Loading...
 Start Page

 

KOINΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΙΑ

 

 

 

Μεγάλη δημοσιότητα έχουν πάρει οι δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού για ΕΡΩΤΗΣΗ & Α. Κ. Ε

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

 

ΘΕΜΑ :  ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 

την αξιοποίηση των Ολυμπιακών ακινήτων. Ευχής έργο θα είναι η νέα

κυβέρνηση να τα αξιοποιήσει πραγματικά προς όφελος του ελληνικού λαού και χωρίς την εμπλοκή των παλαιών αμαρτωλών συμπαραστατών της .

Επειδή όμως τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν, ανετέθησαν αλλά και εκτελέστηκαν από κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ των οποίων ο κ. Πρωθυπουργός και αρκετά μέλη της σημερινής κυβέρνησης ήταν βασικά στελέχη παρακαλώ όπως διευκρινισθούν τα παρακάτω : 

 

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ.Πρωθυπουργός :

 

1. Στις τελικές μελέτες των έργων αυτών όπως οριστικοποιήθηκαν προβλέπεται ότι , μετά τους   Ολυμπιακούς Αγώνες, θα αξιοποιηθούν ή απλώς έγινε η κατασκευή τους χωρίς καμία πρόβλεψη για το τι μέλλει γενέσθαι ;

 

α).Στην περίπτωση που είχε προβλεφθεί ο τρόπος  μελλοντικής αξιοποίησης, όπως επιτάσσει η κοινή λογική και η στοιχειώδης αντίληψη διαχείρισης, ποιοι είναι οι σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν στην σημερινή κυβέρνηση να αγνοήσει όσα είχαν αποφασιστεί τότε και να προχωρήσει σε νέο σχεδιασμό και πιθανώς, νέες τεχνικές παρεμβάσεις, αυξάνοντας επί της ουσίας το ήδη υψηλό κόστος αυτών των έργων ;   

 

β).Στην περίπτωση που δεν προβλεπόταν ο τρόπος της μελλοντικής αξιοποίησης, ποιοι ήσαν οι λόγοι που  η τότε κυβέρνηση παρέβλεψε μία τόσο ζωτική παράμετρο που ενδεχομένως, αν λαμβανόταν υπόψη να διαφοροποιούσε σημαντικά τον σχεδιασμό  και εκτέλεση των έργων αυτών ;

 

γ)Αν η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει να προχωρήσει σε νέες μελέτες για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Ακινήτων ποια ακριβώς διαδικασία προτίθεται να ακολουθήσει στην αναζήτηση και πρόσληψη  συμβούλων και μελετητών

-Να κατατεθεί η λίστα των εν λόγω ακινήτων.

-Να κατατεθούν στοιχεία σχετικά με την πρόβλεψη για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Ακινήτων μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων από τους σχετικούς φακέλους των ακινήτων. Αν δεν υπήρξε σχετική πρόβλεψη, όλα τα στοιχεία σχετικά με τις εισηγήσεις και την λήψη  των αποφάσεων, καθώς και οι σχετικές εγκρίσεις των πολιτικών προϊσταμένων.

-Σχετικά με το γ)ερώτημα να κατατεθούν τα πρακτικά της υπηρεσίας η του Συμβουλίου που κατ' αρμοδιότητα έλαβε τη σχετική απόφαση.    

2. Ποια ακριβώς είναι η σχέση του Ισπανού αρχιτέκτονα κ. Ασεμπίγιο με την Ελληνική Πολιτεία δεδομένου ότι συνόδευε επισήμως τον κ. Πρωθυπουργό και μάλιστα δημόσια αναφέρθηκε και στο θέμα των Ολυμπιακών Ακινήτων. Βεβαίως είναι σημαντική η σχετική δήλωση του «ειδικού»:ότι «λύσεις για τις ελληνικές πόλεις θα βρεθούν από τους Έλληνες μηχανικούς, που έχουν και την πληρέστερη εικόνα για τα προβλήματα της χώρας τους».

Προς διευκόλυνσή σας υπενθυμίζω ότι δεν έχει προκηρυχθεί αλλ' ούτε

έχει διενεργηθεί κανένας διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για πρόσληψη συμβούλου ανάπλασης ή αξιοποίησης περιοχής στην Ελληνική Επικράτεια ή ακινήτων του Δημοσίου. Προς τούτο σας παραθέτω και τον

σχετικό νόμο:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3316 (ΦΕΚ Α΄ 42/22.2.2005)
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής Κατηγορίες μελετών
1. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δημοσίων 
συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση μελετών και παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού και των άλλων ελευθερίων επαγγελμάτων των κατηγοριών μελετών της παραγράφου 2, που εμπίπτουν καθ' ύλην στο Παράρτημα ΙΙ Α" της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο "Παράρτημα XVIIΑ" της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας Αρχής. Για τις ανωτέρω συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω Οδηγιών, ο παρών νόμος εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο προς αυτές.
 
2. Οι μελέτες ή και υπηρεσίες επίβλεψης μελετών και έργων, ανάλογα με το 
αντικείμενό τους, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
(1) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.
(2) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες.
(3) Οικονομικές μελέτες.
(4) Κοινωνικές μελέτες.
(5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
(6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
(7) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).
(8) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή 
ειδικών τεχνικών έργων).
(9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.
(10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες.
(11) Μελέτες λιμενικών έργων.
(12) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
(13) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, 
υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων.
(14) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων 
μορφών ενέργειας).
(15) Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας).
(16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, 
κτηματογραφικές και τοπογραφικές).
(17) Χημικές μελέτες και έρευνες.
(18) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
(19) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.
(20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες.
(21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
(22) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.
(23) Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων 
βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
(24) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών).
(25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου.
(26) Αλιευτικές μελέτες.
(27) Περιβαλλοντικές μελέτες.
(28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων.

 

3. Ο κ. Ασεμπίγιο φιλοξενείται από την Ελληνική Πολιτεία ;

 

4. Ο κ. Ασεμπίγιο παρέχει ήδη υπηρεσίες στην Ελληνική Πολιτεία  ή έχει συμφωνηθεί να παράξει στο μέλλον ; είναι αμειβόμενες και αν ναι, ποια είναι η αμοιβή του ;  

 

5.      Υπάρχει κάποιας μορφής σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού κράτους και του κ. Ασεμπίγιο ;  Έχει γίνει κάποιος διαγωνισμός για να επιλεγεί;

6.      Δόθηκε η ευκαιρία σε Έλληνες αρχιτέκτονες να συμμετάσχουν κι αυτοί στον διαγωνισμό; Ή μήπως πρόκειται για "απ' ευθείας ανάθεση", που είναι καταφανώς παράνομη και σκανδαλώδης;

-Να κατατεθεί η σχετική αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών ή/και εκπροσώπων του Ελληνικού Κράτους και του κ. Ασεμπίγιο καθώς και κάθε έγγραφο  σχετικό με τις ήδη αναληφθείσες δαπάνες (προσφορές, τιμολόγια κλπ), τις αναληφθείσες υποχρεώσεις έναντι του κ. Ασεμπίγιο, χρηματικές ή/και συμβατικές και αντίγραφα σχετικών συμβάσεων. Εάν εχει γίνει διαγωνισμός να κατατεθούν τα πρακτικά. Τέλος οποιοδήποτε έγγραφο ή επίσημη επιστολή από το οποίο να συνάγεται η σχέση μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας και του κ. Ασεμπίγιο.

                                                                                         

                                                                             Ο Ερωτών Βουλευτής

 

 

 

                                                                            Νίκος Ι.Νικολόπουλος 

 

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2020 Νίκος Ι. Νικολόπουλος Βουλευτής Αχαϊας