Loading...
 Start Page

Στην αποκατάσταση της μεγάλης κοινωνικής αδικίας που δημιούργησε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας «μετέωρους» χιλιάδες συμβασιούχους και εργαζόμενους με προγράμματα Stage στο Δημόσιο, στοχεύει η τροπολογία που υπέγραψαν οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πριν μερικές ημέρες.


Η τροπολογία στηρίζεται πάνω στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δήλωσε ο Βουλευτής Αχαΐας Νίκος Νικολόπουλος και αναφέρεται στην εκ του νόμου απορρέουσα υποχρέωση της κυβέρνησης για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου εφόσον οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά και στην υποχρέωση της Πολιτείας να διατηρήσει την μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας κατά 50% (ν.3320/2005 αρ. 2, ν. 3613/2007 αρ.11), για προκηρύξεις μέχρι 31/12/2010.


«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο κοινωνικό, καθώς αφορά σε χιλιάδες νέους ανθρώπους με γνώσεις και προσόντα που αισθάνονται ότι βιώνουν μια ιδιότυπη εργασιακή ομηρία. Η Πολιτεία που δαπανά πόρους για την επαγγελματική κατάρτιση ικανών στελεχών είναι αδιανόητο να μην τα αξιοποιεί στην δημόσια Διοίκηση, που εξακολουθεί να χωλαίνει. Η προτεινόμενη τροπολογία συνιστά μια κοινωνικά δίκαιη λύση σύμφωνη με το εργατικό δίκαιο όπου η προϋπηρεσία τουλάχιστον 24 μηνών αποτελεί εργασιακό δικαίωμα σύμβασης αορίστου χρόνου» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Νικολόπουλος.


Ο κ. Νικολόπουλος, εστιάζει στην πρόβλεψη για την μετατροπή σε αορίστου χρόνου, διαδοχικών συμβάσεων εργασίας συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών και για τους εργαζόμενους στα προγράμματα Stage που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά και στην ειδική πρόβλεψη για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.


Η Τροπολογία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:


Πρώτον: Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας, που καταρτίστηκαν στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, συνιστούν εφεξής σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


α) συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών έως την έναρξη ισχύος του διατάγματος, ανεξαρτήτως αριθμού ανανεώσεων συμβάσεων ή τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις πέραν της αρχικής.


β) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του εδαφίου (α) να έχει πράγματι διανυθεί στον ίδιο φορέα, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, όπως αναγράφεται στην αρχική σύμβαση


γ) Το αντικείμενο της σύμβασης να αφορά σε δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται ευθέως και αμέσως με πάγιες και διαρκείς ανάγκες του αντίστοιχου φορέα, οπός αυτές οριοθετούνται από τα δημόσια συμφέροντα του οποίου υπηρετεί ο φορέας αυτός.


δ) Ο κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις συνολικός χρόνος υπηρεσίας πρέπει να έχει παρασχεθεί κατά πλήρες ή μειωμένο ωράριο εργασίας και σε καθήκοντα ίδια ή παρεμφερή με αυτά που αναγράφονται στην αρχική σύμβαση. Οι διαδοχικές συμβάσεις μειωμένου ωραρίου εργασίας συνιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, συμβάσεις αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης αντίστοιχης με την αναγραφόμενη στην αρχική σύμβαση.


Δεύτερον: Για τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά την προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεων, ο εργαζόμενος υποβάλλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, αίτηση προς τον οικείο φορέα, στην οποία αναφέρει τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών.


Αρμόδιο Όργανο να κρίνει αιτιολογημένα εάν συντρέχουν, κατά περίπτωση, οι προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου, είναι το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το Όργανο που εξομοιώνεται με αυτό και όπου δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το διοικούν Όργανο του οικείου νομικού προσώπου ή το Όργανο που εξομοιώνεται με αυτό κατά την κείμενη νομοθεσία. Στις δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις αρμόδιο Όργανο είναι, σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο του οικείου Ο.Τ.Α., ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διοικούντος Οργάνου της επιχείρησης. Το κατά τα ανωτέρω αρμόδιο Όργανο κρίνει περαιτέρω ένα στις συμβάσεις έργου ή άλλες συμβάσεις ή σχέσεις, υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η κατά τις ως άνω διατάξεις κρίση του αρμοδίου οργάνου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.


Τρίτον : Οι κατά την παρ, 2 κρίσεις των αρμοδίων Οργάνων, θετικές ή αρνητικές, διαβιβάζονται αμέσως στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) το οποίο αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από τη διαβίβαση σε αυτό των σχετικών κρίσεων.


Τέταρτον: Στις διατάξεις αυτού του άρθρου υπάγονται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 περ. γ, του παρόντος διατάγματος, καθώς και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των εργαζομένων σε ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται στα απευθείας διοριζόμενα διευθυντικά στελέχη, το καθεστώς των οποίων, λόγω του είδους των καθηκόντων τους και των προνομίων που απολαμβάνουν, ρυθμίζεται από ειδικές κάθε φορά διατάξεις, καθώς και στο προσωπικό των εκτός Ελλάδος υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και στο προσωπικό των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

Τέλος και κατ' εξαίρεση και για λόγους κοινωνικής πρόνοιας που αφορούν στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες κατ' εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εργάζονται στο πλαίσιο προγράμματος ένταξης του Ο.Α.Ε.Δ., αρκεί ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του εδαφίου (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες, ανεξαρτήτως ενδιαμέσων χρονικών διαστημάτων μεταξύ των συμβάσεων, εφόσον πληρούνται οι λοιπές κατά τα ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος