Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:1322/20.11.2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Ειλικρινή συνεργασία απ' όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ομαλή ολοκλήρωση του τρέχοντος ΕΣΠΑ με σωστή διαχείριση των πόρων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το 2016, αλλά και για την κάλυψη των αναγκών της νέας προγραμματικής περιόδου, ζήτησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), κ. Κώστας Αγοραστός, μιλώντας τη Δευτέρα στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ενημερωθήκαμε στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος από παράγοντες της ως άνω Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ φαίνεται να δήλωσε, πως είναι προφανές, ότι η οικονομική αστάθεια των τελευταίων μηνών, επηρέασε άμεσα και αρνητικά την πρόοδο των εργασιών των σχετιζόμενων με το ΕΣΠΑ έργων. Παράλληλα, οι περιορισμένοι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δυσχέραιναν την πορεία των έργων, κατάσταση που αναμένεται να συνεχιστεί και στο 2016, κατά τη γνώμη του Προέδρου. Επιπλέον, ο ως άνω δήλωσε, ότι πρέπει να συνεργαστούν οι εμπλεκόμενοι με τη χορήγηση πόρων του ΕΣΠΑ φορείς ειλικρινώς για τη διαχείριση των πόρων του Π.Δ.Ε. έτους 2016, έναντι των απαιτήσεων σε εθνικούς πόρους στο 2016 για την ολοκλήρωση των έργων των Προγραμμάτων 2007-2013, αλλά και την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των έργων 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισροές από την Ε.Ε. με τις τροποποιήσεις του Κανονισμού. Οι προηγούμενα αναφερόμενες φαίνεται ότι είναι: 100% συγχρηματοδότηση, αποπληρωμή στο 2015 και όχι μετά τις Τελικές Εκθέσεις των Προγραμμάτων, αύξηση προκαταβολής στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο Πρόεδρος συνέστησε συνεργασία και τόνισε, ότι είναι ανάγκη να καταλήξει η σχετική συνεργασία σε συμπεράσματα παραγωγικά και εφαρμόσιμα, με τη στήριξη πάντοτε και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικά, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ φαίνεται να ανέφερε στην εν λόγω επιστολή, ότι κατά την τρέχουσα περίοδο, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η συγκυρία σε σχέση με τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς, η περίοδος 2007-2013 λήγει στο τέλος 2015 και τα νέα Προγράμματα 2014-2020, πρέπει να ενεργοποιηθούν ουσιαστικά και άμεσα για να προσδώσουν τα οφέλη τους στον τόπο μας. Παράλληλα, οι συνθήκες στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι τις χώρας, καταγράφονται δυσμενείς.

Οι φορείς που εκπροσωπήθηκαν στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 2014-2020, κρίβνεται ότι πρέπει να συζητήσουν και συνεργαστούν ειλικρινώς, όπως ανέφερε, για να επιτευχθούν κοινοί στόχοι και να συναποφασιστεί ο τρόπος που θα προχωρήσουν τα απαραίτητα, ώστε να τεθούν χρονοδιαγράμματα και να δεσμευτούν οι εμπλεκόμενοι με το ΕΣΠΑ παράγοντες.

Η ΕΝΠΕ, ανέφερεο Πρόεδρός της στο κείμενο της επιστολής, από τη σύστασή της και έως σήμερα, οι Περιφερειακές Αρχές και οι Διαχειριστικές Αρχές τους, εργάζονται και συνεργάζονται για την πρόοδο των Προγραμμάτων 2007-2013, αλλά και την ορθή ενεργοποίηση των Νέων της περιόδου 2014-2020. Κατά την κρίση του Προέδρου, φαίνεται, πώς δεν θα υπάρχουν απώλειες στα ΠΕΠ περιόδου 2007-2013: θα κλείσουν σε ποσοστό τάξης 110% της συνολικής δαπάνης τους και θα υπάρξει ομαλή μετάβαση στα Νέα ΠΕΠ.

Συνεχίζει ο ως άνω, ότι η διοίκηση της ΕΝΠΕ επικροτεί την απόφαση που λήφθηκε για ύπαρξη διακριτών Προγραμμάτων 2014-2020 ανά Περιφέρεια, με Περιφερειακές Αρχές Διαχείρισης, με πόρους και από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ: πολυτομεακά και πολυταμειακά. Επίσης, ομοίως για την εκχώρηση πόρων του Ταμείου Συνοχής από το Τομεακό Πρόγραμμα (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) στις Περιφέρειες για έργα περιβάλλοντος (σκουπίδια-λύματα κυρίως). Αναμένεται η ικανοποίηση της δέσμευσης για εκχώρηση πόρων και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφερε ο Πρόεδρος, αμέσως μετά την έγκρισή του, για όλο το ποσοστό και τις δράσεις που συμφωνήθηκε. Και όπως και στην περίοδο 2007-2013, η διοίκηση της ΕΝΠΕ, δηλώνεται ότι δεσμεύτηκε, πως θα προχωρήσει αποτελεσματικά και επί των κανόνων που τέθηκαν, παρ’ όλες τις αντιξοότητες.

Επικροτείται στην επιστολή, η προσπάθεια «ελάφρυνσης» στο Νέο Σύστημα Διαχείρισης, για την οποία υπήρξε συνεργασία με το Υπουργείο. Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε η λειτουργία ενός Σ.Α.Ε. ανά Πρόγραμμα, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει ιδιαιτέρως τις διαδικασίες και χρόνους που απαιτούνταν με τις πολλαπλές και εμπλεκόμενες Σ.Α.Ε. και αρμοδιότητες που υπήρχαν έως σήμερα: Ο ένας Ενιαίος Λογαριασμός ΕΣΠΑ, που διασφαλίζει τους πόρους για τα έργα του.

Το σύστημα, όμως, κατά το κείμενο της επιστολής, χρήζει αποφάσεων και ενεργειών που θα επιταχύνουν ουσιαστικά την υλοποίηση, στο πλαίσιο βεβαίως των Νέων Κανονισμών και κανόνων που ισχύουν για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, που μένει να αποδειχθεί κατά πόσο βοηθάνε και δεν εμπλέκουν γραφειοκρατικά περαιτέρω τις διαδικασίες. Τα ΠΕΠ μπορεί να είναι διακριτά Προγράμματα, αλλά είναι άμεσα εξαρτώμενα από αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Υπάρχουν «Αιρεσιμότητες» και «Αυτοδεσμεύσεις» που δεν τακτοποιούνται αποκλειστικά σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά κυρίως σε κεντρικό. Υπάρχει (πχ) απαίτηση εξειδίκευσης δράσεων πολιτικής κεντρικών τομέων που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ & ανάγκη εξορθολογισμού του κόστους των δράσεων. Και όλα αυτά πρέπει να λυθούν για να μπορεί ένα ΠΕΠ να προχωρήσει σε υλοποίηση για μεγάλο μέρος των πόρων και δράσεών του. Ενδεικτικά, αναφέρθηκαν, ως σχετιζόμενα με τα προαναφερόμενα, έργα, όπως: η Διαχείριση απορριμμάτων, Έργα και δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, Δράσεις Κοινωνικού Ταμείου.

Η ΕΝΠΕ, όπως δηλώθηκε στην επιστολή, καταθέτει και μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης, αίτηση για ενεργή συμμετοχή της στις διαβουλεύσεις για εξειδικεύσεις τομέων των ΠΕΠ, για την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου για δράσεις τους –όπου απαιτείται- και για τον εξορθολογισμό του κόστους τους. Γίνονται απαιτητά από τη διοίκηση της ΕΝΠΕ: καταγραφή – ιεράρχηση - εξειδίκευση τομέων στα Π.Ε.Π., σε συνέργεια και επιμερισμό με τα σχετικά Τομεακά Ε.Π., σε συνεργασία με τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων και τις αρμόδιες κεντρικές συντονιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας.

Κρίνεται στην επιστολή άμεσα απαιτητός ένας Οδικός Χάρτης Ενεργειών και επιμερισμός ευθύνης ανά Φορέα με χρονοδιάγραμμα, για Άμεση Ενεργοποίηση των Π.Ε.Π. στο πλαίσιο των Π/Υ και των υποχρεωτικών στόχων και δεσμεύσεών τους (δείκτες-πλαίσιο επίδοσης-στόχοι-δεσμεύσεις απορρόφησης), βλέποντας, πρώτα απ΄όλα, την κοινωνία και την οικονομία των Περιφερειών και τις ανάγκες τους.

Ταυτόχρονα, κρίνεται, ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο διαχείρισης των αναγκών ανά κρίσιμο τομέα, έναντι των διαθέσιμων πόρων στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο λόγος είναι, ότι όλοι γνωρίζουν, πως οι πόροι που διατίθενται σε πολλές κατηγορίες ακόμα και υποχρεωτικών δεσμεύσεων, υπολείπονται των απαιτουμένων. Το τελευταίο γεγονός καθιστά αναγκαίο το γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες άμεσα, ώστε και αποτέλεσμα να έχουν τα Προγράμματα, αλλά και να μην δημιουργηθεί κάποια στιγμή «κενό» χρηματοδότησης για δράσεις, ενώ πρέπει , κατά την επιστολή, να επιλεγούν αυτά που είναι απαραίτητα και που συνάδουν στις σημερινές και πραγματικές ανάγκες, προς άμεση ωρίμανση. Ως εκ τούτου, απαριθμούνται στην επιστολή οι παρακάτω αναγκαιότητες:

Α. Πρέπει να επανεξεταστούν οι «Εκχωρήσεις» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που καταγράφονται σήμερα (υπόλοιπο έργων που ξεκίνησαν, υποχρεώσεις ΠΕΣΔΑ κ.α.)

Β. Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ενίσχυσης του προϋπολογισμού του Θεματικού Στόχου 9 ( κοινωνικής ένταξης - καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων) από άλλους Στόχους του Ε.Κ.Τ., γιατί οι συνθήκες, σήμερα, έχουν αλλάξει και οι πόροι στον Θ.Σ.9 καθίστανται ελάχιστοι.

Γ. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο απλοποιήσεων, να ξεπεράστούν αγκυλώσεις, ώστε να αντιμετωπίζεται θετικά η εκχώρηση αρμοδιότητας προκήρυξης – αξιολόγησης – ένταξης και διαχείρισης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (και για την έρευνα και για την επιχειρηματικότητα) σε Περιφερειακούς Φορείς, και να νομοθετήσουμε σχετικά.

Δ. Πρέπει να προωθηθούν διατάξεις που ενώ είναι αποδεκτό ότι είναι απαραίτητες, δεν προχωράνε, όπως: Ενοποίηση των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Υδάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με αυτές των Αιρετών Περιφερειών, Ενίσχυση με προσωπικό των όλων κρίσιμων Διευθύνσεων για γρήγορες διεκπεραιώσεις (αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις), Νομοθέτηση της πρόβλεψης του Ν.4314/2014 για δημιουργία Μητρώου Επιβλεπόντων, για τη στήριξη των αδύναμων φορέων, Ενίσχυση των Ηλεκτρονικών Πλατφορμών, π.χ.: Ηλεκτρονικές Πληρωμές (ένας μόνο κωδικός ανά φορέα έως σήμερα), Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (άγνωστο εάν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η προθεσμία του Νόμου ώστε να λειτουργήσει η σχετική πλατφόρμα: 1/12/2015 ).

Ε. Και ολοκληρώνει η επιστολή, αναφέροντας, ότι πρέπει να εξεταστεί, το «πώς» κλείνουν τα Προγράμματα του 2007-2013 και τί δεσμεύσεις μεταφέρονται στα Προγράμματα του 2014-2020.

 

Επειδή είναι προφανές σε όλους μας, ότι η οικονομική αστάθεια των τελευταίων μηνών, όντως φαίνεται να επηρέασε άμεσα και αρνητικά την πρόοδο των εργασιών των υφιστάμενων έργων εν εξελίξει.

Επειδή οι περιορισμένοι πόροι του Π.Δ.Ε. ήδη φαίνεται ότι όντως δυσχέραιναν την πορεία των έργων, κατάσταση που αναμένεται να συνεχιστεί και στο 2016.

Επειδή είναι μονόδρομος η ειλικρινής συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων με το ΕΣΠΑ φορέων για τη διαχείριση των πόρων του Π.Δ.Ε. έτους 2016, τόσο όσον αφορά στην ολοκλήρωση των έργων των Προγραμμάτων 2007-2013, όσο και για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των έργων 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισροές από την Ε.Ε., με τις όποιες τροποποιήσεις του Κανονισμού έχουν προκύψει.

Επειδή δεν νοείται να μην προτίθενται να επιδείξουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στα θέματα του ΕΣΠΑ διάθεση ειλικρινούς συνεργασίας, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα παραγωγικά και εφαρμόσιμα, με τη στήριξη πάντοτε και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Ερωτάσθε:

 

1. Υπάρχει η πολιτική βούληση από μέρους της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας, έτσι ώστε να επιδειχθεί πνεύμα συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων με το ΕΣΠΑ φορέων, προς υλοποίηση των προτεινόμενων στην ως άνω επιστολή που δρομολόγησε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, για να λειτουργήσει το ΕΣΠΑ, παλιό & νέο, ως μοχλός ανάπτυξης και αναζωογόνησης της πολυθρύλητης απούσας ρευστότητας από την ελληνική οικονομία;

 

2. Αν η ως άνω αιτούμενη πρόθεση υπάρχει, θα λάβετε έγκαιρα την απαραίτητη νομοθετική πρωτοβουλία απλοποίησης & δρομολόγησης περισσότερο αποτελεσματικών διαδικασιών αυτοματοποίησης στη διεκπεραίωση των προαπαιτούμενων γραφειοκρατικής φύσης ζητημάτων, προς επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και άρα προς όφελος των επενδυτών, όπως αιτείται η ως άνω επιστολή;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος