης τάξης της πολιτείας μας, αλλά και η στοιχειώδης έκφανση του νομικού πολιτισμού μας και της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως αυτού της εργασίας, όπως προδιαγράφεται από το Σύνταγμα.

Επειδή δεν τιμά την Πολιτεία το να ταλαιπωρείται μια άπορη μάνα (μονογονεϊκής οικογένειας), εξ’ αιτίας αστήρικτων αιτιάσεων γραφειοκρατών, κινούμενων σε αμφίβολης νομιμότητας πλαίσιο, παρά την επίκληση τυπικών κωλυμάτων από μέρους τους, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, με μόνο σκοπό το να αποσπάσουν τη θέση εργασίας από την εν λόγω και να τη δώσουν σε κατά τα φαινόμενα παρανομήσαντα συνυποψήφιό της.

Επειδή με την αποκάλυψη της ως άνω πλαστογραφίας όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού του Δήμου Τήνου κρίσιμα περιστατικά έπαψαν να λειτουργούν μεμονωμένα και ασύνδετα, αλλά δείχθηκε ότι αποτελούν, πλέον, τους κρίκους μιας αλυσίδας παραγόντων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με αιτιώδη συνάφεια και στόχευαν στην αρπαγή της θέσης εργασίας υπέρ κάποιων ημετέρων του τοπικού πελατειακού συστήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή λόγω λάθος χειρισμών του τότε νομικού συμβούλου της ως άνω αδικοπαθούσας, αντί μετά την απόρριψη της αρχικής αιτήσεως θεραπείας της να στραφεί η εν λόγω προς τα διοικητικά δικαστήρια, συνέχιζε να καταθέτει αιτήσεις θεραπείας προς το ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα να απολεσθεί η προθεσμία γα την άσκηση ενδίκου μέσου.

Επειδή μετά τα ως άνω, θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικές πρωτοβουλίες αποκατάστασης κάθε ζημιάς που έχει υποστεί η ως άνω συμπολίτης μας από την Πολιτεία.

 

Επειδή όμοιο περιεχόμενο Ερώτησης απευθύναμε και στον Υπουργό τον οποίο διαδεχτήκατε με αρ. κατάθεσης: 4402/4-8-2015, χωρίς να λάβουμε καμία απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα.

 

 

Ερωτάσθε:

1. Αληθεύουν οι ισχυρισμοί της ως άνω καταγγέλλουσας, τόσο για το ότι δεν λήφθηκε υπόψη η καταμέτρηση της προϋπηρεσίας της, παρά τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις της, όσο και για το γεγονός ότι δεν αποκαταστάθηκε υπηρεσιακά η ως άνω αναφερόμενη ατασθαλία συνυποψηφίου της στον εν λόγω διαγωνισμό (παραποιημένο δικαιολογητικό), ως όφειλε από τη δεοντολογία χειρισμών των αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών;

 

2. Αν και εφόσον τα ως άνω καταγγελλόμενα είναι αληθή, δεδομένου ότι η επιδιωκόμενη επαγγελματική αποκατάσταση της ως άνω, κας Μπουζαλάκου, στον Δήμο Τήνου θα διορθώσει τεράστιες αδικίες που έλαβαν χώρα εις βάρος της από στελέχη Δημοσίων Υπηρεσιών, ως μη όφειλε, θα αναλάβετε τις σχετικές πρωτοβουλίες, ώστε να αποκατασταθεί επαγγελματικά η εν λόγω στον ως άνω Δήμο;

 

3. Αν και εφόσον τα ως άνω καταγγελλόμενα είναι αληθή, θα αναλάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη εκείνοι οι οποίοι αμέλησαν το υπηρεσιακό τους καθήκον να ελέγξουν και διασταυρώσουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στον άνω αναφερόμενο διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού του Δήμου Τήνου, λαμβάνοντας στη συνέχεια τις απαραίτητες διορθωτικές πρωτοβουλίες υπέρ των θιγόμενων συμμετεχόντων, γεγονός το οποίο τελικά λειτούργησε εις βάρος ενός από τους συμμετέχοντες, εν προκειμένω, της κας Γ. Μπουζαλάκου;

 

 

4. Αν και εφόσον τα ως άνω καταγγελλόμενα είναι αληθή, θα ζητήσετε να ασκήσει έλεγχο ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και πόσω μάλλον, θα διατάξετε ΕΔΕ, προωθώντας παράλληλα και στον αρμόδιο Εισαγγελέα την άνω υπόθεση, καθώς, τα όποια ως άνω διαλαμβανόμενα είναι ηλίου φαεινότερο ότι κρύβουν αδικοπραξίες και παραβάσεις καθήκοντος;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2019 Νίκος Ι. Νικολόπουλος Βουλευτής Αχαϊας