Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:1052/11.11.2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με ξεριζωμό φαίνεται να απειλούνται εκατοντά¬δες αγροτι¬κές οικογένειες και στην Αχαΐα, καθώς, τα κόκκινα δάνεια «πνί¬γουν» και τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος, λόγω των συνεχόμενων πε¬ρικοπών στις επιδοτή¬σεις, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, όπως μεταφέρουν Αχαιοί αγρότες στον τομέα Αγροτικού του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος Ελλάδος.

Όπως είναι γνωστό τοις πάσι η πλειονότητα των αγροτών έχουν υποθηκεύσει τη γη τους, με αποτέλεσμα και ο αγροτικός κόσμος να μπαίνει στη δίνη των πλειστηριασμών. Προς επίρρωση τούτου τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρόεδρος της «ΕΚΠΟΙΖΩ», κ. Τά¬σος Νικολαδάκης, είναι αρκετά και αποκα¬λυπτικά. Όπως ανέφερε, το φαι¬νόμενο να μην μπορεί να συντη¬ρηθεί η ακίνητη περιουσία λαμ¬βάνει ανησυχητικές διαστάσεις στην Αχαϊα και την ευρύτερη πε¬ριφέρεια: «Δεν χάνονται μόνο τα σπίτια, αλλά κινδυνεύει και η γη. Αυτή τη στιγμή, η γη είναι υποθηκευμένη. Ξέρετε τι σημαί¬νει αυτό; Αν περάσουν σε άλλα χέρια οι εκτάσεις αγροτικής χρήσης, θα χαθεί ένας ολόκλη¬ρος κλάδος και σημαντικός μο¬χλός της οικονομίας», τόνισε ο κ. Νικολαδάκης.

 

Τα αγροτικά δάνεια έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και η υποθηκευμένη γη είναι «εγκλωβισμένη» στις τράπεζες. Οι πλειστηριασμοί «αγγίζουν» επι¬κίνδυνα και τις αγροτικές εκτά¬σεις στην Αχαϊα, όπως εξηγεί ο κ. Νικολαδάκης, υπογραμμίζον¬τας, ότι ο αγροτικός κόσμος εί¬ναι ανοχύρωτος μπροστά στην απειλή, καθ’ όσον η Πολιτεία έχει αφήσει «στον αέ¬ρα» το θέμα με τους πλειστηριασμούς: «Αν δεν κουρευτούν τα δά¬νεια, τότε θα δούμε σκηνές, που παρακολουθούμε με λύπη σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα βλέπουμε αστυνομικούς έξω από τα σπίτια, εξώσεις και αστέ¬γους. Είναι προφανές, ότι τα δά¬νεια δεν μπορούν να καλυ¬φθούν, τη στιγμή που οι μισθοί και οι συντάξεις μειώθηκαν στο μισό, ενώ οι περισσότεροι αγρότες, δεν πληρώνονται καν στην ώρα τους».

Δυστυχώς οι πάντες – επαΐοντες και μη – εκτιμούν , ότι: το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο, καθώς, δεν υπάρχει πολιτική βούληση για ξεκάθαρο σχέδιο σχετικά με τους πλειστηριασμούς. Ήδη, αρκετοί είναι αυτοί που έχουν εγκαταλείψει τη γη τους. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοι¬χεία, ο αριθμός των καλλιερ¬γούμενων εκτάσεων, την τελευ¬ταία δεκαετία, έπεσε κατά ένα εκατομμύριο στρέμματα. Έτσι, φτάσαμε να πεινάει κόσμος και τα χέρσα χωράφια να πολλα¬πλασιάζονται...

 

 

 

Ωστόσο, εκτός από τους πλειστηριασμούς, οι αγρότες κινδυ¬νεύουν και από την εξοντωτική φοροεπιδρομή, η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απα¬σχολούμενων στον γεωργικό τομέα είναι στην Ελλάδα, ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυ¬σμού, στο 24% και αυτό μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Την ίδια ώρα, βρίσκεται στις άλλες δύο αγροτικές χώρες της ευρωζώνης, στη μεν Ισπανία στο 4% και στη δε Ιτα¬λία στο 7%. Η αριθμητική δια¬φορά είναι θεμελιώδης και απο¬καλύπτει τη διαφορετικότητα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές.

 

Σύμ¬φωνα με τους δανειστές, για να καταστεί το ελληνικό αγροτικό προϊόν ανταγωνιστικό στις ευρωπαϊκές αγορές, πρέπει να μει¬ωθεί το κόστος παραγωγής. Όσο και να μειώσει, όμως κανείς, τον έναν συντελεστή: το εργατικό κό¬στος, που στην προκειμένη πε¬ρίπτωση αποτελεί το βιοτικό επί¬πεδο του αγρότη, αυτό δεν αρκεί. Για να καταστεί ανταγωνιστικός ο έλληνας αγρότης, πρέπει να προχωρήσει στη συγ¬κέντρωση της γης, του κεφαλαί¬ου και των παραγωγικών μέ¬σων και πρέπει να μηχανοποιήσει περεταίρω την παραγωγή για να μει-ώσει το κόστος του.

Επειδή, όμως, οι αγρότες δεν πρόκειται να πα¬ραχωρήσουν τη γη τους για να κάνουν το χατίρι των δανειστών, φαίνεται ότι πρέπει κάποιος να τους αναγκάσει. Έτσι Το πιο πρόσφορο μέσο για να γίνει αυτή η βρομοδουλειά φαίνεται ότι είναι ο φόρος. Μέσω του φόρου, λοιπόν, καθίσταται ασύμφορη η ενασχόληση με την αγροτική παραγωγή, χρεώνεται ο αγρό¬της που αδυνατεί να ανταπεξέλθει και αναγκάζεται να πωλήσει τη γη του και μάλιστα σε εξευτε¬λιστικές τιμές.

 

Επειδή θεωρούμε αδιανόητο το να συνδράμουν έλληνες πολιτικοί ηγέτες και συγκεκριμένα η σημερινή κυβέρνηση καθ’ οιοδήποτε τρόπο στο σχέδιο εγκατάλειψης της ελληνικής υπαίθρου προς εξυπηρέτηση αλλοδαπών συμφερόντων δια της μεθόδου της εξοντωτικής φορολογίας ή της μη παρεμπόδισης των πλειστηριασμών αγροτικής γης.

Επειδή το ότι ασχολείται το ¼ του ενεργού οικονομικά πληθυσμού με την αγροτική εργασία, οφείλει να γίνεται σεβαστό από την κυβέρνηση, ενώ ως στατιστικό μέγεθος, επίσης οφείλει να ωθεί τους συναρμόδιους υπουργούς να αποφεύγουν οποιεσδήποτε κινήσεις βλαπτικές προς την ευόδωση της δραστηριότητας αυτής.

Επειδή εν μέσω της τρέχουσας υπερδιόγκωσης της ανεργίας, λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν είναι σοφό το να «προκαλεί» με διάφορες φορολογικές της πρακτικές η κυβέρνηση την ώθηση μεγάλων τμημάτων του ελληνικού πληθυσμού στην ανεργία.

Επειδή η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί το μέγιστο σε αξία εφαλτήριο προόδου στην ζητούμενη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας αλλά και τον τελειότερο μοχλό αύξησης του εξαγωγικού μας εμπορίου προς κάθε κατεύθυνση.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , ερωτάσθε:

1. Προτίθεσθε να αναλάβετε έκτακτες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αποτραπεί η εκτεταμένη οικονομική καταστροφή χιλιάδων ελλήνων αγροτών με συνέπεια την ερήμωση και εκχέρσωση της ελληνικής υπαίθρου; Αν «ναι», ποιες είναι αυτές;

 

2. Όταν τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια» λειτουργούν ως ασφυκτικός βραχνάς σε ένα τόσο αναγκαίο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας τμήμα του ενεργού οικονομικά πληθυσμού, όπως οι αγρότες, έχετε την πολιτική βούληση να δρομολογήσετε την παραγραφή, είτε ολόκληρου, είτε μεγάλου μέρους των εν λόγω απλήρωτων δανείων, αφού η εν λόγω κίνηση είναι προφανώς ικανή να αναστείλει την επαπειλούμενη κοινωνική & ταυτόχρονα οικονομική καταστροφή του τόπου μας;

3. Σκοπεύετε να συμπεριλάβετε στα όποια κίνητρα προς δρομολόγηση για παραμονή του ελληνικού πληθυσμού στο αγροτικό επάγγελμα, την διαγραφή ολόκληρου ή μεγάλου μέρους των απλήρωτων δανείων των αγροτών; Αν «όχι», ποιοι είναι οι λόγοι;

4. Προτίθεσθε να εμποδίσετε με οποιοδήποτε τρόπο τους πλειστηριασμούς αγροτικής γης, διασώζοντας από την απόλυτη οικονομική καταστροφή περιπτώσεις φυσικών προσώπων που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες;

5. Υπάρχουν οιασδήποτε κατεύθυνσης «οδηγίες» έξωθεν προς υιοθέτηση πολιτικών συρρίκνωσης των απασχολούμενων ελλήνων σε αγροτικές εργασίες;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος